Serdar Berdimuhamedow Eýranyň parlamentiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

15-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Tähranda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň Başlygy Mohammed Bager Galibaf bilen gepleşikleri geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň degişli agzalary hem gatnaşdylar.
Duşuşygyň başynda döwlet Baştutanymyz jenap Mohammed Bager Galibafa Türkmeni...

Dowamy »

50 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 5 months ago

Türkmenistan we Eýran hyzmatdaşlyk hakynda 9 resminama gol çekdiler

15-nji iýunda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Ebrahim Raisi Tähranda geçiren ikitaraplaýyn gepleşikleriniň barşynda hyzmatdaşlyk hakynda 9 sany ikitaraplaýyn resminama gol çekdiler diýip, IRNA agentligi habar berýär.
Iki ýurduň ministrleriniň gatnaşmagynda gol çekilen resminamalar ulag-üstaşyr ulgamy ösdürmäge, ylmy-medeni alyş-çalşyga...

Dowamy »

98 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 5 months ago

Xiaomi 13 smartfony hakynda ilkinji jikme-jik maglumatlar peýda boldy

Geljekki öňdebaryjy Xiaomi 13 iň täze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 çipsetine eýe bolar diýip, çeşme ýazýar.
Habarlara görä, premium-smartfonlara niýetlenen indiki nesliň öňdebaryjy çipsetiniň özboluşly şekili bolar. Häzirki bar bolan 8 Gen 1 prosessorlarynyň 1+3+4 ýadrodan ybarat klasterleri bar bolsa, onda, täze 8 Gen 2-niň 1+2+2+3 şekili...

Dowamy »

72 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 months ago

Bitkoin 13% arzanlady we 2020-nji ýylyň dekabryndan bäri iň pes bahany täzeledi

13-nji iýunda, duşenbe güni Binance kriptobiržasynda bitkoiniň bahasy 13% arzanlady, 2020-nji ýylyň dekabryndan bäri iň pes baha — 23,7 müň dollara çenli aşaklady. CoinGecko-nyň maglumatlaryna görä, aktiwiň bazar kapitallaşmasy, gündelik söwdanyň göwrümi 50 mlrd dollar bolanda, 458 mlrd dollara çenli azaldy.
Soňky gije-gündiziň dowamynda ir...

Dowamy »

59 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 months ago

''Saçyň näme seýrekläpdir'' diýýäňmi?

SAÇYÑ NÄME...


Saçyň name seýrekläpdir” diýýäňmi?
Muňa bir söz bilen jogap bermek kyn.
Ir giden atama bergidar galdym,
Bir tar saç şoň üçin düşendir mümkin.

“Saçyň name seýrekläpdir” diýýäňmi?
Wah, sorama, onuň sebäpleri kän.
Ejem bir şatlyga garaşýan güni
Öýde az-kem ha...

Dowamy »

392 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 5 months ago

Aglaýan çaganyň sesin eşitsem...

Aglaýan çaganyñ sesin eşitsem, -
Eýýäm bitin däl-de, döwükdirin men.
Oka dogry barýan, owlagny gorap,
Gözleri aýyply keýikdirin men.

Aglaýan çaganyñ sesin eşitsem, -
Çekijiñ gaçyran syrçasydyryn.
Özi süýşüp baryp lukmasy bolýan, -
Ýylanyñ "okaýan" serçesidirin...

Aglaýan çagany...

Dowamy »

169 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 5 months ago

Gijeler kitaplaň gatyna siňdi...

Gijeler kitaplaň gatyna siňdi,
Ýatdan çykdy seýil, bagy, teatr
Men başga bir dünýä sataşdym indi,
Hem özüme gaýdyp geldim teý ahyr

Men özüme gaýdyp geldim ahyry,
(Uly bagt eken garanmak yzyň)
Unudyp gijeleň hasrat-ahyny
Gaýtargysyz söýgüsinden bir gyzyň.

Men özüme gaýdyp geldim...

Dowamy »

148 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 5 months ago

Döwletjan Ýagşymyradow meşhur türk serialynda keşp janlandyrdy

MMA-nyň (garyşyk söweş sungaty) söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradow Osman imperiýasynyň döreýşi baradaky meşhur türk serialynda keşp janlandyrypdyr. Türgen surata düşürilen wideoýazgylardan bölekleri we kinonyň öňki bölüminden parçalary öz Instagram sahypasynda ýerleşdiripdir.
Taryhy wakalara baý bu serialy ATV teleýaýlymy 2019-njy ýyldan bä...

Dowamy »

343 1
Täzelikler, watandash tarapyndan 5 months ago

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşigi ýaş zehinleri gözleýär

– Ýaş zehinli suratkeşler Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy bolmaga mümkinçilik alarlar – diýip, şu gün gurama yglan etdi.
Şu maksat bilen 24-nji awgustda agzalyga dalaşgärleriň işleriniň sergisi gurnalar we onuň netijeleri boýunça iň zehinli suratkeşler kesgitlener.
Sergä gatnaşmak isleýänler öz eserlerini 15-nji iýund...

Dowamy »

141 1
Täzelikler, watandash tarapyndan 5 months ago

Aziýanyň Kubogy: Türkmenistan taryhda ilkinji gezek ýaryşyň pleý-off tapgyryna çykdy

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy Aziýa Kubogy-2022-niň (23 ýaşa çenli) toparlaýyn tapgyrynyň jemleýji oýnunda Katar bilen deňme-deň oýnady. Düýn Daşkentde geçen bu duşuşyk 2:2 hasabynda tamamlandy. Katarlylardan Osama Al-Tairi oýnuň dowamynda iki gol geçirdi (65-nji we 73-nji minutlar). Türkmenistanyň ýygyndysynyň düzüminden çalşyga ç...

Dowamy »

119 0
Sport, watandash tarapyndan 5 months ago

Apple MacBook Air özüniň täze neslini köpçülige hödürledi

Apple korporasiýasy WWDC 2022-de tanyşdyrylyşyň çäklerinde M2 ARM-prosessorly MacBook Air-niň täze neslini hödürledi. Çäräniň alnyp görkezilişi YouTube-da elýeterdir.
Noutbuk MacBook Pro stilinde, gönigyraň we ekranynyň öň kamerasynyň aşagy kese kesikli täze dizaýna eýe boldy. MacBook Pro ýagtylygy 500 nit-e çenli bolan 13,6 dýumlyk displeýe...

Dowamy »

97 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 months ago

Apple iOS 16 bilen tanyşdyrdy

Apple korporasiýasy WWDC 2022-de tanyşdyrylyşyň çäklerinde öz operasion ulgamynyň täze wersiýalaryny köpçülige görkezdi. Çäräniň geçişine YouTube-da tomaşa etmek bolar.
Smartfonlara niýetlenen täze ulgam iOS 16 diýip atlandyrylar. Kompaniýa ýene-de dizaýn ulgamynyň üstünde işledi we ekran blokirowkasyny üýtgetdi: indi ulanyjy şrifti we ekran...

Dowamy »

117 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 months ago

*****


Sag tarapdaky Li Redmond " iň uzyn dyrnakly " adyna eýe öňki rekortçy we Melwin But - häzirki rekort eýesi. Onuň dyrnaklary 9 metr uzynlykda. Li Redmond bolsa 2010 ýylda awtoulag heläkçiliginde dyrnaklaryny ýitiripdi.

Dowamy »

298 0
Täzelikler, Гость tarapyndan 5 months ago

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine saýlandy

10-njy maýda Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibiniň çäklerinde MOK-nyň 2016 — 2021-nji ýyllar aralygynda alyp baran işleri barada hasabat diňlenildi hem-de ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentini saýlamak bilen bagly meselä garaldy.
Döwlet Baştutany...

Dowamy »

325 0
Sport, watandash tarapyndan 6 months ago

Merilin Monronyň portreti 195 mln dollara satyldy

Amerikanyň nusgawy pop-arty Endi Uorholyň Merilin Monronyň portreti şekillendirilen Shot Sage Blue Marilyn diýen işi bäsleşikli söwdada satyldy. Bu barada Christie s auksionlar öýüniň saýtynda habar berilýär.
Portret söwdalaşyklaryň dowamynda ýokary bahadan - 195 million dollara satyldy. Ony gelip çykyşy ermeni bolan amerikaly art-diler Larr...

Dowamy »

324 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 6 months ago

Windows-da islendik bukjanyň reňkini nädip üýtgetmeli?

Düzgüne görä, Windows-da bukjalaryň ählisi diýen ýaly sary reňkdedir. Siz bukjany islendik reňkde goýup bilersiňiz, munuň üçin FolderPainter programmasyny ulanmak bolar. Ol mugt bolup, ony ulanmak hem aňsat we gurnamany-da talap etmeýär.
FolderPainter-i ýükläp, islendik bukja (mysal üçin, Program Files) nusgasyny göçüriň. Ony işe goýberiň, e...

Dowamy »

260 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 6 months ago

Xiaomi äpet ekranly Xiaomi 12 Pro Max-y çykarar

2021-nji ýylyň aýagynda Xiaomi flagman lineýkasyny — Xiaomi 12 hödürledi. Ýöne, görlüp oturylsa, ony entegem doly gutarnykly hasaplap boljak däl eken, sebäbi brend tizara onuň üstüni täze görnüş bilen ýetirmegi meýilleşdirýär.
Gürrüň 2207122МС model belgili sertifikatoryň maglumat bazasynda göze ilen Xiaomi 12 Pro Max hakynda barýar. Insaýd...

Dowamy »

266 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 6 months ago

GTA VI oýun muşdaklaryna geçmişe ser salmaga mümkinçilik berer

Baryp, 2022-nji ýylyň fewralynda Rockstar GTA-nyň täze bölegini işläp taýýarlaýandygyny aýtmaly bolupdy. Indi bolsa, insaýderiň tagallasy bilen, taslamanyň gyzykly aýratynlyklary hakyndaky maglumat peýda boldy.
GTA VI-nyň saundtrekini döretmäge gatnaşýan, El NitrO 56 lakamy bilen belli bolan reper Aleks Gonsalesiň gürrüň bermegine görä, oýu...

Dowamy »

346 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 6 months ago

Bitkoin 2021-nji ýylyň iýulyndan bäri ilkinji gezek 30 müň dollardan aşak düşdi

Bitkoiniň bahasynyň 10%-den gowrak arzanlandygyna CoinDesk söwda meýdançasynyň maglumatlary şaýatlyk edýär.
Çökgünligiň ýitileşen pursadynda onuň bahasy 30 müň dollardanam arzanlady, soňky gezek kiberpul şunuň ýaly derejä 2021-nji ýylyň 21-nji iýulynda düşüpdi.
Aşgabat wagty bilen 06:00-daky ýagdaýa görä, bir bitkoin üçin 30 612 dol...

Dowamy »

231 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 6 months ago

*****

«Ajaýyp asyr (Великолепный век)» teleserialyny görenleriňiz bar bolsa bilýänsiňiz, soltan Süleýmanyň Mahydöwrandan bolan ogly Mustapa temasyna aýratyn orun berilen. Serialda şazada batyr, akgöwün, dogry sözli we mähriban ynsan hökmünde suratlandyrylýar. Taryhda bolsa munuň tersi bolupdyr. Mustapa hiç wagtam mähriban ynsan däldi. Sowukgan, rehimsiz,...

Dowamy »

650 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 6 months ago