Programming Language

Siz haýsy programirleme dilini ulanýarsyňyz/gowy görýärsiňiz?
Näme üçin? Onuň aýratynlyklary, +/- i?

Siz özüňize programmaçy(ist) diýip aýdyp bilýäňizmi?
Siz programmaçylygy halaýaňyzmy?
Siziň döreden nähili maksatnamalaryňyz bar?
Siz näme üçin Kompýuterşik/Programmist/Inžener hünäri saýlap aldyňyz?
...

Dowamy »

806 4
Köneler, 9 years ago


Siz haýsy prowaýderi ulanýasyňyz?

Siz haýsy prowaýderi ulanýasyňyz?
(ses berilişik)
Telefonda ulanýaryn:
1) MTS(2.5G)
2) TMCELL(2G)
3) TMCELL (3G, 3.5G)
4) Unknown (4G) :-)
5) Telefonda ulanamok
Kompýuterde ulanýaryn:
6) Türkmen telecom(dial-up)
7) Türkmen Telecom(ADSL-Tizlik)
8) MTS(2.5G)
9) TMCELL...

Dowamy »

976 5
Köneler, 9 years ago


Menä ýatjak

Halka menä ýatjak. Ýene kim ýatjak bar bolsa gijäňiz rahat, otyrjaklarada wagtynyz hoş geçsin!

Dowamy »

740 3
Köneler, 9 years ago


Ýanýoldaş saýlamak

Geliň Dinimiz boýunça we beýleki taraplardan şu temada gürrüň edeliň:
Erkek adam(ýa-da aýal) özüne ýanýoldaş haýsy zatlara seretmeli?
Size nämelere seredip saýlarsyňyz?
Esasanam öz deňiňi tapmaly diýilýär welin...
Şeýle pikirler bar:
1. Baýlyk.
(a)Maddy deňlik-Özüňden baýy alsaň, seni sylamazlygy mümkin. Ý...

Dowamy »

1540 47
Köneler, 9 years ago


Soygiline erbetlik islemek

Söýýän adam(gyz,oglan) öz söýýänine ony "taşlandygy"(ýa-da başga sebäplere görä gatnaşygy goýýandygy) üçin "erbetlik isläp" bilermi?

Beýdidigim, mysal üçin,"Senin meni şeýdeniň üçin saňa gowylyk bolarmyka, meniň döken ýaşym ýerde galmaz, meniň saňa yhlasym urar..." we ş.m. aýdyp bilermi?


Meniň pikirimçe bu garg...

Dowamy »

866 13
Köneler, 9 years ago


Serega- K elize

Dowamy »

859 11
Köneler, 9 years ago


Talyplar.com

Talyplar.com-a girmedigime nache wagt boldy. Barlerde name bolyanyny aydyp bermersinizmi?
Saytyn bu dunye/o dunyesinden habarym yok?
Bir uytgeshme bolmadymay?

Seredip otyrsan saytda meni tanayan yok oydyan

Dowamy »

1099 35
Köneler, 9 years ago


Вконтакте.ру türkmen dilinde

Şu gün http://vkontakte.ru/ -da öz agzama girenimde gyzyklanmak üçin hödürlenýän sahypanyň dillerini gördüm. Meni haýran galdyran zat Ol ýerde biziň türkmen dilimiziň bolmagy. vkontakte.ru ýaly sahypanyň bolmagy ýurdumyzyň ösýändigini we geljekde has özgerjekdigini aňladýar.

Ýa men hiç zatdan habarsyz. Ýa ösüş güýçli depginde...

Dowamy »

1354 6
Köneler, 10 years ago


Suratdaky kody ýazyp pul gazanmak

Suratdaky kodlary ýazyp kiçiräk pul gazanyp bolýar. Webmoney-da gapjyk gerek.

webmoney


Ваша новая работа заключается в перепечатке текста с картинок на английском языке. Примеры таких картинок: пример1, пример2, пример3. Необходимо знание английских букв и владение английской раскладкой на среднем уровне. За к...

Dowamy »

1690 6
Köneler, 10 years ago


Yumshaklyk

Salam talyplar!
"Yumshak gyz" diylende size nahili gyz goz onunize gelyar? Aslynda yumshaklyk diymek name?

Pylany yumshak gyz. Nahili gyz?
Dushunjanizi aydaysanyz!

Dowamy »

955 13
Köneler, 10 years ago


In english

Oka

Dowamy »

770 0
Köneler, 10 years ago


Kompýuter dükanlary

Her kim öz bilýän kompýuter magazininiň nomerini aýtsa gaty gowy boljak:
353260 Vest (Univermag)
222201 Guncha
351217 Azatlyk Salgyt...
425405 NTS Cmputer(Sumbar)
456444 Mir bazar
357267 INTECH
349588 Comp(30 mkr)
437103 11 mkr.
454505 ALT (Mir)
351180 Sfera (swoboda)
3569...

Dowamy »

952 6
Köneler, 10 years ago


Gowy soraglar

Çeşme:Nesil gazeti. 2010-03-13. Size düşünýänler bar rubrikasyndan bölek

"Biziň ýaşlara şöýgi babatda käbir durmuşy sowallar bilen ýüzlenesim gelýär:
1. Siz söýginiň pynhan bolmaagyny isleýärsiňizmi?
2. Siz öz göwün beren gyzyňyzyalňyşmakdan gorarsyňyzmy? Ýagny bu meselede oňa hut öz doganyňyz ýaly, naçar garaýaňyzmy?

Dowamy »

2158 6
Köneler, 10 years ago


Kofe peýdaly!Men kofe içmegi gowy görýän. Hemişe-de zyýandygyny eşidýädim. Şonda-da içýädim!
Ýöne Saglyk žurnalda kofýanyň nähili peýdalydygyny ýazypdyrlar.

"Uzak ýyllaryň dowamynda köfäniň saglyk üçin zyýanlydygyny, ylaýta-da ýürege erbet täsir edýänligi baradaky ýalňyş pikirlere eýerilip gelindi. Dogry ulanylanda, bu içgi...

Dowamy »

1214 19
Köneler, 10 years ago


Bilmedikler bilsinler, görmedikler görsinler №2
Mugt Server
Kim Eset Antivirus ulanýan bolsa, Baza serveri:
http://nod32-update.ru/eset_upd

Açaram gerek däl beýlekem.

Haýsy şiwelerine bolýar:
Eset NOD32 Antivirus 3.xx, 4.xx
Eset Smart Security 3.xx, 4.xx

Antivirusy açyp F5 basyp, çepden Obnovleniye...

Dowamy »

1117 12
Köneler, 10 years ago


Bilmedikler bilsinler, görmedikler görsinler №1Google gözleg sahypasynyň Terjimeçisini kim bilmeýän bolsa bilsin!
Google Translator! Köp dilli terjimeçi.
Beýleki Promt ýalylar b/n deňeşdirip gördüm. Köp ýerde Google dogry terjime edýär.
Iň gowy tarapam Google Translator mugt!


şu salga bas:
http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=...

Dowamy »

1031 0
Köneler, 10 years ago


Aýal-gyzlar ýetip gelen baýramyňyz bilen

Aýal-gyzlar ýetip gelen baýramyňyz bilen!

Söýgi, bagtly ömür, Şadyýanlyk arzuw edýän!

Dowamy »

979 8
Köneler, 10 years ago


Göz

Kimiň göreji pes bolsa başardygymdan kömek edesim gelýär!
Ýakyndan görmeýäne - Dalnozorkost
Daşdan görmeýäne - blizorukost diýilýär.

Äýnek dakynýanlaryň dykgatyna:
Äýnek dakynmak göze zyýanlydygyny aýdasym gelýär. Gözüne äýnek dakýan adamyň göreji öňkisindenem peselip ugraýar.

