Ynam

Ynamlar tukenyar gacyarlar olar,
Hasabyndan ayrylyar ynsanyetligin.
Ynamsyz yasamak adam nesline,
Yeten derejesimi osen mesligin.

Ynamlar synmasyn gutarmasyn hic,
Dunyamizi gursamasyn munkurlik.
Senem su pursatdan dogryny sozle,
Ynamly bolunsa bolmaz onkulik.

Dowamy »

1249 0
Köneler, 3 years ago


Gozleg

Gozleg

Soymek ucin resminama gerekmi,
Nadip diysem... sozum yoga derekli,
Bagt diyenim bosluk eken ullakan
Gyz tapmadym gezip bilyan erkli.

Yone kate yalnysh yaly garayas,
Ahli zady alada edip garrayas,
Soygi diyenin bosluk bolsa ullakan
Onda nadip bir birege yarayas.

Dowamy »

702 0
Köneler, 3 years ago


Baslesik ucin

GARA GOZLERIN...

Gara gozlerine dusende gozum,
Gozlerin yuregme hujum ederdi.
Bakyshyna nazarym caklysan cagy,
Icimde ajayyp doretdin derdi.

Gecayse denimden dususan gunum,
Kuysap dur yuregmin duyne ashasy.
Beyle ezyet bilen yaran kalbyma,
Nacarmyn sen... yada Alemin shasy.

Dowamy »

791 0
Köneler, 3 years ago


Dunyan bar dilinde...

DÜNÝÄŇ BAR DILINDE

Bäş müň sany dil bar diýýä dünýäde,
Alla bize eçilipdir dil baryn.
Bäş müň dili bäş müň gezek öwürip,
Saňa laýyk söz tapmadym, dildarym!

-Men seni söýýärin!
-Я тебя люблю!
-Ай эм лавлю!
-Söýýärin men, söýýärin!
Hiç bir dilşynasa,
Hiç bir alyma

Dowamy »

630 0
Köneler, 3 years ago


Bagysla, Ayjahan!!!

(HORMATLY www.TALYPLAR.com yn AGZALARY SOYGI HER KIME NESIP ETMEYAR. SIZE AHAL BILEN AYJAHANYN SOYGI TARYHYNY SIZ BILEN PAYLASMAK ISLEDIM. HOKMAN OKAN!!!)
Menin bu soygum gunalerden dolymyka? Name ucin jandan eziz goren gyzym mana nesip etmedika? Name ucinka...
Adam basy dasdanam gaty. Diysen hak aydylan soz. Ol gyzy soymegem edil ho...

Dowamy »

1422 0
Köneler, 3 years ago


K. Gurbannepesow "yene-de ene hakynda"


Ýene-de ene hakynda | Kerim GURBANNEPESOW


Ak süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler,
Sadagaň bolaýyn, ene.
Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem,
Ýüz birinji gezek ýazaýyn ýene.

Ýene-de galamy almaga ele,
Mejbur etdi meni bir elhenç gürrüň.
Diýdiler, üç ogul, üç gyzly ene...

Dowamy »

934 0
Köneler, 3 years ago


Sahylyk

Soymek yaly erbet hem suyji hemde tasin zat barmyka su yasalyan dunyamizde. Yone soyyanimiz ucin hemmamiz jomart we gaty gysyk. Aydaly Bir gyz ucin ahli zadyn eyesi yaly olara seyle yenillik bilen bir demde paylap beryas... Mysal ucin daglary, duzleri, deryalary, hatda ummanlaram gozumizi gyrpman soyyanimiz ucin ecilyas. Bir demligem bolsa olara oz...

Dowamy »

664 0
Köneler, 3 years ago


Yardam bermeginizi sorayan

HORMATLY TALYPLAR.com yn AGZALARY

Name ucin men saylanan.com we basgada birnace sayda agza bolup bilemok eger bilyan bolsanyz mana yardam bermeginizi sizden uly hormat bilen hayys edyan.(line id:medet22)

Dowamy »

800 0
Köneler, 3 years ago


Girizmen torumden

Saçy gulagyndan kesilen bolsa,
Durşy bilen näzden ýasalan bolsa.
Dyza çenli dilik bolsa köýnegi,
Telefondyr, laýn bolsa oýnagy.
Gaşy galam bilen çyzylan bolsa,
Lebi pomadadan gyzaran bolsa.
Figurasyn güjeñlese köýnegi,
Men şu wagtdan ret edýärin SÖÝMEGI!
Görgisiz, azapsyz alyp bolsa-da,
...

Dowamy »

834 0
Köneler, 3 years ago


Sen geldinde...

Sen geldiň-de, Garyp köňlüm baý etdiň.
Ýöne, Nämüçindir, Ynjalygym ýok.
Sen maňa bagt berdiň örän ullakan,
Onynädip gorajagmy bilemok.

Ýöne Säher-säher bagtymy öpüp,
Görýän öz-özümi seniň gözüňde.
Herhal, ýolda ýatan daş däl ekenim,
Artyk däl ekenim ýeriň ýüzünde.

...

Dowamy »

606 0
Köneler, 3 years ago


Dunyanin 2nji 7 yedi gudraty(dowamy)

3. MACU-PIKCU (Peru, XV asyr)
Inklerin beyik imperiyasynyn merkezi bolan Peru birnace gadymy medeni ojaklaryn, sol sanda naska, cimu we cawin siwilizasiyalarynyn watanydyr. Oz dowrunin belli shahsyyeti Packucek (1438-1478y.y) 1438-nji yylda inklerin taze doran imperiyasyna hokumdar bolyar. Onun dowrunde imperiyasy ginelyar, kuwwatlanyar.

Dowamy »

685 0
Köneler, 3 years ago


Oka, oylan!!!

Oglana bir gyz ýarapdy, olam onuň ýanyna baryp tanyşasy gelýä, gyzam ol oglana jogap berýär: - Sende BMW maşyn hem-de 2-gatly jaý barmy?! - Ýok - Onda bagyşla, hoş gal diýip, gyz öz jorasy bilen ýoluny dowam edipdir. Oglan kakasynyň ýanyna baryp, hemme zady aýdyp berýär. Kakasy oňa: - Saňa näme diýeýin oglum, sen öz Bentliňi iki sany BMW çalşyp bil...

Dowamy »

1021 1
Köneler, 3 years ago


Oka, oylan!!!

Ýaş ýigit elinde gyrmyzy, ter almany saklap durdy. - Ony iý! - diýip, Ruh aýtdy. - Ol durmuşyň almasydyr. -Durmuşyň almasyny iýmäge wagt taparyn. Maňa şöhrat, baýlyk gazanmak gerek. - Onda ýör, gideli, yzyma düş. Men saňa şöhratyň almasyny görkezeýin - diýip, Ruh aýtdy Olar dag ýodalaryndan ýöräp başladylar. Çarkandakly dag ýodalarynda ýokaryk gal...

Dowamy »

655 0
Köneler, 3 years ago


Kim owredyar bulary

Kim owredyar bulary.

Goz ucin soyyasmi birek-biregi,
Bir-birege mynasypmy ikimiz.
Senin islegin bar, ozune yetik,
Layyk gelmeyarmish bizin pikrimiz.

Ozbasdak yasajak. Entak ir dalmi,
Isleyarmin ahli zatdan gecenmi.
Menin dusunmeyan, zadym bar hazir
Su yoly owredyan senin e...

Dowamy »

761 0
Köneler, 3 years ago


2-nji yedi gudrat (dowamy)

2. ISA PYGAMBERIN (HALASGARIN) HEYKELI (Rio-de Janeyro, 1931y).
Isa pygamberin bu yadygarligi Braziliyanyn Rio-de Janeyro (1960-njy yyla cenli yurdun paytagty) shaherin simwoly yagny nysany hasaplanypdyr.
Brazil milletinin esasy gylyk-hasiyetini, milletin simwolyny anladyan yadygarligi gurmak teklibi 1922-nji yylda, Braziliyanyn garas...

Dowamy »

568 0
Köneler, 3 years ago


Dunyanin 2nji 7 yedi gudraty

Dunyade 7 gudrat sozune durmusda diysen kop gabat gelyaris. Men size gurrun berjek zadym dunyanin 2nji 7 gudraty barada. Olar:
1. Beyik Hytay diwary ( Hytay, b.e. III munyyllyk);
Beyik hytay diwarynyn umumy uzynlygy doly anyklanmadyk. Durli cesmelerde durli durli maglumatlar berilyar. Beyik Hytay diwary Hytayyn dg-da go-dan gb-a uzlyp...

Dowamy »

1419 0
Köneler, 3 years ago