New.Halypa.ru Täzeje täzelik

Salowmaleykum agzalar !

Arañyza gowja täzelik bilen dolanmagy makul bildim. Bu diýjegim göwnüñize ýarar diýen umyt etýãrin.
Biz bu gezekgi size hödürlemekçi bolýan saýtymyz, güçli tizlige baý bolan internet torumyz size dürli görnüšli faillary ugratmana we kabul etmäne we täze tanyş, dost tapmana hullasy size gowy taraplaýyn ý...

Dowamy »

287 43
Täzelikler, 1 day ago


Aydayozin

Biz inji jübüt däl,
Özüňi hödürleme maňa
sen piwo bilen çigit däl
Menä aljak däl öýlenmeli ýigit däl
Senem çykman öläý sowagdym ýüzük däl
http://web.soyguli.ru/m/music/show/?id=264

Dowamy »

187 8
Täzelikler, 3 days ago


Täze Söýgüli çatymyz

Salam hormatly agzalar ine-de hemmäňizi täze açylan
WAP.SOYGULI.RU

çatymyza çagyrýas. Çatymyzyň size kömegi deger diýip umyt edýäs.
Hormat bilen Soyguli.Ru adminstrasiýasy Ezbereller Web Developer group

Dowamy »

216 6
Täzelikler, 2 weeks ago


Türkmen halkym üçin täze ýyl sowgadym

Salam Talyplar.com agzalary hemmäňizi täze ýylda täzeje açylan

http://WEB.SOYGULI.RU

saýtyna çagyrýan.
Bu saýtymyz beýleki saýtlardan öz işleýiş tizligi bilen tapawutlanýarr. Hemmäňiziň Täze 2022-nji täze ýylyňyz gutly bolsun

Dowamy »

254 11
Tehnologiýa, 3 weeks ago


Darkray

Sen hakda ýazjak däldim aslynda
Ýöne ýatlamalar gezip ýör meň kasdymda
Ýeke-özüm galdym, Ýeke-özüm galdym,
Şo ýatlamalar astynda Seň kastyňda däl
Meň kastymda Yeah Darkray bu
Ýene setire geçirilen ömür
AAH Ýarym gelmez Ýüzüm gülmez
Ömrüm boşar dolmaz
Sensiz asla bolmaz
Ýakan şemim...

Dowamy »

118 3
Täzelikler, 3 weeks ago


Hemmäň dykgatyna

Hemmä salam. we-pro-ny ZetPro2003-diyip tanayanlar.
Aslynda Zet-Pro2003 - Lebap Hojambazdan 2003-nji ýyl özem gullukda dogrymy aýtsam Ahalda Tejende gulluk edýär.
We-Pro - Daşoguzdan Ýylyna bilemok . Başga nähili subutnama gerek.

Dowamy »

444 39
Täzelikler, 3 weeks ago


Dostlar, Doganlar Agalar we Jigiler, hemmäñizi täze saytlarmyza teklip etýärin!

Hemmäñize Salowmaleykum !

Bilişimiz ýaly internet ulgamynda dürli görnüli internet torlar bar . Biz hem şolaryñ birnäće gørnüşleriniñ üsti bilen tanyšyas, dostlaşýas we gerekli maglumatlary alýarys hemde paýlaşmaga, komegmiz gerek bolanda goldaw berip bilmek hukugyna eýediris.
Şol ugrda işleýan kärdeşlerimize uly minnetdarlygy...

Dowamy »

327 15
Täzelikler, 4 weeks ago


Halypalar sizi Halypa.ru taze saytymyza çagyrýas !

Halypalar sizi Halypa.ru taze saytymyza çagyrýas we sabyrsyzlyk bilen garaşyas!

Dowamy »

283 9
Täzelikler, 1 month ago


Kitap gözleyän diýýänlere täzeligim

Yene bir iki gunden WwW.Soyguli.ru da entak saytlara çykmadyk kitaplar yuklenjekdigini we gyzyklanyanlara, şol gozleyan temasy barada maglumat tapmayanlara, başaryanja kömegini berjekdigini aytyar şol ýeriniñ admini !

Dowamy »

195 4
Täzelikler, 1 month ago


Ýüzüñ çep ýarym bolegine serediñ

Suratkeşlere we suratçylara adamynyň ýüzi assimetrikidigi bireýýam mälim, netijede ýüzüň çep we sag tarapy aýratyn duýgy bildirýär. Ýaňy ýakyndaky barlaglarda ýüzüň çep we sag tarapy beýniniň hersi aýratyn ýarym şarlygynyň gözegçiliginde ýerleşýär diýip aýtýar. Çep tarap ýarym şarlygy ukyp başarnygyny we gepleşigine gözegçilik etýär, sag tarap ýary...

Dowamy »

272 6
Bilim, 1 month ago


YNAM

...Kynçylyk ýok ejizlik bar dünýede
G. Ezizow
Durmuşda maksadymyza ýetmek üçin ýa-da haýsyda bolsa bir işi etjek bolanymyzda ähli zatdan öň özümize bolan ynamymyz iň uly ýaragymyzdyr. 1000000 sanynyň öňündäki birlige ynam diýsek onda onuň yzyndaky nolluklar ukyplarymyz we başarnyklarymyzdyr. Öňündäki birlik bolmasa nolluklaryň sanynyň...

Dowamy »

129 2
Edebiýat, 1 month ago


Söýgä garaýyş

Ýaşaýyşyň çeşmesi, durmuşyň manysy, päkligiň nyşany bolan söýgi adamzadyň bu dünýäde ýaşaýyşyna dowam etdirmegine sebäp bolýan jadyly duýgudyr. Duýgularyň naýbaşy bolan söýgi hakda ençeme görnükli şahyrdyr ýazyjylar öz garaýyşlaryny pikirlerini wasp edip aňyrsyna çykyp bilmändirler. Eýsem diňe şahyr ýazyjylar däl dünýädäki her bir adamyň söýgä gara...

Dowamy »

119 0
Edebiýat, 1 month ago


TANYŞYN BOLSA KOMEK BERIN. Degisme gosgy

gysgaldylyp alynan

[/u]Bizin ucin Ayazbaba,
[u]Gelip durmys aracäge,
[/u]Aracakde bolsa tansyn
[u]Komek berän garry daya.

Tanyş bilen bardym menem
Tanşymyñ gűji ýetmedi
Űzärlik doly haltany
Taşlapgit diysem etmedi.

Hemme yylam geler yaly
Çagalar begener ya...

Dowamy »

691 11
Edebiýat, 1 year ago