Türkmen bedewiniň şeýdasy

Türkmen bedewiniň baýramyny we onuň çäginde baýramçylyk dabaralaryny, bäsleşikleri ýokary derejede geçirmek ýurdumyzda indi asylly däbe öwrüldi. Şu ýyl hem paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler meýdançasynda we mejlisler zalynda “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň, Türkmenistanyň Söwda...

Dowamy »

1198 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago

Hormatly Prezidentimiz milli baýramçylyk mynasybetli dabaralara gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ahalteke atçylyk toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi. Şol dabaralaryň çäklerinde halypa çapyksuwarlaryň at çapyşyklary, ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşiginiň hem-de döredijilik ugruna degişli hünärleriň wekilleriniň arasynda geçirilen...

Dowamy »

1308 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VIII mejlisine gatnaşdy

Paýtagtymyzda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VIII mejlisi geçirildi.

2010-njy ýylda döredilen, merkezi edarasy Aşgabatda bolan Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy geçen ýyllarda dürli ýurtlaryň arassa ganly ahalteke atlaryny köpeltmäge, bu tohum atla...

Dowamy »

1360 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago

Dünýäniň ahalteke atşynaslygynyň ylmy binýadynyň ösüşi

Paýtagtymyzda öz gözelligi, ajaýyplygy hem-de asyllylygy boýunça taý gelmejek behişdi atlaryň hormatyna ajaýyp baýramçylyga gabatlanylan iri möçberli çäreleriň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň howandarlygynda geçirilýän “Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly däp bolan X halkara ylmy maslahat açyldy.
...

Dowamy »

1268 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago

Toý-baýramly Diýarym!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk zamanasy toý-baýramlara, beslenip halkymyzyň hakydasynda şan-şöhratly uly dabaralary bilen ýatda galýan aýdyň maksatlar bilen ösüşleriň özgerşikleriň mekanyna öwrülýär.
Türkmeniň uçar ganaty bolan behişdi bedewlerimiziň gadyr-gymmatyny bilýän türkmen halkymyz owadan kişmir atlarynyň, ýagny...

Dowamy »

1306 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago

Dostluk we hoşniýetli goñşuçylyk

Ýurdumyzyñ ýakyn ýyllar üçin niýetlenen daşary syýasy ugrunyñ Konsepsiýasyna laýyklykda, Bitarap Türkmenistan ikitaraplaýyn görnüşde hem, köptaraplaýyn görnüşde hem abraýly halkara guramalaryñ we düzümleriñ çäklerinde oñyn hyzmatdaşlygy gyşarnyksyz hem-de yzygiderli ösdürýär. Munuñ subutnamasy hökmünde hormatly Prezidentimiziñ şu ýylyñ 23-24-nji ap...

Dowamy »

1227 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago

Änew şäherinde gurulýan döwrebap ýaşaýyş jaýlary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe durmuşyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan giň möçberli işler halkymyzy bagtyýar geljege, aýdyň ertirlere alyp barýar. Adam hakda aladany döwlet syýasatynyň baş ugruna öwren Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy hem-de ýadawsyz tagallasy bilen ata Watanymyzyň çar künjünde gurulýan durmuş, medeni hem önümçilik...

Dowamy »

1201 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago

Türkmenistan ajaýyp seýilgähleriñ hem-de ösüşi, täzelenişi alamatlandyrýan tokay zolaklarynyñ mekanyna öwrülýär

Milli bahar baýramy - Halkara Nowruz güni Türkmenistanda ýokary guramaçylyk derejesinde giñ möçberli bag ekmek möwsüminiñ nobatdaky tapgyryna badalga berildi. Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyzyñ Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyñ ministrliklerine, pudak edaralaryna we häkimliklerine 2018-nji ýylda paýtagtymyzda we onuñ töwereklerinde hem-de welaýa...

Dowamy »

1618 0
Täzelikler, nexttm tarapyndan 4 years ago

“Ỷalаn gürrüň hiҫ bir dоnа bürеnmеz”

“Аşgаbаtdа sаtylẏan unuň, şеkеriň ҫägi hаsаm ҫäklеndirildi” аtly mаkаlа ҫykаrlаn. Ỷagny, mаkаlаdа hеr аdаm üҫin unuň 5-dеn 1 kilоgrаmmа, şеkеriň 1 kilоgrаmdаn 500 grаmа ҫеnli ҫäklеndirilеndigi, оlаry sаtyn аlmаk üҫin 80-100 аdаmdаn ybаrаt bоlаn nоbаtlаryň dörеẏändigi, nоbаtа durаn rаẏatlаryň 18 ẏaşа ẏеtmеdik bоlsа оlаry nоbаtdаn ҫykаrẏandyklаry, оl...

Dowamy »

1684 0
Täzelikler, Ishli tarapyndan 4 years ago

Döwletiñ ösüşi eşretli durmuşyñ kepili

Berkаrаr döwletimiziñ Bаgtyӱarlyk döwründe Hоrmаtly Prezidentimiziñ bаştutаnlygyndа ӱurdumyzyñ ähli pudаklаryndа ösüşler gаzаnylӱar we dаşаry ӱurtlаrdа ӱurdumyzyñ hаlkаrа аbrаӱy hаs belende göterilӱär. Оbа-şäherlerimizi gözelleşdirmekde, ägirt hem аjаӱyp desgаlаry gurmаkdа аlnyp bаrylӱan uly tutumlаr hаlkyñ ӱaşаӱyş-durmuşyny gоwulаndyrmаklygа, eziz...

Dowamy »

1320 1
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago

Türkmen-Eýran gatnaşyklarynyň belent sepgitleri

Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän çäreler we “Açyk gapylar”syýasaty Watanymyzyň at-abraýyny has-da belende göterýär. Munuň şeýledigini golaýda Hormatly Prezidentimiziň hem-de türkmen paýtagtyna resmi sapar bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň arasynda geçirilen gepleşikler...

Dowamy »

1325 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago

Türkmen-Eýran dostlugy

Türkmenistan öz Garaşsyzlygyny alan ilkinji günlerinde, goňşy dostlukly döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýdy. Ýyllaryň dowamynda hem hyzmatdaşlyk ösdi, berkedi we Türkmen-Eýran hyzmatdaşlygy netijesinde taslamalaryň birnäçesi amala-aşyryldy. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijesinde Tejen-Sarahs-Maşa...

Dowamy »

1475 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago

Barha ilerleýän hoşniýetli goňşyçylyk gatnaşyklary

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistan döwletimiz gün-günden ösüşlere tarap öňe gidýär we goňşy döwletler bilen parahatçylykly, özara düşünişmek iki taraplaýyn bähbitli gatnaşyklary ösdürmek işleri barha ilerleýär.
EYR-nyň baştutanynyň Türkmenistana boljak iş sapary, iki döwletiň gatnaşyklarynyň berkemegine, syýasy, ykdysady...

Dowamy »

1540 0
Täzelikler, TDUgulya tarapyndan 4 years ago

Türkmen - eýran gatnaşygy

Türkmen we eýran halklarynyň arasyndaky gatnaşyk özüniň gözbaşyny irki döwürlerden alyp gaýdýar. Halkymyz eýran halky bilen elmydama medeni we ykdysady gatnaşykda bolupdyr. Bu gatnaşyklar häzirki döwürde has hem giňeýär. Türkmenistanyň we Eýranyň söwda-gatnaşyklary hemme taraplaýyn ösdürilýär.Bu bolsa iki goňşy halkyň arasynda dostluk-doganlyk gatn...

Dowamy »

1445 0
Täzelikler, TDUgulya tarapyndan 4 years ago

Demokratik ýörelgelere beslenen dabara

Bahar paslynyň ajaýyp güni – 25-nji mart. Bu gün türkmen halkynyň durmuşynda ýatdan çykmajak şanly sene, syýasy waka body. Türkmenistanda giň bäsleşik esasynda Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň hem-de Geňeşleriň agzalygyna saýlawlar geçirildi. Ol halkymyzyň bagtyýar geljegine, Watanymyzyň asudalygyna bolan ynamyny...

Dowamy »

1377 0
Täzelikler, TDUayka tarapyndan 4 years ago

Aýanlykda geçirilen saýlawlar

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýylyň mart aýynyň 25-ne ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Şol mynasybetli bu möhüm ähmiýetli çärä biziň döwletimizde giňden taýýarlyk görüldi. Şol gün Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän ýurtlardan we beýleki döwletlerden bolan synç...

Dowamy »

1400 0
Täzelikler, TDUayka tarapyndan 4 years ago

Aşgabat şäheri boýunça geçirilen saýlaw barada

2018-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçrildi. Bu geçirilen saýlawlar giň bäsdeşlik esasynda, demokratik we aýdyňlyk ýagdaýynda geçdi. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparynyň berýän maglumatlar...

Dowamy »

1463 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago

Saýlaw geçirildi

2018-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçrildi. Bu geçirilen saýlawlar ozalkylar ýaly, giň bäsdeşlik esasynda, demokratik we aýdyňlyk ýagdaýynda geçdi.
Bu gezekki saýlawlara ägirt uly taýýarlyk işleri geçirilip, oňa welaýat hal...

Dowamy »

1321 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago

Saýlawlar guramaçylykly geçirildi

Men Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň Parahat 2 ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýjysy Enebaý Mämmedowa şu gün ir bilen teleýaýlymlar arkaly göni ýaýlyma berilen saýlawlaryň gidişine tomaşa etdim. Geçirilýän saýlawlar guramaçylykly alnyp barylýandygyny. Saýlawçylar üçin saýlaw uçastoklarda medeni çäreleriň geçirilýändigine tomaşa edip, Türkmenistanyň Horm...

Dowamy »

1435 0
Täzelikler, abatturkmen tarapyndan 4 years ago

Bаýrаmçylyk ruhundа gеçirilеn sаýlаwlаr

2018-nji ýylyň 25-nji mаrtyndа Türkmеnistаnyň mеjlisiniň dеputаtlаrynyň wеlаýat, etrаp, şähеr hаlk mаslаhаtlаrynyň wе gеňеşlеriň аgzаlаrynyň sаýlаwlаry ir sаgаt 7:00-dа Bähеrdеn şähеrindе ýеrlеşýän 22-nji sаýlаw uçаstоgy bаýrаmçylyk kеşbinе giripdir. Sаýlаw uçаstоgynа gеlýän аdаmlаryň ýüzlеrindе şаtlyk buýsаnç аlmаtlаry duýulýar. Оlаr bu gün özlеr...

Dowamy »

1385 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 years ago