Iň köp ulanylýan 10 programma dili

Eger siz programma üpjünçilik dünýäsine täze girişen bolsaňyz, siziň kelläňize geljek ilkinji sorag şu bolsa gerek: «Nireden başlamaly?».

Tehnologiýa taýdan pajarlap ösýän dünýämizde ýüzlerçe programma dillerine duşmak bolýar. Olaryň içinden özüňiziň maksadyňyza laýygyny we jemgyýetimiz tarapyndan talap edilýänini saýlamagyň iň gowy...

Dowamy »

176 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 2 weeks ago

TÜRKMENISTANDA walýuta amallarynyñ hereketine gaýtadan serediler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde wise-premýer Gadyrgeldi Müşşikowa hem-de Merkezi bankyň başlygy Merdan Annadurdyýewe dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlary nazara almak bilen, maslahat geçirmegi tabşyrdy.

“Wagtlaýyn ç...

Dowamy »

438 3
Täzelikler, bank tarapyndan 2 weeks ago

Mañlaýyndan öp

MAÑLAÝYNDAN ÖP

Nämä beýdip tukat otyrsyñ şahyr,
Bu dünýäniň soňy görnüp dur ahyr,
Ola Zöhre bolsa sen bolup Tahyr,
Barda onuň edil maňlaýyndan öp.

Maňlaýdan öpeňde seretse aşak,
Saçyndan öp, boýnun bukaw dek guşap,
Onsoň her gaşyndan üç gezek ogşap,
Kem kem aşak süýşüp gabagy...

Dowamy »

240 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Körlük keseli we koronawirus

KÖRLÜK KESELI WE KORONAWIRUS

Romanyñ başlanyşy şeýle: gyzyl yşyk ýananda säginen awtoulagyñ rulunda oturan sürüjiniñ gözi birdenkä kör bolýar. Bir tanşy ony göz lukmanyna äkidýär, göz lukmany-da, yzyndan ony getiren tanşy-da kör bolýar. Lukmanyñ ýanynda işleýän kömekçisi-de körlükden nesibini alýar we ş.m... Görşüñiz ýaly, az salymyñ...

Dowamy »

188 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Wirus diýdiñizmi?

WIRUS DIÝDIÑIZMI?

Wagtymyzyñ aglabasyny öýde geçirýän bu döwrümizde köpümiz hezil edip kinofilmlere tomaşa edýäris.Eger öñ görmedik bolsañyz size köneräk, ýöne içi durşuna yşarat dili bilen doly bir çeper kinofilmi görmegi maslahat berip bilerin: Dört ugur boýunça "Oskar" baýragyny alan “Matrisa“.Ilki çykan wagtynda (1999) tomaşaçyla...

Dowamy »

156 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Apple kompaniýasynyň üpjünçisi ABŞ-da $12 milliarda kärhana gurar

Apple kompaniýasynyň üpjünçisi ABŞ-da $12 milliarda kärhana gurar
Apple amerikan kompaniýasy üçin ýarym geçirijileri ýola goýujy hasaplanýan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Arizonada $12 milliarda mikroshemalaryň önümçiligi boýunça kärhana gurmakçy bolýandygyny mälim etdi. Kompaniýa şeýle etmek bilen 1600 sany täze iş ýerlerini...

Dowamy »

118 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Hytaý antihytaý syýasaty üçin Awstraliýa garşy sanksiýa girizýär

Hytaý antihytaý syýasaty üçin Awstraliýa garşy sanksiýa girizýär
Hytaý antihytaý syýasaty üçin Awstraliýa garşy sanksiýa girizýär. Ýurtlaryň arasyndaky düşünişmezlik awstraliýa hökümetiniň COVID-19 epidemiýasynyň sebäbini derňäp başlamaklygy esasynda ýüze çykdy. Şol sebäpli Hytaý Awstraliýany demir we beýleki magdanlaryň importundan ýüz öwür...

Dowamy »

118 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Analitikler dünýäde ilkinji mümkin bolaýjak trillioneri atlandyrdylar

Analitikler dünýäde ilkinji mümkin bolaýjak trillioneri atlandyrdylar
Kiçi biznes üçin maslahatlar serwisiniň analitikleri dünýäde ilkinji dollarly trillioner Amazon kompaniýasyny esaslandyryjy Jeff Bezos bolar diýip hasaplaýarlar. Bu barada Comparisun serwisine salgylanmak bilen gazeta.ru habar berýär.
Hünärmenleriň hasaplamasy boýu...

Dowamy »

117 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

27 мая 1819

27 мая 1819

Веселый вечер в жизни нашей
Запомним, юные друзья;
Шампанского в стеклянной чаше
Шипела хладная струя.
Мы пили — и Венера с нами
Сидела, прея, за столом.
Когда ж вновь сядем вчетвером
С «бл*дьми», вином и чубуками?


Мансурову

Мансуров,...

Dowamy »

103 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Kitapcy.ga sayty name ucin ishlanok

Bilyanriniz bar bolsa aydaýyñda....

Dowamy »

288 3
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 2 weeks ago

Şu ýyl Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda suwa düşmek çäklendirilýär

Şu ýyl Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda suwa düşmek çäklendirilýär
Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň hökümet mejlisinde habar berşi ýaly, Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topar tarapyndan Hazaryň kenarynda, Awazada hem-de ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda tomus döwründe syýahatçy...

Dowamy »

141 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Tramp Huawei bilen işleşmeklige gadaganlygy ýene bir ýyl uzaltdy

Tramp Huawei bilen işleşmeklige gadaganlygy ýene bir ýyl uzaltdy
ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň gol çeken kararyna laýyklykda, amerikan kompaniýalaryna milli howpsuzlyga howp salýan guramalaryň telekommunikasion-enjamlaryny ulanmak gadagan edilýär. Bu barada The Verge web-saýtyna salgylanmak bilen ko.ru habar berýär.
Resminama la...

Dowamy »

195 2
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Täçmahal

Hindi şahyr: “Adamlar iki topardyr. Täçmahaly görenler we görmedikler” diýär. Elbetde ýöne ýere dünýäde ýedi täsinligiň biri bolmandyr. Ýek-tükleriň “Görenem puşman,görmedigem “diýän ýedi täsinligiň biri bolan Täçmahala, “Görmäge göz gerek,taryp etmäne söz” diýänler köp.

Şah Jihan 10 ýaşynda doglan gününe berilen altynlaryň sany-saja...

Dowamy »

264 8
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

BU DERDI

Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagynda,

Ne beladyr, kimse çeker bu derdi.

Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan,

Gök titreýip, çeke bilmez bu derdi.Yşk eser etmese, ýanmaz çyraglar,

Yşka düşse, guşlar eňrär, gurt aglar,

Egiler haýbatly, kuwwatly dagl...

Dowamy »

130 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

GÖRDÜŇMI

Ýagty salar gider zulmat tününde,

Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!

Bahar eýýamynda, heýhat gününde

Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!Anka sypat turup, “Hüw!” diýip galkan guş.

Gijesi tirikdir, gündizi bihuş,

Redaly jindeli, egni hyrka puş,
...

Dowamy »

79 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Bady sebani görsem

Dehistanyň baýrynda

Bady-sabany görsem.

Bahaweddin Mirkulal,

Zeňňi Babany görsem.Nagleýni arşa täçdir,

Ady äleme paçdyr,

İki jahan mätäçdir,

Arap zybany görsem.Gelen geçer çaşt edip,

Dowamy »

81 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Äleme belgilidir

Dostlar-a, dostum meniň şirin jandan söýgülidir,

Jan kibi pynhan jahanda äleme belgilidir.Baş bile barsam aňa, handan olursa güzeri,

Tutsam ol ýerde watan, ol ýer ki anyň ýoludyr.Diýrdi ýar: Men aşygym öz elim le katl edem,

Andan owwal gam...

Dowamy »

74 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Türkiýe koronawirus sebäpli syýahatçylar üçin gapylaryny ýapmak islemeýär

Türkiýe koronawirus sebäpli syýahatçylar üçin gapylaryny ýapmak islemeýär
Türkiýe 2020-nji ýylyň tomus möwsüminden başlap, “Sagdyn syýahatçylygyň şahadatnamasy” meýilnamasyny işe girizmek bilen, daşary ýurtlar üçin öz serhetlerini açmak isleýär. Bu barada RiaNowostiniň alan ýurduň medeniýet we syýahatçylyk ministri Mehmet Nuri Ersoýyň beýann...

Dowamy »

119 1
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

TSMC we Intel ABŞ-da çipleriň önümçiligi boýunça kärhana gurmagy meýilleşdirýär

TSMC we Intel ABŞ-da çipleriň önümçiligi boýunça kärhana gurmagy meýilleşdirýär
TSMC taýwan ýokary tehnologik kompaniýasy we Intel amerikan kompaniýasy ABŞ-nyň territoriýasynda integral mikroshemalaryny taýýarlamak boýunça kärhana gurmagy meýilleşdirýärler. Bu barada “The Wall Street Journal” neşirine salgylanmak bilen monavista.ru habar ber...

Dowamy »

88 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

«Boeing-iň» ýolbaşçysy ABŞ-da awiagatnawlary dikeltmek boýunça pikirini aýtdy

«Boeing-iň» ýolbaşçysy ABŞ-da awiagatnawlary dikeltmek boýunça pikirini aýtdy

Amerikan awiakompaniýalarynyň ýolagçy gatnawlarynyň göwrümi 2020-nji ýylyň ahyryna çenli koronawirus pandemiýasyndan ozalky derejesinden maksimum 50%-e çenli ýetiriler diýip, Boeing awiagurluşyk korporasiýasynyň ýolbaşçysy Dewid Kelhun NBC kanalyna beren in...

Dowamy »

88 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago