Edep-ekram,utanç-haýa,namys-ar...

Bu gezegem köpçülik bilen awtobusa münüp dogduk obama sary gezelenje çykdym.Awtobusyñ oturgyçlary gelin-gyzlardan,her hili ýaşdaky erkek kişilerden doludy.Duralgada saklanan ulaga ýetmişiñ onundan giren bir zenan mündi.Ol münenden töweregimde oturan gyzlara seredip gobsunyp başladym.Emma,gyzlar ýerinden gozganarly däldi. Men özümden uly ýaşly zenan...

Dowamy »

124 5
Sorag-jogap, Generalll l tarapyndan 2 days ago

Hassahana-da #talypçy

Gözi haýalrak görýän, şowakörräk, garryja aýal hassahanaň skameýkasynda dynç alyp otyr. Munuň gapdalyna bolsa, bir erkek adam gelip sesini cykarman oturýar. Şol wagtam bulaň ýanyna ýene bir natanyş aýal gelip oturýar. Edil şo wagtam erkek adam bilen aýal adamyň ikisiniňem el telefonyna jaň edýärler. Ikisem bir wagtda telefony göterip, bir-birlerine...

Dowamy »

87 4
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

"Garaşýan"

Sözlerim ýetmez söýgim aýtmaga
Güýjim hem ýetmez yza gaýtmaga.
Şunça wagt garaşdym saňa ýetmäge,
Ýürekdäki söýgimi, saňa aýtmaga.


Wagtam ýetipdi belli bir çene,
Sen dolanyp gelermiň yzyňa ýene.
Şol öňki wagt, şol öňki sene,
Duşuşyga geldim, garaşýan ýene.


Diňe m...

Dowamy »

55 3
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 2 days ago

Matematiki sorag

Jogabyny teswirde ýazaýyñ!

Dowamy »

195 15
Sorag-jogap, Dogrudawalla tarapyndan 2 days ago

Psihologiýa

Psihologiýa "DEŽAWÝU" we onuñ garyndaşlary ! Garyndaşlary diýilýäni "ŽAMEWÝU" we "PRESKEWYU". Ýöne ilki nobat boýunça Dežawýudan başlalyñ !

Megerem siziñ hemmäñizde şeýle duýgular bolup geçendir, ýagny sizde bolup geçýän zat öñ bolup geçen ýaly, ýa-da ilkinji gezek gören adamyñyzy öñem gören ýaly, ilkinji edýän gürrüñleriñizi öñem şo...

Dowamy »

198 20
Bilim, Dogrudawalla tarapyndan 2 days ago

Android telefonlarynyz uchun in gerekli, Top 10 lyk programmalar 2021

Wps oficce bu book reador
pdf,text,dox,formatly kitaplary acya , oz icinde pdf kitap dox kitap hem doredip bolyarПлагин -bu in gowy we dogry howwa maglumaty gorkezyarToleg- bu programma arkaly aylyk kartyndan goni telefon hasabyny doldyrup bilyan tolegsiz


...

Dowamy »

209 16
Tehnologiýa, Generalll l tarapyndan 2 days ago

Sorag.jagaba sps

Manam elektron kitap gerek bolup galy kimde bolsa habarlasmana nomer goysun ya 64503558

@resul nomer bilen habarlasay

Soho nomer bilen habarlasay

2.su sayt 1hili bolup acyp durmy sizdem?

Dowamy »

142 18
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 days ago

GÖWÜNLIK

Haýp, şat günleň geçişine sered-ä!..
Bu gün bolsa derdinmeli lukmana.
Wah, şonda-da, düşün, ýersiz-ýere kän
töhmet atyp oturma:ly ykbala.

Muny göre-göre gelýän durmuşam
Mundan beter pürkmäwersin awusyn.
Aý, nätjek-dä, ýaşaýyşyň gurluşam
Meňzemeýär ýelegine tawusyň.

Toýuň bolar...

Dowamy »

78 3
Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 days ago

Näme indi ýalta bolmak aýypmy ?

Bir mesje ýalta oglanyn özüni taryplaýşy.

Islesem işlejek islesem ýatjak
Islesem yurt gezjek gämi gaýykly
Islesem aw etjek islesem atjak
Indi näme ýalta bolmak aýypmy ?

Islemesem hiçisinem etjek dal
Dine iýip ýatjak süzme gatykly
Semrejek ýag aljak horluk gerek dal
Näme indi ý...

Dowamy »

115 5
Edebiýat, Dogrudawalla tarapyndan 2 days ago

Bilimnama #8 soñy #talypçy

71.Kanagata berenmish-ogdurmysh ady, ol weziriñ garyndashy, yakyn bir zady.
72.Munuñ hikmeti gõr, bu dõrt sütün dey, kitaby tüketmis sholar bütinley.
73.Arapça, parsça kitaplar kõpdür biziñ dilimizde bu kitap tãkdir.
74.Danalar bilyãndir munuñ hormatyn, üshükli añlayar bilimiñ gymmatyn.
75.Türkmençe goshgular düzdüm men saña...

Dowamy »

52 4
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 2 days ago

Bilimnama #7 #talypcy

61.Agyrlapdyr serpay, ençe halatly, galam haky diyip, uly hormatly.
62.Bu hashajyp adyn beripdir oña, ony, yusup hashajyp diyip aydarlar gõni.
63.Shoñ üçin agyrlan kõp gezek ony, yusup hashajyp diyip aydarlar gõni.
64.Yene bu kitaby ol beyan eder, bu dõrt sütün bilen hem ayan eder.
65.Birisi-adyllyk, gõnülik sõzi, ikinji bu...

Dowamy »

32 1
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 2 days ago

Android telefonlar üçin işiňize ýarajak 5 sany programma #talypçy

1.Direct Chat - bu programmanyñ kömegi bilen size bir adam Imo, Instagram, Ok, VK, WhatShapp, Line we beýleki sosial medialardan sms ýazsalar we gelen sms - ini siz okasañyz hem ol sms iberen adamda sms - ni okalmady diýer ýaly mümkinçilik berýàr.

Programmanyñ salgysy
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.uniquegem...

Dowamy »

187 10
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Maslahatynyz gerek eger bilyan bolsanyz???

40 bogun dermanlyk osumlikmika ,nama peydasy barka kyrkbogun barada bilyanjelerinizi paylashaysanyz??

Dowamy »

66 1
Sorag-jogap, Generalll l tarapyndan 3 days ago

******

Bir boksyor oglan,puly kän,her oýunda esli dollar gazanýar.Maşyny,jaýy hemme zady üpjin.Munuň bir halaşýan gyzy bar,gyz muny söýýä,oglanam ony söýä.Bir gün boks bolýa oglan güýçlirak soperniga gabat gelýä,urulyp nakaunt bolup özünden gidýä,bolnissa eltýärler.Ranimasia dykýalar,zordan adam edýärler,okazywaýetsya oglanyň beýnisine şikes ýetip inwali...

Dowamy »

314 16
Sorag-jogap, Нежная леди tarapyndan 3 days ago

Taze terjime edilenler...

Bildirish!
Awtobusda yykyljak wagtym meni gujaklap saklan, 25 yashlaryndaky owadan, gok gozli oglany gozleyan, gapjygymy yzyna ber...

- hany onda, name edyas, 5nji gun ichyasmi ya 6njy gun?
- "ya"-ny ayyr...

gozegchi tussaga:
- yzynyzdan ayalynyz gelipdir
- hayysh dost, yok diyay-da...

...

Dowamy »

209 2
Täzelikler, soho tarapyndan 3 days ago

IFFHS: Messi — onýyllygyň iň gowy pleýmeýkeri #talypçy

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messi Futbol taryhynyň we statistikasynyň halkara federasiýasy (IFFHS) tarapyndan onýyllygyň iň gowy pleýmeýkeri diýlip saýlandy. Bu barada guramanyň metbugat gullugy habar berdi.

Ses berlişik guramanyň 2011-2020-nji ýyllar aralygyndaky ýyllyk bahalarynyň netijelerine esa...

Dowamy »

45 1
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 3 days ago

Jynlara namaz okatdyran ymam

JYNLARA NAMAZ OKATDYRAN YMAM
Tokadyň (Türkiýede bir şäher - t. b.) heläkçiliginde ýoň bolan gürrüňlerde we hekaýalarda, halk arasynda jynlaryň görünýändigini dile getirýärler.
Bu hekaýa şeýleräk görnüşde beýan edilýär:
Ulyjamyň ymamy, bir gün ertir namazyny okap bolanyndan soň töwür etmek üçin ar...

Dowamy »

147 5
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 days ago

Bahreýn täze “Formula-1” möwsüminiň birinji tapgyryny kabul eder #talypçy

“Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň birinji tapgyry 26-njy martdan 28-nji mart aralygynda Bahreýnde geçiriler. Ýaryşlaryň täze senenamasy “Formula-1-iň” resmi saýtynda ýerleşdirildi diýip, TASS habar berýär.

Çempionat 19-21-nji martda Melburnda başlamalydy, ýöne Awstraliýanyň Gran-Prisi 19-21-nji noýa...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 3 days ago

Bir günde 13,5 mlrd dollar ýitgi: Mask ýene-de ikinji ýere düşdi #talypçy

SpaceX we Tesla kompaniýalarynyň ýolbaşçysy Ilon Mask “Forbes” žurnalynyň dünýäniň iň baý adamlarynyň reýtinginde liderligini ýitirdi. Bu barada abnews.ru habar berýär.

Neşiriň maglumatlaryna görä, Maskyň baýlygy bir günde 13,5 mlrd kemelip, 176,2 mlrd dollara barabar boldy. Netijede, ol birinji orny Amazon kompaniýasyny esaslandyryj...

Dowamy »

74 1
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 3 days ago

Benzin çyrajygy ýanandan soň ulag näçe ýol geçip bilýär? #talypçy

Bakdaky benziniň derejesini görkezýän çyrajyk ýanyp başlandan soň ulagda näçe kilometr geçip bilersiňiz we az ýangyç bilen hereket etmek nähili netijelere getirip biler? Bu soraglara car.ru web sahypasynyň hünärmeni jogap berdi.

Onuň aýtmagyna görä, bu mesele, köplenç, şäherara syýahat wagtynda awtoulagyň eýesi şäher ýakasyndaky ýol...

Dowamy »

59 0
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 3 days ago