Yunus Emräniň Söýeliň Söýleliň kitabyny okan bamy araňyza!

bar bolsa giňişleýin güürüň beäýseňiz!

Dowamy »

43 0
Edebiýat, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 3 days ago

Körpejik doglan günüňiz bilen!

Salam Körpejik. Doglan günüňiz bilen, uzak ýaşaň. ýüregiňizde beslän arzuwlarňyza ýetiň.! Işlerňizde üstünlik perişdämmm!

Dowamy »

124 9
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 3 days ago

N_Kuryazow doglan günüň bilen

Dos uzak ýaşa, doglan günüň bilen!

Dowamy »

53 1
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 3 days ago

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 12.

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 12.

111. Prawa okuw sapagynda mugallym okuwçylardan:
- Ine siz maşynda gaty-batly ýolda barýaňyzsiziň öňüňizde 3 sany, çepde ýaş gyz, ortada garryja ene, gyrada ýaş oglan bar. Hiç ýere öwrülip bolanok, siziň çykalgaňyz ýok. Şonda siz näme etmeli?
+ Aýýý çykalga bolmasa garryny basmaly bolar...

Dowamy »

227 11
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 days ago

Komeginiz gerek

Kompyuterin eset antivirusyn obnowleniasyny nireden alsa bolarka bilyaniniz barmy aranyzda?

Dowamy »

81 7
Sorag-jogap, Generalll l tarapyndan 3 days ago

Akylly adamlaryň dostlary az bolýar

Britaniýadaky London School of Economics ve Singapurdaky Singapore Management uniwersitedi tarapyndan bilelikde geçirilen derňewde Adamlaryň durmuşa bolan höwesini artdyrýan näme? Soragyna jogap gözlendi.

Derňewiň çäginde 18-28 ýaş aralygynda 15 müň adam bilen gürrüňdeş bolundy.

Netijeleri psihologiýa žurnaly “British...

Dowamy »

148 6
Bilim, Wonderfull tarapyndan 3 days ago

Ömrüme pent Şahyr

Şahyrlygyň çyn bolýan bolsa,
Sönüp,ýanyp, ýene sönüp, ýanyp git Ynsanlyk ýazgydyň çuň bolýan bolsa
Gara ýere çümüp, çykyp,çümüp git.

Hem akyl ber, hem iliňden akyl al. Kitapdan däl, gara ýerden nakyl al. Alan zadyň demiň bilen ýakyp al, Soň ýene-de ýeriň süýdün emip git.

Dag ýoluna, çöl ýoluna belet bol,<...

Dowamy »

39 0
Edebiýat, Paris tarapyndan 3 days ago

Türkmen alabaýy — milli mirasymyz

«At – myrat», «It geldi, gut geldi», «Itim – gutum» diýen myrat we bagt bilen baglanyşykly pähimler türkmenleriň bedewlerinde myradyny, alabaý itlerinde bolsa bagtyny görendigini subut edýär. Çünki wepaly dosty we ynamdar syrdaşy hasaplap gelen bu ajaýyplygynyň gadymlygy, batyrlygy, duýgurlygy, edermenligi, akyllylygy bilen bir hatarda olaryň örän...

Dowamy »

29 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Ahalteke bedewlerimiz ýurdumyzyň buýsanjy

Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde gözellikde hem-de ýyndamlykda deňi-taýy bolmadyk ahalteke bedewlerimiziň şanyna Türkmen bedewiniň milli baýramy uludan tutulýar. Dünýäde iň ýyndam we gözel atlar hökmünde uly şan-şöhrata eýe bolan türkmen bedewleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ähli toý-baýramlarymyzyň bezegine öwrüldi. Ýurdum...

Dowamy »

28 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Ajaýyp Merjen Şäher

Aziýanyň merjen şäherine öwrülen, ak mermere beslenen paýtagtymyzyň halkara abraýyny has-da belende galdyrmak maksady bilen, Aşgabat şäheriniň gününi döretmek we ony her ýylyň 25-nji maýynda belläp geçmek hakyndaky hormatly Prezidentimiziň Permany ýakymly taryhy wakadyr.
Paýtagtymyzyň şanly taryhy ýoly bar. Bu barada hormatly
Prezid...

Dowamy »

125 5
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Gray Wolf!!!!!!!!!!

Sende sayt barmy galdymy. Payladyna sonun yaly gerek birisi soraya

Dowamy »

221 17
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 3 days ago

Bilgiçlikdäl. Öňdengörüjilik. Jemleýji 2-nji bölüm.

Bilgiçlikdäl. Öňdengörüjilik. Jemleýji 2-nji bölüm.

Ylgap giden Mergeniň yzyndan seredip galan bir şepagat uýa:
- Gorkak züwwetdin diýsäni. Biz durs ine gandan gorkman, bizçede bolmady! - diýip başgalara eşitdirip hüňürdedi. Mergen ylgap barşyna polisiýa jaň etdi:
- Alo salam. Ýaňyrak plany adressde erbet awtoulag awar...

