Ugroz

Salam dostlar.
Sizden maslahat soramakcy. Ýa$ym 23 emma ýüzime ugur (düwürtik) aram-aram cykýar welin muña em ýokmuka. Käbiri gysma yz galar diýdi. käbiri oýna$ tap diýdi. Bilemok ýada antivirus programmany i$letmelimi

Dowamy »

816 4
Köneler, 8 years ago


Antivirus

Dostlar meñ telefonymda virus bar öýtýän. Nokia 7230 ücin besplatny antivirus programma alar ýaly sayt barmyka bilseñiz aýdaýyñda

Dowamy »

487 1
Köneler, 8 years ago


Ilkinji Tany$lyk

Dostlar men bir gyzy haladym. Häsi¥eti sada we agras ¥üzli. Onuñ ücin dostluk acmak ücin söýgini bildirmek ücin nähili sowgat almak amatlyka. Meni görse $ol gaharjañlygy, eýsem gyz göwnini nähili awlap bolarka.

Dowamy »

999 19
Köneler, 8 years ago


Sorag ? ? ?

Dostlar arañyzda komp.dan ba$y cykyanyñyz bar bolsa. Häzirki 1-klasa berlen "lenovo" notebookynyñ ustanowka programmasy doma$ny pentium-IV komputere ustanowka etse gowy bolarmyka

Dowamy »

702 6
Köneler, 8 years ago


Ejizlik

Salam dostlar $u ýerde $eýle setir bar
-Seni söýip göz ýetirdim bir zada, kyncylyk ýok ejizlik bar dünýäde.
Eýsem söýgi adamy ejizledýärmikä. Kyncylyga döz gelip bolanokmyka.

Dowamy »

743 5
Köneler, 8 years ago


Ejizlik

Salam dostlar $u ýerde $eýle setir bar
-Seni söýip göz ýetirdim bir zada, kyncylyk ýok ejizlik bar dünýäde.
Eýsem söýgi adamy ejizledýärmikä. Kyncylyga döz gelip bolanokmyka.

Dowamy »

1032 17
Köneler, 8 years ago


Söýgi, hasrat

Go$gy

Dowamy »

628 3
Köneler, 8 years ago


Syla$yk

Käbir ýerlerde awtobusa münenmizde ýa$lar ulylara özinden bilip ýer berenoklar. Bu nä alamatka?

Dowamy »

633 6
Köneler, 8 years ago


Maslahat beriñ

Salam dostlar. Maña siziñ kömegiñiz gerek. Men bir gyzy söýýän. Ol menden 3 ýa$ ulakan. Men oña söýgimi aýtsam ol maña sen menden kiçi ikimiz dogry gelmeýas diýýä. Eýsem söygi ýa$ saýlaýamy. Men näme etmeli maslahat beriñ. Meniñ gözüme ba$ga gyz görnenak.

Dowamy »

1173 24
Köneler, 8 years ago


Ýeti$ik

Men Biologia kitabynda okanymyzda oglanlar 18 ýa$da gyzlar 14 ýa$da ýeti$ýäler diýilýär welin cynmyka. Näme ücin $eýle aktiw pasiwlik bolýarka.

Dowamy »

802 5
Köneler, 8 years ago


Kömek

Dostlar men täze agza. Sizden kömek soraýan eger mümkin bolsa maña nädip suraty ugratmaly. Men komp.da däl-de tel.da cykýan.

Dowamy »

871 16
Köneler, 8 years ago


Kömek

Dostlar men täze agza. Sizden kömek soraýan eger mümkin bolsa maña nädip suraty ugratmaly. Men komp.da däl-de tel.da cykýan.

Dowamy »

473 0
Köneler, 8 years ago


Haýy$t

Dostlar sizden haýy$tym bar. Altyn asyr nomeriñ PIN kodyny zablakirowka dü$ürdim indi PUK, PUK1, PUK2 diýen kod soraýar. Arañyzda bilýäniñiz bardyr belki. Ýada Tmcell sayta cyksañ tapyp bolarmyka.

Dowamy »

1349 9
Köneler, 8 years ago


Wahabisler

Dostlar aslynda Wahabisler kim bolýar. Turkmeni$tanda 30% köpelipmi$ diýýäler. Nämemi$ 1-gezek diñleseñ özine cekýarmi$in. Gudratly zatmyka ol.

Dowamy »

5669 159
Köneler, 8 years ago


Arzuw

Oglan gyza söýýän söýýän diýip ynandyrmak bilen iñ esasy maksady näme.

Dowamy »

827 10
Köneler, 8 years ago


Tasinlik

Dostlar meni bir zat gyzyklandyryar. Tebigatyn bir tasinligi bar.Name úcin osumlikler yasyl renkde bolyarlar

Dowamy »

772 5
Köneler, 8 years ago


Meselejik

Magtymguly $ahyrymyzyñ Meñli atly gyzy galyñ pul bolmansoñ alyp bilmändir. Meniñem durmu$ym $oña meñzejek. Näme gyzy alyp gacmalymyka.

Dowamy »

941 20
Köneler, 8 years ago


Kim i$lär

Adamyñ haýsy häsiýeti özini bolculykda ýa$amaga mumkincilik acýar. Agyr i$de i$leýän i$ciler okuwsyz, sowatsyzmyka? Näme ücin gara i$de i$lemeli. Olar okumy$ bolup hemmesi yokary i$de i$leseler bolmaýamyka. Onda binalary kim gurar, kim daýhancylygy, kim copancylyk eder.

Dowamy »

837 7
Köneler, 8 years ago


9-y duzuwlik

Aslynda 1-kemsiz gözel bolmaz diýilýär welin Men durmu$da 9-y düzüw adam bolmakcy. Yagny hic kemciliksiz. $eyle adamlar barmyka.

Dowamy »

901 11
Köneler, 8 years ago