Dunyadaki tasinlikler yada ilkinjiler barada

Ginnesin rekordlar kitaby ilkinji gezek 1955-nji yylda cap edilyar.
* * *
Ilkinji magnitofon satuwa 1948-nji yylyn 27-nji yanwarynda cykaryldy.
* * *
Ilkinji aynegi hytaylylar ulanypdyrlar.
* * *
Adam yuregi bir minutada ortaca 59-61 gezek, yylda bolsa 36800000 gezek uryar.
* * *
1995-nji yyld...

Dowamy »

1753 0
Köneler, 3 years ago


Senagat banky turkmenistanda yylyn banky boldy we onun goterimli goyum hyzmatlary.

"Senagat" paydarlar tajircilik banky "Turkmenistanda yylyn banky - 2016" diyen dereje bilen sylaglandy. Turkmenistanyn kredit edarasy seyle dereja "Financial Times" toparyna giryan belli maliye neshiri "The Banker" tarapyndan Londonda guralyan "Bank of the Year Awards 2016" sylagynyn gowsurulysynyn yyllyk dabarysynda eye boldy.
"The Banker"...

Dowamy »

761 0
Köneler, 3 years ago


Kici we uly

Ullakan dunyanin kici adamsy,
Ozunden ullakan aladasy bar.
Sheyle aladasy derdi ynsana,
Onun yashaysyna bolyar hokumdar.

Ullakan adamyn kici yuregi,
Ozunden ullakan derdi goteryar.
Manysyz goryarde dushen gijani,
Yasayysda seydip, gunun oturyar.

Yone dunyanin hem yetik derdi ba...

Dowamy »

871 0
Köneler, 3 years ago


Bu yerde soygi bolmaz


XI
Ayjahan eytdi - beytdi bir ishjagaz tapyndy. Jelalam gowja ishe durdy. Umuman bularyn ikisem dowlete peydaly adamlar bolmaklyga jan edip islemage bashladylar. Ishleyan gunlerinden, ishlemeyan wagtlary nahili bolsada, ahli guni habarlashyp gecyardiler. Yone ishe girilmesi Ayjahanda taze bahanalary tapyardy. Kateler habar tutmalar j...

Dowamy »

1002 1
Köneler, 3 years ago


Bu yerde soygi bolmaz


X

Jubutler dususdylar, ozlerem uly kuseg bilen, yone gyzlyk duygusy ahli zady caklendirdi. Name ucin uzak ayralygyn kusegi gyzda yokka, name ucin ol ozuni Jelaldan goramaga guyc gaygyryarka? Oglan nace jan etsede gyz ozuni ondan uzak tutyardy. Oglanyn janyna batmadyk hasiyet gyzyn gaharyny getirdi. Gaharyna guyc ulanmagy sayl...

Dowamy »

748 1
Köneler, 3 years ago


Bu yerde soygi bolmaz


IX

Howa gun dogmaka hem o diyen sowuk daldi. Baglaryn shahalaryna yany cyg berip, pyntyk yarmagyn ugrundadylar. Arassa howada hassalar ir bilen turup gezelenc edyardiler. Jelalam shu duzguni halamasa hem bu gun ir turdy we nameden bashlamalydygyny oylandy. In sonky dushushyk ucin Jelal jany teni bilen tayyarlyk gordi . Bu dus...

Dowamy »

780 0
Köneler, 3 years ago


Bu yerde soygi bolmaz


VIII

Gun dogsada yanwar howasyny kan howany yyladyp bilenokdy. Yogsam diyersin, asman edil chuyshan gozi yaly dup-durydy. Howa sowugam bolsa towerek diysen hereketlidi. Shaherin "Garbaty" koprusinden owrulyan Mashynlaryn bugy Sakarcage yolunda birneme hayallayardy. Bu yol uly bolmasada ulag gatnawy yeterlikdi. Yolun gapdalyn...

Dowamy »

964 0
Köneler, 3 years ago


Bu yerde soygi bolmaz


VII

Name ucin soyguden doly suyji gunler az bolyarka? Ya dine bu zatlaryn aladasyz gecyanligi ucindir. Ya ahli zada goz yetirmek ucin sol one surulyan pelsepanin bashyna dusmegine garashmalydyr.
Hakykatda dertli gunler bashyndan agyr gecsede, suyji gunler yaz yagyshy deyin diysen tiz gecyandigine, Jelal bashyna dushen...

Dowamy »

723 0
Köneler, 3 years ago


Bu yerde soygi bolmaz


VI

Jelal oylani arka atyp ogrynca hassahanadan ayryldy. Hassa otagyndaky ayallaryn kagyza yazyp beren salgylary esasynda yola dusdi. Demir yoly syryp ilkinji salga bardy. Birinji baran dermanhanasy garasan netijesini bermedi. Yene basga dermanhana... olam seyle, basgalaram, sol bir yagdayda, soralyan derman, ya duybunden yok,...

Dowamy »

920 0
Köneler, 3 years ago


Bu yerde soygi bolmaz (dowamy)

V

Hemme zady bildirmezden yerine goymak Jelala diysen agyr dushdi. Nobatcy lukmany ynandyrmak hijem yenil daldi, bu gezegem seyle boldy. Nahilem bolsa sony gowylykdy.
Jelal Telefondaky gyzyn yagdaylaryndan habar beryan suratlara uzak gije gozuni gyrpman seretdi. Gyzyn bir oykenin yokdugyny bilmek Jelala gaty uly bela yaly tas...

Dowamy »

694 0
Köneler, 3 years ago


Bu yerde soygi bolmaz


IV

Name etsede bolanok, bu gyz asla gownanok, ya Jelal baryny ters edyarmika? Jelalyn edyani tersem bolsa gyzyn hasiyeti azajygam bolsa uytgara? Hatda "pikirleneyin, goreyin" hem diyenok, goni "yok" diyip, teklibe godek jogap gaytaryardy.
Bu gyz duybunden basga pikirde, gayta, icini yakayyn diyyan yaly, "bu yeri hassa...

Dowamy »

828 0
Köneler, 3 years ago


Bu yerde soygi bolmaz

Gunduzlik oz ornuny howlukmac noyabr gijesine berdi. Doglan gun gijesidigine garamazdan palatada diysen tukatlyk hokum suryardi. Hatda doglan guni bellenyan Ayjahanyn ozem dusheginden zordan galyp bilyardi. Lukmanyn bu gezekgi sanjymly bejergisi Ayjahany tapdan wagtlayyn dusurdi.
Agsamlygyny edinen Suray dayza endigi boyunca yuwaslyk bilen...

Dowamy »

994 0
Köneler, 3 years ago


Bu yerde soygi bolmaz


II

Gun sentyabr howasy bilen dogyardy. Howada tebigatam ynsanlara guyz gelendigini her gun yatladyp duryardy. Yapraklar oz maydalyna yere dusup ajayyp peyzaжყ doretyardiler. Tebigatam, pasyllaram ozbasyna bir yoly saylan hudoжnikdiler. Guyz tebigaty hassahanan toweregindaki baglara diysen uytgeshik keshp bermage tayynlanyardy...

Dowamy »

771 0
Köneler, 3 years ago


Bu yerde soygi bolmaz

I

Bu gyz lukmanyn gelerine diysen kop garasmaly boldy. Uzyn zala garap iki yana terezin dili yaly hereket etdi. Aynadan dasaryny synlady, yoldaky ulaglaryn, adamlaryn gatnawyny isdamenlik bilen synlady. Oturyp gordi,turup gordi. Seydip ahyry sagadyn dilleri 11:30 i gorkezende:
--Lukman barlag netijelerini alyp geldi gelneje s...

Dowamy »

772 0
Köneler, 3 years ago


Bulary bilyanizmi ???

El degmedik gyzyň gyzlygynyň (gyzlyk perdesi) alynmagyna "deflorasiýa" diýilýär. Bu söz latynçadan terjime edilende, "de" - aýyrma, "floris" - gül, ýaşlyk, gyzlyk manyny aňladýandyr.

Adamzadyň taryhynyň dürli döwürlerinde, dürli halklarda gyzlyk perdesine aýry-aýry garaýyşlar bolupdyr. Orta asyrlarda durmuşa çykýan gyzyň gyzlyk perde...

Dowamy »

3090 0
Köneler, 3 years ago


Durdane setirler

Durmuş Nobatguly däldir, ezizim,
Durmuş irde-giçde göwnüňe deger!
N.Rejepow

Bagtymyz güllesin,
Güllemesin nan,
Hem hiç haçan sowamasyn tamdyrlar!
Ç.Ýegemyradow

Sen meni ýitirsiň oýnap hem aýnap,
Tapmarsyň pullaryň ýüzlügi bilen
B.Jütdiýew

Maňa seniň tanyş...

Dowamy »

929 0
Köneler, 3 years ago


OKA OYLAN!!!

Bedeniň agzalary bir gün öz aralarynda maslahat geçiripdirler. Olaryň bary
garyn üçin işleýändiklerinden arz-şikayat edýärmişler. Agzalar:
- Görsene muny, biz-ä işlemelimiş, bu bolsa hiç zat etmeli däl - diýşip, garna
gahar edýärdiler. Maslahatyň soňunda agzalar mundan beýläk garnyň
aýdanlaryna gulak asmajakdyklaryna...

Dowamy »

775 0
Köneler, 3 years ago


OKA OYLAN!!!

Gadym bir zamanda beýik bir patyşanyň owadan bir gyzy bar eken.
Gyzyň durmuşa çykmaly wagty gelipdir ýöne hiç kimi halamandyr.
Patyşalaryň, wezirleriň, täjirleriň ogullary hat-da kim bolsa-da olardan
ýüz öwüripdir. Bu döwletde bir görmegeý ýöne garyp bir oglan hem
öýlenmek isläpdir ýöne oňa hem ýüz bermändir.
...

Dowamy »

909 0
Köneler, 3 years ago


Caga terbiyesi (hokman okan)

Biz dargama ýagdaýynda duran medeniýet döwründe, çagalarymyzy
terbiýeleme meselesi bilen ýüzbe-ýüz durýarys. Barlaglar hasabat beriş
gullugynyň Amerikada her gün nämeler bolýandygy baradaky hasabaty￾na esaslanyp, bize gorkunç zatlary habar berýär:
 1000 sany durmuşa çykmadyk ýetginjek gyzlar ene bolýarlar; 1000 sany durmuşa...

Dowamy »

1021 0
Köneler, 3 years ago


Gyzlar barada

Gyzlar barada gyzyklyja faktlar

Durmusda kop zady owrenmage mejbur bolyan ynsanlar (esasanam erkek ugry) kop zada sowuk garayarlar. Emma bu sawlik kop yerde oz basarnyksyzlygymyzy orta cykaryar. Elbetde bu gezek gyzlar barada kabir oglanlaryn bilmeli zatlarynyn hokmanydygyny yatladyp asakdaky yazgyny hodurleyan.
Aýal maşgala -...

Dowamy »

2202 0
Köneler, 3 years ago


Ynam

Ynamlar tukenyar gacyarlar olar,
Hasabyndan ayrylyar ynsanyetligin.
Ynamsyz yasamak adam nesline,
Yeten derejesimi osen mesligin.

Ynamlar synmasyn gutarmasyn hic,
Dunyamizi gursamasyn munkurlik.
Senem su pursatdan dogryny sozle,
Ynamly bolunsa bolmaz onkulik.

Dowamy »

1245 0
Köneler, 3 years ago


Gozleg

Gozleg

Soymek ucin resminama gerekmi,
Nadip diysem... sozum yoga derekli,
Bagt diyenim bosluk eken ullakan
Gyz tapmadym gezip bilyan erkli.

Yone kate yalnysh yaly garayas,
Ahli zady alada edip garrayas,
Soygi diyenin bosluk bolsa ullakan
Onda nadip bir birege yarayas.

Dowamy »

699 0
Köneler, 3 years ago


Baslesik ucin

GARA GOZLERIN...

Gara gozlerine dusende gozum,
Gozlerin yuregme hujum ederdi.
Bakyshyna nazarym caklysan cagy,
Icimde ajayyp doretdin derdi.

Gecayse denimden dususan gunum,
Kuysap dur yuregmin duyne ashasy.
Beyle ezyet bilen yaran kalbyma,
Nacarmyn sen... yada Alemin shasy.

Dowamy »

787 0
Köneler, 3 years ago


Dunyan bar dilinde...

DÜNÝÄŇ BAR DILINDE

Bäş müň sany dil bar diýýä dünýäde,
Alla bize eçilipdir dil baryn.
Bäş müň dili bäş müň gezek öwürip,
Saňa laýyk söz tapmadym, dildarym!

-Men seni söýýärin!
-Я тебя люблю!
-Ай эм лавлю!
-Söýýärin men, söýýärin!
Hiç bir dilşynasa,
Hiç bir alyma

Dowamy »

624 0
Köneler, 3 years ago


Bagysla, Ayjahan!!!

(HORMATLY www.TALYPLAR.com yn AGZALARY SOYGI HER KIME NESIP ETMEYAR. SIZE AHAL BILEN AYJAHANYN SOYGI TARYHYNY SIZ BILEN PAYLASMAK ISLEDIM. HOKMAN OKAN!!!)
Menin bu soygum gunalerden dolymyka? Name ucin jandan eziz goren gyzym mana nesip etmedika? Name ucinka...
Adam basy dasdanam gaty. Diysen hak aydylan soz. Ol gyzy soymegem edil ho...

Dowamy »

1416 0
Köneler, 3 years ago