Hormatly talyplar we gadyrly agzalar. Muny bilmek gyzykly bolsa gerek. Geliň üýşüp öz bilýän pirleimiziň atlaryny, nämäniň pridigini ýazalyň. Aşakdaky ýaly dowam edeliň, ýöne gaýtalamaly däl, şonda gyzykly, owadan, düzgün bolar!!! Meselem: 1. Demiriň piri - Dawut pygamber; 2. Düýäniňki - Weýis baba; 3. Sygyryňky - Zeňňi baba; 4. Ýeriňki - Babadaýhan; 5. Ýeliňki - Haýdar baba...

Köneler, IRON25 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir