Eseriň bilen buýsan kwazimodo

Eseriň bilen buýsanyp bilersiň birinji haram kwazimodo. Pena öýdýän adyň. Kodyňy paýlap öň zor bärden kowulan şizofrenleri ýene saýta getirip hemmeleriň hakyny iýdiň, saýty bulatdyň. Edil çöregiňi iýeýin tabagyňa hapalaýyn ýagdaýyda. Özümä indi içjek däl men içmesem hiç kim içmesin diýip guýyny zäherläp gitdiň. Adama gargyşy halamok welin saňa we s...

Dowamy »

619 4
Edebiýat, 3 months ago


Eseriň bilen buýsan kwazimodo

Eseriň bilen buýsanyp bilersiň birinji haram kwazimodo. Pena öýdýän adyň. Kodyňy paýlap öň zor bärden kowulan şizofrenleri ýene saýta getirip hemmeleriň hakyny iýdiň, saýty bulatdyň. Edil çöregiňi iýeýin tabagyňa hapalaýyn ýagdaýyda. Özümä indi içjek däl men içmesem hiç kim içmesin diýip guýyny zäherläp gitdiň. Adama gargyşy halamok welin saňa we s...

Dowamy »

302 21
Edebiýat, 3 months ago


Döwletleriň ösüşi üçin gerekli şertler

Bir döwletiň ýada halkyň beýlekisinden öňe geçmesi ýada ylmy, ykdysady, harby we şm taýdan parhlanmasy näme sebäpli bolýarka. Has dogrysy näme gurallar bilen bolýarka.

10 asyrlardan soňraky Türkmen (hakyky tassyklanan çeşmelerden) halkynyň ýada taýpalarynyň eden işleri çäksiz. Bir ujy ýewropa, beýlekisi hindi ýarym adasy we afrika, a...

Dowamy »

283 23
Bilim, 3 months ago


Wagt nämedir, däldir?

Siz wagt diýilende näme göz öňüňize gelýär? Wagt boşlugyň bir ölçegimi? 4. ölçeg şeklinde.
Wagtyň fiziki düzümi barmy? Atomlary.
Ýada wagt diňe biziň beýnimiziň oýnymy?
Wagt ýadaýarmy, güýjini ýitirýärmi?
Wagt birsyhlymy? Yöreýişi bir tizlikdemi?
Wagt älemiň her ýerinde birmi? Ýa başga ýerde başga häsiýeti barmy?<...

Dowamy »

685 93
Bilim, 5 months ago


Panturkist agza sorag, kyn görmeseňiz

Ridley Scott'yň "Promotheus" we "Alien Covenant" filmerini seretdiňizmi?
Soraýanymyň sebäbi film aslynda alienlar hakynda sci-fi action bolsada dini filosofiýany işleýär we ýaradylyş temasynyň üstüne gurulan.
Sereden bolsaňyz ňähili pikirleriňiz bar we nähili täsir galdyrdy?

Dowamy »

275 1
Sorag-jogap, 6 months ago


Ozymandias hakynda goşgy

Nirvana şu setirlere öň duş geldiňizmi. Meniň iň gowy görýän goşgylarymdan, aslynda goşgy söýmesemde.
Rameses 2 hakynda. Şunyň bir bölegini "alien covenant" filminde robot adam adamlaryň ýaradyjylaryny öldürmäkä aýdýar. Manysy gysgaça "sen niçe beýik bolupdyň indi tozana garyşyp ýatyrsyň" şeýleräk bolýar.

I met a travelle...

Dowamy »

380 20
Edebiýat, 6 months ago


F. N.den aforizmalar

Nirvana agza pikirinizi aytsanyz. Osobenno ikinji bolum.


Canavarlarla savaşan kişi dikkat etmelidir, ki kendi bir canavara dönüşmesin. Sen dipsiz bir kuyuya uzun uzun baktığında, dipsiz kuyu da sana bakar.

Dowamy »

275 4
Edebiýat, 6 months ago


Moral, ahlak taýdan bozulma, edepsizlik

Tüweleme aşakda agzalaryň uly bölegi joşupdyrlar, ýüreklerindäki ot sözlerinden görünýär, internediň bu tarapynda eşidilýär. Indi bizde pikirimizi azajyk ýazga dökeli.
Moral, edep, ahlak öňki döwürlerde jemgyýeti we agzalaryny goramak üçin "düzülen" "subýektiw" hereketler, pikirler düzgünler jemidir. Döwrümizde ol işi "uly ölçegde" ýerine ý...

Dowamy »

438 18
Edebiýat, 6 months ago


Nirvana kömek üçin ýüzlenme

Hormatly Nirvana. Kyn görmeseňiz size haýyşym bar, kömek etseňiz gowy boljak. Saýty floodlaýan jandarlaryň häsiýet analizi we hereketlerindäki motiwi hakynda pikirleriňizi aýtsaňyz.
Internedäki jezasyzlyk we eden herekediňden jogapkär bolmazlyk
Içde ýatan basyk ezilen kişilik, belki çagalykdan galan ene ata ýada dostlardan çekilen k...

Dowamy »

203 0
Sorag-jogap, 7 months ago


Entropiýa ýa düzgünsizlik

Adam ölende näme üçin çüýreýär, buz näme üçin ereýär, ýada döwülen ýumurtgany näme üçin yzyna getirip bolanok diýen sorag gördüm ýakynda. Bularyň hemmesiniň jogaby fizikanyň bir kanunynda ýazgyly. Termodinamikanyň 2. kanuny, ýada entropiýa.
Bir sistema, bu adam/buz/ýumurtga we islendik zat bolup biler, egerde daşky gurşawdan energiýa almasa...

Dowamy »

431 3
Bilim, 7 months ago


Adamlygyňyzy unutmaň

Şu saýtda soňky wagtlarda bolýan söwünçli atakalaryň ýada ýakyn wagtda bolan floodlaryň iki sebäbi bar ýaly. Atakaçylaryda bilýänsiňiz, ýaşalymlar, ýaş zalymlar, nazarhanlar we şm.
1. Saýtyň kopiýalaryny utançsyz şekilde kopýalap (azajyk kreatiw bolup başga zat hem döretseň boljak), bu ýeri bulap özlerine "klient" çekmek. Bu ýagdaýda atsyz...

Dowamy »

368 4
Täzelikler, 7 months ago