Göz dikeltmek hakynda...

Dowamy »

8985 58
Köneler, 10 years ago


Zaman gazeti we iňlis dili

Bilmeýänleriň dykgatyna!
"Zaman Türkmenistan" gazyýetiniň resmi sahypasy: http://www.zamantm.com/

Tutuş gazyýeti sag tarapda zaman pdf diýen ýerden ýükläp bolýar!

Biznes gazýetiniň resmi sahypasy:
http://biznestm.com/

Esasy aýtjak bolan zadym
http://www.todayszaman.com/tz-web/
...

Dowamy »

1266 9
Köneler, 10 years ago


Söýgi sözüniň raşifirowkasy

Geliň söýgi sözüni açalyň! Her kim öz wariandyny bersin!

Meniňki şeýle:
S - seniň
Ö - öz
Ý - ýüregiň
G - güýjiniň
I - işi

Kimde nähili pikir bar?

Dowamy »

1081 11
Köneler, 10 years ago


Agzybir bolalyň!

Haýsy ýazgyny açyp görseňem biri-beýlekisine sögünýändir! Siziň baryňyzy agzybir bolmaga çagyrýan! Biri-biriňize göwnüne degişmek nämä gerek?!

Sögünç sözsüz ýazmasaňyz şahyňyz çykýan däldirä? Diňe "kemsidiji" sözler.
Bir tarapdan Medeniýetsizlik.
Baryňyzdan şol sözleri ulanmazlygy haýyşt edýärin!
Geliň agzybir h...

Dowamy »

1210 21
Köneler, 10 years ago


Türkmen dilini ösdüreliň :-)

Salam talyplar! Içiňizde türkmen diliniň grammatikasyny gowy bilýänleriňiz/ t-dili fakultetde okaýanlaryňyz bardyr.

1 sorag berjek ýöne siziň t-dili bilişiňiz barlamak üçin :-) Diňe isleg bildirýänler jogap bersin!
meniň maksadym: Şu saýdyň köp agzalary türkmen diliniň ösdürmegiň ýolunda. Içiňizde şu soragy bilýäniňiz barmy ý...

Dowamy »

1350 22
Köneler, 10 years ago


Döredijilik adamlary

Salam altyn asyryň ýaşlar :-)
Araňyzda ýazyjy/şahyrlar bolsa her kim özüniň 1-nji ýa-da iň gowy görýän eserini görkeziň! Gizlin bolmasa!
Öz ilkinji eseriňiz barada gürrüň beriň Näçe ýaşda we nädip, näme itergi berdi?

Kim ýazyjy/şahyr bolasy gelýär? Kimiň şeýle arzuwy bar?

Dowamy »

879 7
Köneler, 10 years ago


MS Office 2010

Kim Microsoft Office 2010-y ulanyp gördi?
Men öň beta wersiýasyny ýükläp görüpdim. 2007-den kän bir tapawut görmedim.
Kim ulanyp gören bolsa
Näme täze zatlary bar? Kemçilikleri? Kompýuter resurslaryny ulanyşy we ş.m.
Özüňizde galan duýgular :-)

MS Office 2010 bir gowy zat täze at giňeltme goşmandyrlar. 2...

Dowamy »

715 0
Köneler, 10 years ago


Gyz-Oglan gatnaşyklarynda ýakynlyk

Geliň bir zatlar hakda gürleşeliň!
Siz söýgiliňiz bilen nähili aragatnaşykda bolýaňyz? Sizde Fiziki ýakynlyk barmy? Men jynsy ýakynlyk diýemok!!!
Her kim her hili pikir edýär. Soňlygy aljak gyzyň bilen ýakynlyk(jynsy däl) hakda nähili pikir edýäňiz?
Aljak gyzyma degemok eýleň beýleň diýen akylly gürrüňlerem baram!
Ýöne...

Dowamy »

1828 32
Köneler, 10 years ago