Suratkeşlere we suratçylara adamynyň ýüzi assimetrikidigi bireýýam mälim, netijede ýüzüň çep we sag tarapy aýratyn duýgy bildirýär. Ýaňy ýakyndaky barlaglarda ýüzüň çep we sag tarapy beýniniň hersi aýratyn ýarym şarlygynyň gözegçiliginde ýerleşýär diýip aýtýar. Çep tarap ýarym şarlygy ukyp başarnygyny we gepleşigine gözegçilik etýär, sag tarap ýarym şarlygy bolsa duýgulary, göz öňüne getirme we sensor işjeňligini dolandyrýar. Atanaklaýyn dolandyryş aragatnaşygy: çep ýarym şarynyň işjeňligi ýüzüň sag tarapynda görkezilýar, gözegçiliginiň köp bolmagy bilen. Sag ýarym şarynyň işjeňligi ýüzüň çep tarapynda görkezilýär, bu tarapda duýgyny gizlemek kyn bolýar. Položitel duýgy iki tarapda hem deň görünýär, otrisatel bolsa hasda çep tarapda takyk görünýär. Emma beýniniň iki ýarym şarlygy hem arabaglanyşykly funksiýalaşýar (ulgamlaşýar), şonuň üçin ýazylan aratapawudy görünmäniň öwüşgünine degişlidir.


Çeşme: Soyguli.ru

Bilim, DREAMFOL tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir