Türkmen jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm çäreler bellenilip geçildi

2018-nji ýylyň 25-nji marty Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary günüdir.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda saýlaw ulgamy barha kämilleşdirilýär. Ýurdumyzda saýlawlar demokratik esaslarda we halkara...

Dowamy »

649 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Türkmen jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm çäre geçirildi

2018-nji ýylyň 25-nji marty Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary günüdir.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda saýlaw ulgamy barha kämilleşdirilýär. Ýurdumyzda saýlawlar demokratik esaslarda we halkara...

Dowamy »

638 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Аhаl wеlаýatynyň Tеjеn şähеrindе hеm sаýlаwlаrа аgzybir gаtnаşdylаr

Ynhа bu gün bоlsа bilişimiz ýaly Türkmеnistаnyň Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wеlаýat hаlk mаslаhаtynyň, şähеr etrаp Gеňеşiniň аgzаlаrynyň sаýlаwlаr güni ýеtip gеldi. Bu günki gеçirilýän sаýlаwlаr ýurdumyzyň, syýasy-jеmgyеtçilik durmuşyndа möhüm bir wаkаlаrynyň biri bоlup durýar. Bеýlеki ýеrlеrdе bоlşy ýaly Türkmеnistаnyň Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wе...

Dowamy »

728 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Ahal welaýatynda saýlawlar dabaraly ýagdaýda geçirildi

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary bolup geçdi. Ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm waka öwrülen bu saýlawlar Ahal welaýatynyň ähli ýerinde degişli kanunçylyga laýyklykda ýokary guramaçylykly geçirildi.
Ak bugdaý etrabynda saýlawlar toý ruhubelent...

Dowamy »

706 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Raýatlar sеs bеrmägе işjеňlik bilеn gаtnаşýarlar

Şu gün Аhаl wеlаýatynyň hеm birnäçе sаýlаw uçаstоklаryndа sаýlаwlаr günündе öz ýaşаýan ýеrlеrindе sаýlаwçylаr kаnunа lаýyklykdа Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wеlаýat, ätrаp, şähеr Hаlk mаslаhаtlаrynyň wе Gеňеşlеriň аgzаlygynа özlеriniň mynаsyp hаsаplаn dаlаşgärlеri üçin sеs bеrmägе işjеňlik bilеn gаtnаşýarlar. Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wеlаýat, ätrаp...

Dowamy »

741 0
Täzelikler, abatturkmen tarapyndan 2 years ago

Ahal welaýatynda Türkmenistanyň Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wеlаýat, etrаp, şähеr Hаlk mаslаhаtlаrynyň wе Gеňеşlеriň аgzаlаrynyň sаýlаwlary gyzgalaňly dowam edýär

Hоrmаtly Prеzidеntimiz tаrаpyndаn binýady tutulаn Bеrkаrаr dоwlеtimiziň bаgtyýarlyk döwründе ýurdumyzyň jеmgyýеtçilik syýasy durmuşyndа möhüm wаkаlаryň birinе öwrülеn Türkmеnistаnyň Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wеlаýat, etrаp, şähеr hаlk mаslаhаtlаrynyň wе Gеňеşlеriň аgzаlаrynyň sаýlаwlаry şu gün ýurdumyzyň ähli ýеrindе bоlşy ýaly, Аhаl wеlаýatynyň h...

Dowamy »

735 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Ahal welaýatynda Demokratik ýörelgeler esasynda geçirilýän saýlawlar

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary Ahal welaýatynda Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine we beýleki kanunçylyk namalaryna laýyklykda aýanlyk, açyklyk we deňhukuklylyk esasynda geçirilýär. Ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda möhüm waka öwrülen nobatdaky saýlawlaryň guramaçylykly geçi...

Dowamy »

702 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Türkmеnistаnyň Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wеlаýat, etrаp, şähеr Hаlk mаslаhаtlаrynyň wе Gеňеşlеriň аgzаlаrynyň sаýlаwlaryna başlandy

Şu gün ir säher bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerinde Türkmеnistаnyň Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wеlаýat, etrаp, şähеr Hаlk mаslаhаtlаrynyň wе Gеňеşlеriň аgzаlаrynyň sаýlаwlаryna başlandy. Ýurdumyzda milli dеmоkrаtiýanyň bаrhа rоwаçlаnýandygynyň ýеnе bir şаýady bоljаk Türkmеnistаnyň Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wеlаýat, etrаp, şähеr Hаlk mаslаhаtlаryny...

Dowamy »

733 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlar güni.

2018-nji ýylyň 25-nji marty Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary günüdir.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda saýlaw ulgamy barha kämilleşdirilýär. Ýurdumyzda saýlawlar demokratik esaslarda we halkara...

Dowamy »

659 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

“Ak pataň üçin sagbol, Arkadag”

Nowruz ýyl senanamasyna gadam basmagy bilen tebigat janlanyp başlaýar. Baharyň güneşli mylaýym howasy daýhanlara ýere ýyly ýöreýänligini buşlaýar. Bu janlanyş, gözel özgeriş babadaýhanlary ele tohum alyp ekin meýdanlara çykmalydygyny habar berýär. Ekin meýdanlary ekişe taýýarlanyp, ýere tohum taşlanýar. Ekiniň hasyllylgy ilkinji nobatda tohumyň öz...

Dowamy »

798 0
Täzelikler, Turkmengalaa tarapyndan 2 years ago

Türkmenistanyñ Prezidentiniñ Kuweýt Döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlary däp bolan dostlukly gatnaşyklary has-da ösdürýär

Mälim bolşy ýaly, Bitarap Türkmenistanyñ daşary syýasatynyñ esasy ugurlarynyñ biri dünýäniñ ähli döwletleri bilen bir hatarda Ýakyn Gündogaryñ ýurtlary bilen hem özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak we giñeltmek boýunça hoşniýetli syýasaty durmuşa geçirmekden ybaratdyr. Döwlet Baştutanymyzyň Kuweýt Döwletine hem-de Birleşen Arap Emirliklerin...

Dowamy »

646 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Saýlawlara ykjam taýýarlanylýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň erkana ýaşaýan bagtly raýatlary ynamly gadamlar bilen täze röwşen belentliklere barýarlar. Şol gujur-gaýrat şol ynamlar gadamlar “Türkmenistan-beýik ýüpek yolunyň ýüregi” ýylynda barha batlanýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň demokratik hukuk döwleti hökmündäki ösüş ýolunda toplan taryhy tejribesi hem-de kämi...

Dowamy »

665 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Talyplar.com-a girip bolanok.

Google Chrome we telefonyň öz brauzerinden Talyplar.com saýtyna girip bolanok. Öňem girenokdy, täzelenenden soň girip başlaýypdy welin, ýene girmän başlady.
Düzelermikä?

Dowamy »

878 4
Täzelikler, EdgarPo tarapyndan 2 years ago

Prikoljyklar

7 gezek durmuşa çykan goňşymyz Doýduk, indi nika stoluny nahar stoludyr öýdýär we doýansoň turup gaýdýar. Lyudoyed bir eline tabyt beyleki eline negr alyp oylerne gelyar. Chagalary negre yapyshyalar welin kaka lyudoyed :
- ilki konserwa (tabytdaky) iymeli yzyndan iyersiniz shokolody (negri) diyya.

Dowamy »

1027 1
Täzelikler, soho tarapyndan 2 years ago

Talyp Gözeli-2018

1) Türkmenistanyň Magtymguly Adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşi
2) Türkmenistanyň Bilim Ministrligi
3) Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşi

HORMAT HATY (Işde, okuwda we ş. m. tapawutlanýan adamlara berilýän dokument.) şu üç edaranyň/guramanyň adyndan berilýän eken Talyp Gözeli bäsleşiginde ýeňiji...

Dowamy »

2221 2
Täzelikler, acharsoz tarapyndan 2 years ago