Ylym-bilim almak isleýärin (ýarym bilen) daşary ýurtda, maslahadyňyz?

hanymlar we jenaplar!!!
siziň köpiňiz talyp. käbiriňiz hem daşary ýurtda okaýansyňyz... men dogrusy şu wagt talyp däl, emma uly yhlas bilen talyp bolmak isleýärin! nesip bolsa (siziň kömegiňiz bilen - daşary ýurtda) talyp bolaryn!

esasy mazmun:
sizden etjek haýyştym - maňa uly hem bolsaňyz, kiçi hem bolsaňyz siziň masla...

Dowamy »

942 11
Köneler, 9 years ago


PIRLER; Muny bilmek gyzykly bolsa gerek

Hormatly talyplar we gadyrly agzalar. Muny bilmek gyzykly bolsa gerek. Geliň üýşüp öz bilýän pirleimiziň atlaryny, nämäniň pridigini ýazalyň. Aşakdaky ýaly dowam edeliň, ýöne gaýtalamaly däl, şonda gyzykly, owadan, düzgün bolar!!!

Meselem:
1. Demiriň piri - Dawut pygamber;
2. Düýäniňki - Weýis baba;
3. Sygyryňky...

Dowamy »

1027 6
Köneler, 9 years ago