Yurekdeshler.ru

Yurekdeshler.ru saytyna nahili registrasya bolmalay ashakda kod yaz diya welin gorkezileni. Yazyan sondada acanok komek gerek

Dowamy »

204 1
Sorag-jogap, lacos tarapyndan 2 months ago

OKAÝYN DIÝSEÑIZ

Söýgülim, seni RAM'ymyñ göterip bilmejegi derejesinde söýýän! Zipsiz, zatsyz bolşuň ýaly...Seni ilkinji gören badyma formatlandym.Maňa şeýle bir sistema transfer etdiň welin, mundan beýläk hiçhili command meni senden aýra salyp bilmez. Senin bilen multimedia-da içinde, herhili mediada bagtly bolup biljegimizi bilýän. Seniň megahertz'iň meni oda sal...

Dowamy »

192 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Çagalarymyzyň iň uly mätäçligi – olary bolşy ýaly kabul etmekdir!

Aslynda bu mätäçlik diňe çagalaryň däl eýsem ýetginjekleriň hem uly mätäçligidir. Biz çagalarymyzy goňşymyzyň, dostumyzyň ýa-da öz dostlary, joralary bilen deňeşdirýäs:
“Plany matematikadan 5 alypdyr sen näme üçin alyp bilmediň? Ýa-da “Planyň gyzy olimpiada saýlapdyrlar sen näme üçin saýlanmadyň?”…
Ýa-da çagamyz begenip “Ejeee men bu...

Dowamy »

298 2
Bilim, ETIKA tarapyndan 2 months ago

Hormatly Prezidentimiz

HORMATLY PRIZDENTIMIZ.

Arkaýyn ýaşaýas, ýatýas arkaýyn,
Dünýäň bagty çüwen raýatdyrys biz!
Munyň üçin hiç ýadaman işleýär,
Görelde Hormatly Prezidentimiz.

Watan "rowaçlygyň" ýylyna gelip,
Toýlarmyzy baýram edýär ilimiz!
Munuň üçin hiç ýadaman işleýär,
Ýörelge Hormatly Preziden...

Dowamy »

241 1
Edebiýat, AHALLY tarapyndan 2 months ago

Söýgi Ýok💔💔

Dostlar size arzym aytsam talyplar coma yazgy etsem agsham 3 de gecip yatsam yatyp bilman turdym yene **** bu dunyade soygi yok bu dunyade aldaw bar menki yaly soyen yok son yzynda koyen yok **** men bir gyzy soyupdim ony cyn yuregimden shondan bashga hic kim gorunmedi gozume **** ine bu gun men bildim soygi yok bu dunyade onler men ynanyadym soygi...

Dowamy »

274 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Çaganyñ diş toýunyñ bellenishi

Caga dish toyunyn bellenishi hakda kimde maglumat bolsa paylasayyn haysh

Dowamy »

114 0
Sorag-jogap, M_begench tarapyndan 2 months ago

Üns bermegiñizi hayys edyarin

Şul saýdyñ admini barmykaa
Egerde bar bolsa kiçirak baslesik geçirsek näderkä dostluk.ru saytynda geçirilip duruluşy yaly dostlar

Yamana bolmazdy

Dowamy »

209 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Komek gerek.

Salam doslar mana sizin komeginiz gerek imoda druzya druzeyden adam dob etmek un haysy programany almaly perhat s. Sen imo hakda mowzuk acdynam damay dos bilyan bolsan yazayda. Sps vsem.

Dowamy »

351 2
Täzelikler, lacos tarapyndan 2 months ago

Towśan bilen möjek

bir gun towshan tokayda bashlyk bolya.Ol shol guni mojekgi urasy gelyamish.We ol taze kanun cykaryamysh -Hemme shapkada gezmeli diyip kanun cykaryar,we shol wagty mojegin yanyna baryp -Hany shapkan eshtmedinmi men taze kanun cykardym hemme shapkada gezmeli diyip. Sheydip mojegi urya.Ertesi yene taze kanun cykarya -Hemme shapkasyz gezmeli Yenede moj...

Dowamy »

278 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

#Tell4sell.com Bu Name ?

Salam Biz Su gun tell4sell.com sayt hakyna gurun berjek. Bu sayt islendik admam internede girip bilyan mumkinciligi ba bolsa Oz el telefonlaryny satyp ya da alyp bolyajak internet platformasy. Bu sayta Siz registrasiya edman telefon gosup bilersiniz. Bu Bisnez 2018 nji yyla startup bolyp baslady. *Tell4sell.com* saytyna hos geldiniz

Dowamy »

387 2
Tehnologiýa, Tell4sell.com tarapyndan 2 months ago

Internet Biznes

Раздел про новые и всегда актуальные бизнес-идеи в Интернете для начинающих фрилансеров и предпринимателей, которые решили открыть свое дело в 2018-2019 году, но не знают с чего и как начать зарабатывать деньги с нуля, в том числе, без больших начальных капиталов. Отметим, что термин “онлайн-бизнес” может использоваться для любых деловых или коммер...

Dowamy »

286 0
Tehnologiýa, Tell4sell.com tarapyndan 2 months ago

#Pikirlen

100 mun dollarynyz bar, yone dine adynyzyn bas harpy bilen baslanyan zatlary alyp bilersiniz. Name alardynyz?

Dowamy »

261 7
Sorag-jogap, Cxase tarapyndan 2 months ago

Söygi SMS-i

Sen meni tapdynmy ya-da men seni?! Parhy yok ykbalym dushurdy bizi. Men seni soydummi yada sen meni?! Tapawudy barmy oylanar yaly. Esasy zat mana sensiz onmak kyn megerem sanada kynmyka diyyan, ilki aglamak kyn sonra dynmak kyn. Hem aglap hem gulup men seni soyyan!!!

Perhat Sabirow
+99364290174

Dowamy »

182 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

...ÇAGASYNYÑ ADY NÄME?

Haý­sy­dyr bir haý­wa­nyň ça­ga­sy­nyň ady­ny so­rap re­dak­si­ýa­my­za ýüz
tutýanlar az däl. Elbetde, dürli haýwanlaryň çagasynyň nähili atlan￾dyrylýandygyny bilmeýänler diňe bir ýaşlaryň arasynda däl, ulularyň
ara­syn­da-da az ga­bat ge­le­nok. Şeý­le bo­lan­soň, biz bu ba­bat­da öz bil￾ýän­le­ri­ni «or­ta dök­me­gi­ni» ha­ýyş edip...

Dowamy »

375 2
Edebiýat, bank tarapyndan 2 months ago

GADYMY ÇEŞMELERDE YKDYSADYÝETE DEGIŞLI SÖZLER

Türk­men hal­ky­nyň şöh­rat­ly ta­ry­hyn­dan bi￾ze dür­li ede­bi çeş­me­ler mi­ras ga­lyp­dyr. Olar bi￾ze geç­miş­dä­ki yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ry hem alyp
gör­kez­mä­ge uly müm­kin­çi­lik dö­red­ýär. Türk￾men halkynyň ede­bi we ru­hy gym­mat­lyk­la­ryn￾da «Oguz­na­ma», «Gor­kut ata» şadessanlardan
Sol­tan Je­la­led­din Meň­bur­nyň...

Dowamy »

283 1
Täzelikler, bank tarapyndan 2 months ago

GADYMY ÇEŞMELERDE YKDYSADYÝETE DEGIŞLI SÖZLER

Türk­men hal­ky­nyň şöh­rat­ly ta­ry­hyn­dan bi￾ze dür­li ede­bi çeş­me­ler mi­ras ga­lyp­dyr. Olar bi￾ze geç­miş­dä­ki yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ry hem alyp
gör­kez­mä­ge uly müm­kin­çi­lik dö­red­ýär. Türk￾men halkynyň ede­bi we ru­hy gym­mat­lyk­la­ryn￾da «Oguz­na­ma», «Gor­kut ata» şadessanlardan
Sol­tan Je­la­led­din Meň­bur­nyň...

Dowamy »

201 0
Täzelikler, bank tarapyndan 2 months ago

Erkekdämi asyl heley

Erkeksumak biri "heley" diyipdir köpçilikde.
Öz ayalyna "heley" diyip aydyp bilyan adam bar bolsa sonuñ bokurdagyna tikilip goylan iki barmak dili tutulsun! "Heley" diyen söze hut sonuñ ozi mynasyp, eger gelnine sey diyip bilyän bolsa!
Biziñ turkmende seyle bir däp bar gelin alsañ gul alan yaly edip isletmek! Öyde name is bolsa...

Dowamy »

521 14
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 months ago

Gara bulut /goşgy/

GARA BULUT

Her kim bir zady söýýär,
Diýmäň geçmişi unut!
Aglaberse gara bulut.
Dünýämi gaplany üçin,
(Bu derdimi dökdüm kän),
...Olam girdi dünýäme
Bir ajaýyp saz bolup.
Pelek yza dönýämi,
Bolaýýarmy düzedip.
Ol gelende ajapdy,
Jan beripdi keşbime.
Men özü...

Dowamy »

234 11
Edebiýat, AHALLY tarapyndan 2 months ago

@madomayad @ewithwedding

Ey .... Men adama ansat sowunmeyan bara yone su sowunc geplerem yone yerden doreman ekeni! Señ yaly ...-lar sebapli dorän ekeni! Name manysy bar sol nemsca yazyan zatlaryn? Itin do.inden bolan itogly señbir!

Dowamy »

479 19
Täzelikler, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 months ago

.......

..........

Dowamy »

237 2
Täzelikler, Babaniyazow J tarapyndan 2 months ago