Dowamy »

131 6
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 days ago

Mr.Khanture

salam Mr.Khanture, senin ssylkana basyp yazan temalaryny gozden gechiryarkam birde shu yazga dushdum:
"A men bolsa kop yerin togalakdygny aydyan zat okadym, emma ozum tejribelemde tekizlik gordum. Suw H2O dal diyenleri esitdinmi?"
onlera gen gordum yerin togalak dalde tekizdigini o e sureninde indi goryan welin Suwun H2O himiki formul...

Dowamy »

165 8
Sorag-jogap, murat yousef tarapyndan 3 days ago

“İmam-ı Gazali ye Dünyanın “KÜRE” ve döndüğünü ispatlamaya çalışan Ömer Hayyam”

Dünya’nın KÜRE ve kendi ekseni etrafında hareket ettiğini savunan Ömer Hayyam bu teorisini ispatlamak için bir dizi tezgah düzenler.
Bir mezarlığın yanında “Yıldız Evi” dediği araştırma evini kurar. Bu teorisini de orada yıldızlara bakarak bulmuştur. O yıllarda bu teorisini açıklamak için. Nişabur medresesinin en bilgili hocası olan aynı zam...

Dowamy »

115 15
Bilim, Khanture tarapyndan 3 days ago

Gün emeli ýagdaýda döredilenmi ýa-da..?

Komplimasiýaçy teoriýalara ýykgyn edýänleriň aýdýan ýene bir geň-taň zatlarynyň biri hem Günüň emeli ýagdaýda başga planetalylar tarapyndan döredilendigi.
Olaryň bu esasdaky subutnamalarynyň biri hem Orta Asyrlarda ýaşap geçen suratkeşleriň döreden eserlerinde, portretlerinde Günüň suraty ýok eken. Eger Gün orta asyrlarda bar bolan bolsa isl...

Dowamy »

264 32
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 3 days ago

Talyplar.com-da nämçün agza bolumak(Registratsiýa) mümkindäl.

Talyplar.com-da nämçün agza bolumak(Registratsiýa) mümkindäl.

Şuwagda çenli talyplar.com-da agza bolmak mümkindäldi. Emma 1 ýyl mundan owal, bir ýerlerden saýtyň admini tapylyp "Agza bolmaklyga" rugsadyny berdi registratsiýa açyldy. Elbetde psihiki-ruhy taýdan näsäg adamlar hemmeýerde bar, olaryň bilineni, agyr jenaýatlar edeni türme...

Dowamy »

222 14
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 days ago

Agza bolmak

Salam hormatly agzalar we myhmanlar we saýta agza bolup bilmeýänler.
Agza bolmak üçin
Talyp lakamy:Serwi
parolyň
ýene bir gezek parol
gmail ýada email poçta haýsy bolsada biri bolya
Öz at familýaňyz we agza bola basmaly
Biraz garaşýaňyz gmail ýada email poçta aktiwasiýa koduny ugratdyk diýip ýazýa....

Dowamy »

139 4
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 3 days ago

Eysem taleynama diyilyan zat cynmy?

Täleýnama barada men köp wagtdan bäri gyzyklanýan. Aslyýetde täleýnama we ýyldyz ylmy dogrymy ýa-da adamlaryň özünden oýlap tapan biderekligimi? Bu barada pikirlendiňizmi? Men şu tema barada köp zat okadym. Şu ýerik bu barada öwrenen zatlarymy ýazasym gelýär emma bu ýazgyda ýazmakçy däl. İlki bilen siziň bu barada bilýän, eşiden zatlaryňyzy bilmek...

Dowamy »

143 8
Sorag-jogap, Prokuror777 tarapyndan 3 days ago

I will survive (Amerikan halk aýdymy)

Ynhada albomyñ 3nji aýdymy taýyn boldy, Amerikan halk aýdymy bolan "I will survive" aýdymyna remix.

Aýdymy ýüklemek üçin aşakdaky sylka basyñ ýada kopyalap alyp brouzerden giriñ.
https://disk.yandex.tm/d/wblIV4AIMzifXg

Dowamy »

239 8
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 3 days ago

Adamlar näme üçin arzuw etmegi bes edýärler?

Käwagt durmuşda şeýle bir ýykylýaň welin özüňe diýýäň, “arzuwlarym durmuşa geçmejek ýaly”.

Bu sebäpleri bilmek size geljekde şolar ýaly pursatlarda “hä düşnükli, men nirde ýalňyşanymy bilýän” diýmegiňize kömek eder.

1. Çendenaşa logiki pikirlenmek
“Alhimik” kitabynyň ýazyjysy Paulo Coelho “haçanda 23-24 ýaşlara...

Dowamy »

138 6
Sorag-jogap, Mister X tarapyndan 3 days ago