Lionsgate resmi taýdan «Jon Uik 5-iň» üstünde işlemäge girişdi

Lionsgate studiýasy bäşinji «Jon Uiki» işläp taýýarlamagyň irki tapgyryna girişdi. Bu barada kompaniýanyň başlygy Jo Dreýk ýakynda geçirilen ýygnakda habar berdi.
“Bäş filmden ybarat seriýa düýpli – gürrüň beren wakalarymyzyň hilinden esas alyp öser. Siz Jon Uikiň tanyş depginine bil baglap bilersiňiz" — diýdi.
Kianu Riwziň keşbine ga...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

«Forsaž» franşizasy dünýä prokatynda 7 milliard dollar gazandy

Onunjy bölümiň üstünlikli bat almagy netijesinde «Forsaž» kinoseriýasynyň kassa ýygymy dünýäde resmi taýdan 7 milliard dollardan geçdi.
Ondan öň agzalan möçbere “Ýyldyz söweşleri”, “Garri Potter” kinofranşizalary, “Bondiana” filmleri we “Marvel” kino älemi ýetipdi.
Umuman alanyňda, «Forsaž» 11 film üçin (“Hobbs & Shaw” spin-offyny goş...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Ronaldu karýerasynda ilkinji gezek iki ýyllap möwsümde hiç baýrak gazanmady

«Al-Nasryň» portugaliýaly hüjümçisi Kriştianu Ronaldu eýýäm ikinji ýyl bäri hiç hili baýrak gazanyp bilmedi.
«Al-Nasr» «Al-Ittihad» bilen deňme-deň oýnap, Saud Arabystanynyň çempionatynda ýeňiş gazanmak üçin ähli mümkinçiliklerini elden gidirdi. «Al-Ittihad» 69 utuk bilen Saud Arabystanynyň çempionatynyň birinji ornunda ýerleşýär. Ikinji ýer...

Dowamy »

20 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Türkmen talyby «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna eýe boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutlarynyň 4 ýyl talyby Serdar Rahymow «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna mynasyp boldy. Ol Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ylmy-bilim edaralarynyň arasynda bäsleşigiň ýeňijisi boldy.
Bäsleşigiň eminleri Türkmenistanyň DIM-niň HGI-niň talybynyň GDA-nyň çäklerinde bilimi, ylm...

Dowamy »

19 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Angliýanyň çempionatynyň iň gowy oýunçysy saýlandy

«Mançester Sitiniň» hüjümçisi Erling Holand häzirki möwsümde Angliýanyň premýer-ligasynyň (APL) iň gowy futbolçysy diýlip yglan edildi. Bu barada ýaryşyň resmi Twitterine salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
oland Angliýada ilkinji möwsümini geçirip, “Siti” üçin ýurduň çempionatynyň 35 oýnunda 36 gol saldy. Umuman alanyňda, Holandyň hasab...

Dowamy »

19 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Fýuri Joşua sentýabrda «Uemblide» duşuşmagy teklip etdi

WBC-niň wersiýasy boýunça super agyr agramda boks boýunça dünýä çempiony britaniýaly Taýson Fýuri öz Twitterinde watandaşy Entoni Joşua şu ýylyň sentýabr aýynda “Uemblide” söweşmegi teklip edendigini habar berdi. Muny sportrbc.ru ýetirýär.
“Birnäçe gün mundan öň men Entoni Joşua sentýabr aýynda “Uembli” stadionynda söweşmek üçin şertnamanyň...

Dowamy »

18 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Messi Ýewropanyň iň gowy 5 ligasyndaky gol sany boýunça Ronaldudan öňe geçdi

Fransiýanyň çempionatynyň 37-nji tapgyrynda «Strasbur» bilen geçirilen oýunda «Pari Sen-Žermeniň» hüjümçisi Lionel Messi bir gol geçirdi.
Argentinaly futbolçy Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynda 496-njy goluny geçirdi. Şeýlelikde, bu görkezijä görä, Messi 495 gol geçiren portugaliýaly hüjümçi Kriştianu Ronaldudan öňe geçdi. Messi bu möwsümde 16 g...

Dowamy »

19 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

IPhone 15-iň ilkinji janly suratlary çap edildi

MacRumors neşiri iPhone 15 modelleriniň maketlerine elýeterlilik aldy. Öndürijiler şular ýaly prototipleri daşlyklary, gorag aýnalaryny, kabelleri we beýleki esbaplary öndürmek üçin ulanýarlar. Bu ýyl nobatdaky dört modele garaşýarys: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro we iPhone 15 Pro Max.
Žurnalistleriň dessine bellän zady, nusgawy L...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Rejep Taýyp Ärdogan Türkiýäniň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan ýurduň döwlet Baştutanynyň saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda taryhy ýeňiş gazandy. Türkiýe Respublikasynyň döredilmeginiň ýüz ýyllygynyň bellenilýän ýylynda Ärdogan geljek bäş ýyl üçin prezident saýlandy.
Merkezi saýlaw toparynyň deslapky maglumatlaryna görä, Ärdogan sesleriň 99,43%-i işlenenden soň, 5...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

“Çeburaşka” we “Çagyryş” 2023-nji ýylyň iň girdejili filmleriniň dünýä reýtingine girdi

Režissýor Dmitriý Dýaçenkonyň «Çeburaşka» rus çeper filmi The Numbers portaly tarapyndan düzülen şu ýylyň iň girdejili filmleriniň dünýä reýtinginde 20-nji orunda ýerleşdi. Şol bir wagtyň özünde Klim Şipenkonyň «Çagyryş» atly kosmiki dramasy reýtingiň 49-njy setirini eýeledi diýip, vm.ru belleýär.
12-nji maýa çenli ýagdaýa görä, erteki gahry...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Nýu-Ýorkda agram we boý bilen bagly kemsitme kanun taýdan gadagan edildi

Nýu-Ýorkuň şäher geňeşi agram we boý bilen bagly kemsitmäni gadagan edýän kanuny kabul etdi. Bu barada CNN teleýaýlymyna salgylanyp, TASS habar berýär.
Onuň maglumatlaryna görä, kanun ýaşaýyş jaýy gözlenende, işe ýerleşilende we jemgyýetçilik ýerlerinde şeýle kemsitmäni gadagan edýär. Teleýaýlymyň belleýşi ýaly, Amerikanyň diňe alty şäherind...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

«Türkmenhowaýollary» Delä we Pekine hepdede iki gezek uçar

24-nji maýdan başlap «Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabatdan Delä (Hindistan) hepdede iki gezek — çarşenbe we penşenbe günleri uçuş eder. Häzirki wagtda Aşgabat-Deli aralygyndaky gatnawlar diňe her hepdäniň ýekşenbe güni amala aşyrylýar. Degişli gatnawlar üçin awiabiletler awiakompaniýanyň saýtynda satuwa çykdy.
Bir tarapynyň awiabiletini...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Germaniýada 3D printerde çap edilen maglumat merkezi peýda bolar

Germaniýanyň Geýdelberg şäherinde 3D görnüşinde çap edilen maglumatlary işlemek boýunça merkeziň gurluşygy başlandy. Desganyň operatory bolan Heidelberg iT Management kompaniýasy munuň Ýewropada iň uly 3D çap edilen bina boljakdygyny nygtaýar diýip, ferra.ru habar berýär.
Maglumatlary işleme merkeziniň şu ýylyň ahyryna çenli işläp başlamagyn...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

3-nji iýunda Türkmenistanda köpçülikleýin welosipedli ýörişleri geçirmäge taýýarlyk görülýär

3-nji iýunda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistan boýunça köpçülikleýin welosipedli ýörişleri hem-de bedenterbiýe-sport çärelerini geçirmek boýunça taýýarlyk işleri görülýär. Bu barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi.
Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasy...

Dowamy »

16 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Maskyň Neuralink kompaniýasy adamlara çip oturtmak synaglaryna ygtyýarnama aldy

Ilon Maskyň Neuralink neýrotehnologiki kompaniýasy eliň kömegi bolmazdan kompýuteri we telefony ulanmak üçin adam beýnisine çip ornaşdyrmak boýunça kliniki synaglary geçirmäge rugsat alandygyny habar berdi. Muny TASS ýetirýär.
“Biz ABŞ-nyň Iýmit önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline sanitar gözegçiligi boýunça edarasynyň adamlarda ilki...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Microsoft Windows 11 üçin üçünji uly täzelenmäni çykardy

Windows 11 operasion sistemasy üçin Moment 3 global täzelenmesi çykaryldy. Bu barada Windows blogynda aýdylýar diýip, day.az habar berýär.
22H2 Moment 3 apdeýti operasion sistema birnäçe täze funksiýalary goşýar. Aýratynam, korporasiýanyň inženerleri ulanyjy gurluşdan fiziki taýdan aýrylan ýagdaýynda kompýuteriň bloklanmak mümkinçiligini goş...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Türkmenistan GDA ýurtlarynyň II oýunlaryna 9 görnüş boýunça gatnaşar

Şu ýylyň 4-nji awgustdan 14-nji awgusta aralygynda geçiriljek GDA ýurtlarynyň II Oýunlarynda türkmenistanly türgenler birbada dokuz görnüşde ýurdumyza wekilçilik ederler. Türkmen türgenleri sportuň agyr atletika, sambo, karate, dzýudo, sport göreşi, boks, ýeňil atletika, ýüzmek we taý boksy ýaly görnüşleri boýunça çykyş ederler. Bu barada ORIENT ag...

Dowamy »

18 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

TikTok öz çat-boty Tako-ny synagdan geçirip başlady

TikTok sosial ulgamynyň eýesi bolan kompaniýa Tako atly emeli aň çat-botuny synagdan geçirip başlady. Bu barada penşenbe güni The Verge portaly habar berdi diýip, TASS belleýär.
nuň maglumatlaryna görä, botuň esasy wezipesi - ulanyjylara isleglerine görä wideo hödürlemekdir, ýöne Tako başga-da köp soraglara jogap berip biler. Çat-boty döretm...

Dowamy »

20 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Ford elektromobilleri Tesla-nyň zarýad beriş ulgamyndan peýdalanyp biler

Ford elektrik ulaglarynyň eýeleri Tesla awtoulag öndürijisiniň 12 müň sany çalt zarýad beriş stansiýasyna girmäge mümkinçilik alarlar. Bu barada anna güni Financial Times habar berdi diýip, TASS ýazýar.
Şereketleriň şertnamasy ABŞ-da we Kanadada Ford-yň elektrik ulaglary üçin çalt zarýad beriş stansiýalarynyň sanyny iki esse artdyrar. Sürüji...

Dowamy »

18 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Arkadag şäheriniň ýerli býujeti boýunça degişli hasaplamalar geçirildi

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli kadalar hem-de görkezijiler esasynda Arkadag şäheriniň ýerli býujeti boýunça degişli hasaplamalar geçirildi. Bu barada wise-premýer H.Geldimyradow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi.
Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda täze şäheriň açylyş dabarasyna taýýarlyk iş...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago