Doglan günüň gutly bolsun, esger ýigit

Esger diýip dakylypdyr adyňa,
Esger ýigit bolup,ýetişersiň sen.
Esgerlige giden çagyň bilersiň,
Hem enäniň,hem atanyň gadyryn.

Doglan günüň bilen gutlar doganyň,
Doglan günüň gutly bolsun, Esger ýigit.
Esger diýip seslenýärler, eneň-ataň,
Doglan günüň gutly bolsun, Esger ýigit.

...

Dowamy »

110 2
Edebiýat, Waharman tarapyndan 1 week ago

Ateistler hakynda gyzgynjak hem gyzykly henekler

ATEISTLER HAKYNDA GYZGYNJAK HEM GYZYKLY HENEKLER

Filosofiýadan synag wagtynda soraglaryň jogabyny bilmese-de özüni juda dogumly alyp barýan talyp ýigide gahary gelen mugallym oňa käýinip başlaýar:
ㅡ Ýagşy ýigit siziň bilim çölüňizde ýekeje-de bagy-bossanlyk (oazis) ýok...
ㅡ Näme üçin, h...

Dowamy »

301 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Ömürzaýa ýyldyzym

ÖMÜRZAÝA ÝYLDYZYM

Men ýola düşýärin, gidemok ýalňyz,
Meniň bilen asyr barýar ädimläp.
Küküreginde syrlar gizlän topragym,
Gyzykly gür berýär pikirlerin jemläp.

Meýmiredip bu gyzykly gürrüňler,
Ýaş juwan kalbymy gurşap alsa-da,
Ýok, hiç wagt dönmen uzak ýollardan,
Saçlam ag...

Dowamy »

96 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Azajyk logika ýöredeliň

Dinde aýdylýan zatlaryň biri; Allah hemme zady entek bolmanka öňünden bilýär, adamzada erk (irade) beripdir we synag edýär. Synagyň netijesini bilýär, ýöne adamzat öz ýalňyşyny görsün diýip bu dünýädäki ýaşaýşy berýär.
Allah adamy ýaratmanka, hatda şeýtany hem ýaratmanka şeýtanyň adama sejde etmejegini, adamyň şeýtanyň gepine gidip jennetden...

Dowamy »

505 18
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 1 week ago

"Adam köpçüliginde ynsan gytçylygy" atly mowzugyň 2-nji bölümi

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary we okyjylary.
Meni bir gyzyň söýgüsini har edenim üçin günäkärläp üstümden dereksiz mowzuklary açýanlaryň dykgatyna:
Meni tankytlaň, soraglaň, günäkärläň işim ýok welin, ýöne siziň wagt gidirip mowzuk açýanyňyz galýandyr.
Men siziňki ýaly mowzuklary 2012-nji ýyldan bäri görüp saýgary...

Dowamy »

502 36
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Men üçin hem, özüňi sakla!

Söýdüm diýen sözüňi sakla,
Maňa garaşan gözüňi sakla,
Seni tapyp, ýanyňa bararyn,
Men üçin hem, özüňi sakla.

Sakla, dildäki dessan söýgiňi,
Sakla, maňa göwün söýgi hatyňy,
Maňa diýip ähli ýazan sözleriňi,
Men üçin hem, özüňi sakla.

Gözüňden atylsa müň damja ýaş,
Seni has...

Dowamy »

127 2
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Ýeke meni, söýseň boldy ezizim!

Isle, meýli her gün seni diýeýin,
Elleriňe gyzyl bägül bereýin.
Meýli sen diýip, ganlar içeýin,
Ýeke meni, söýseň boldy ezizim!

Imo et, seň üçin döweýin dagy,
Ýüzüňe düşürerin ne çaňy, ne dagy,
Seniň adyň berip guraryn bir bagy,
Ýeke meni, söýseň boldy ezizim!

Dünýä aladasyndan...

Dowamy »

107 2
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Haýyşt boýunça "Bilbil"

Haýyşt boýunça "Bilbil"

Aýdayn saňa dilim
Söýýän seni bilbilim
Arzuwym bol gelinim
Sensiň ähli dilegim

Söýýän seniň adyňy
Peseltmän söýgüm badyny
Gurşap akyl ýadymy
Adyma goşaýyn adyny.

Serdar Melejäýew. 61506820

Dowamy »

68 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Bol ýanymda Goşgy

Bol ýanymda.

Behiştde ýaly bolýan, ýanyňda
Perişdäm ýaly bol, ýanamda
Her işde bolýaň hyýalymda
Söýenim bol mydam ýanymda

Bagtly men seniň baryňda
Taýýar men bermäne barymda
Reňki pes soýgümden, garyňda
Söýenim bol mydam ýanymda

Jadylan, ýylgyraňda ýaňaklaň
...

Dowamy »

78 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Kursdaşlarym Goşgy

Kursdaşlarym.

Ilki nätanyşdyk indi tanyşdyk
Ýolda görsek bir-birege garaşdyk
Göwne degsek ýene tiz ýaraşdyk
Dogan ýaly bolan kursdaşlarym.

Ýetişmedim berip duraý depderiň
Degişme degmesin göwne geplerim
Gonsyn egniňize bagt kepderi
Ýakynym gadyrdan kursdaşlarym

...

Dowamy »

100 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Adam köpçüliginde ynsan gytçylygy...

Adam köpçüliginde ynsan gytçylygy...

Ilki bilen Essalowmaleýkim hormata mynasyp gardaşlar we söze nämynasyp saýtdaşlar. "Sabirowa_M" atly agzañ açan "Häsiýetnama #2" diýen mowzugynyñ aşagyndaky teswirleri okap çykyp şu mowzugy açmasam bolmaz diýen karara geldim. Şol teswirleri okap esasy dawalaşyp oturan Perhat Sabirow bilen Mähri ek...

Dowamy »

484 25
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

Agzalara ýüzlenme!

Talyplar.com saýtynyň agzalary salam! Nähili ýagdaýlaryňyz? Gowymy? Talyplar.comyñ agzalary sizden haýyş, şu haramzada binika dogulan çöpdüýbi @wagt diýen agza aýtsaňyzlaň biziň mowzuklara teswir ýa beýleki ýazmasyn şu! Aýdyň şuny şu nikasyz doglan harama! Men şundanam halys bizar bolupdyryn! Şonsuzam mesele az däl! Şu ýerde men Magtymguly atamyň...

Dowamy »

753 59
Täzelikler, Umman tarapyndan 1 week ago

«»«»

Hereket kopelipdir saytda.... kopden bari giremokdum...

Dowamy »

244 4
Sorag-jogap, Бабаниязов Дж tarapyndan 1 week ago

Gaýnene jan gaýnene / gaýneneli henekler

UMYT

Bir adam gaýnenesi bilen ýewropa syýahatyna gitmekçi bolýar. Dosty soraýar:
— Sen mydama "gaýnenem erbet" diýip zeýrenip ýöreňokdiňmi? Indi bolsa ýewropa syýahatyna gidýärsiňiz?
Dosty uludan dem alyp:
— Wah, nädeýin dostum. Ol tiz-tizden "Ýewropany görkezmän Allah janymy almasyn" diýýär… Meňki ýönekeýje...

Dowamy »

275 1
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 1 week ago

@ HistoryNick

Salawmalikm hormatly talyplar.comyñ mahriban agzalary,doganlar,jigiler, agalar,uýalar. Bu gunki açan temam adyndan belli bolşy ýaly Talyplar.comyñ agzalarynyñ Niki (Lakamy) barada. Her bir şahs ilki bu saýta agza bolanda özüne bir Niki saýlanda öz at familiýasyny goýýan hem bar, aglaba bölegi bolsa Lakam goýýar. Meni hem her bir agzanyñ Niki saýlap...

Dowamy »

454 25
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 1 week ago

NOBEL baýragynyñ döreýiş taryhy

Salam doslar,kop wagtdan bari ish bn tema achmanada wagt yok.Bugun dynch gunden peydalanyp siz uchin gyzykly temalaryn birini paylashayyn diydim.

Nobel baýragy -ajaýyp ylmy gözlegler , oýlap tapyşlary ýa-da medeniýete ýa-da jemgyýete goşan goşantlary üçin her ýyl berilýän iň abraýly halkara baýraklaryndan biridir .

Nob...

Dowamy »

269 6
Bilim, bank tarapyndan 1 week ago

"Kowusnama" eseri.

Kowusnama tutuş gündogar halkynyň arasynda meşhur bolan alhlak-diaakukl,
Owul-nesihat kitabydyr. Keý-Kowus öz ogly Gülenşaha nesihat bermek maksady
bilen bu kitabyny yazypdyr. Ol bir adama gönükdirilen bolsa-da, öwütündewie
pähim-paýhaslar tutuş adamzada degişli bolany üçin, nesiller ony söyüp okapdy riar.
Sargytlaryndan...

Dowamy »

146 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Iñ ýakyn dostuma

IÑ ÝAKYN DOSTUMA


Bu gije nämüçin ýatyp bilemok,
Oýlanyp geçirýän uzak gijäni.
Syrly garaýşyňam maňa düşnüksiz,
Ýa galdyran bolaýmaýyn bijämi?

Daş çykýaryn haraý isläp asmandan,
Şemal alyp gidýär gursakdan gamy.
Eşidilýär gulagyma ýeriň üstünden,
Uzakda ýaňlanýan dost...

Dowamy »

162 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Gülmek Ömürden #5 (9.10.2020ý)

Owalam biri poýezdli Marydan Tejene ugrapdyr. Ol hem prowodnige sheýle duýdurypdyr:
-Inim gaýrat etde meni Tejende düshür, ýöne men ukyma agyrdyryn, turmasam garshylygyma seretme düshürip goýber diýen. Ýañy ýerine geçip ýatjak bolanda, ýokardaky ýatan:
-Dost gaýrat et ýeri çalshalyla, men ýokarda ýatyp bilemok diýýär.
-Aý prowo...

Dowamy »

517 4
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Tehnologiýa hakynda biläýmeli zatlar

1. Uzakly gün klawiaturada ýazýan adamyň barmaklary günde ortaça 20 km ýol geçýär.
2. “e-Bay” internet bazarynda her sekuntda ortaça 680$ satyş amala aşyrylýar.
3. Kompýuter ulanýan adam minutda ortaça 7 sapar gözüni gyrpýar. Adatdakymyz mundan esli kän bolup, gözümizi minutda 20 gezek gyrpýarys.
4. ABŞ-da ýylda 220 million ton...

Dowamy »

302 2
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago