Gurbannazar Ezizov

gurbannazar ezizov'yň mazar daşyna ýazylmasyna rugsat berilmedik, we soňunda üsti ikinji gat ýazgy bilen gizli ýazylan dörtlügi;

“Seniñ duzuñ iýdim, nanyñy iýdim,
Galplygam etmedim, Huda’ýa şükür.
Käte göge galdym, kä gökden indim,
Emma hiç yitmedim, Huda’ýa şükür.”

edil gaýgysyz atabaýev ýaly, kom...

Dowamy »

1844 5
Köneler, 12 years ago


Ömrüme Pent

Oglanlar - Gyzlar,

her okanymda biri bilen paýlaşasym gelýär. nirä ýitdi gitdi munyň ýaly çeper türkmenler ? ýa nuryşkanyň 'ors gitdi - welsopedem galmady' diýşi ýaly, garaşsyz bolduk şahyram galmadymy ???

Şahyr! Şahyrlygyñ çyn bolýan bolsa,
Sönüp, ýanyp, ýene sönüp, ýanyp git.
Ynsanlyk ýazgydyñ çuñ bolýa...

Dowamy »

1660 9
Köneler, 12 years ago


Bilyardinizmi ?

Elde ýetişdirilýän piller kiçijik mahaly aýaklaryna zynjyr baglanýar. Bir näçe günläp zynjyry üzmek üçin piller elinden geldigiçe urunýar, ýöne kiçi piller uly zynjyry üzip bilmeýär. Aýaklaryndaky zynjyrlary üzip bilmejegini düşünenden soň, piller bu ýagdaýy doly kabullanýar. Ol günden soň pilleriň zynjyry aýrylyp, aýaklaryna inçejik yüp baglanýar....

Dowamy »

1276 4
Köneler, 12 years ago


Salam Men Taze

Oglanlar men aranyza taze geldim, özümem hardcore (sözlükde yok ekeni) Magtymguly hayrany. Yene bir gezek hemmelere salam;

GIDIJI BOLMA

Gel, eý, köňlüm, saňa nesihat kylaý:
Watany terk edip, gidiji bolma!
Özüňden egsik bir gaýry namardyň
Hyzmatynda gulluk ediji bolma!

Hyzmat kylsaň,...

Dowamy »

2982 21
Köneler, 12 years ago