Ýurtlaryñ birinde: MERHUMYÑ WESÝETI

ÝURTLARYÑ BIRINDE: MERHUMYÑ WESÝETI
(satiriki hekaýa)

Kasym ependiniñ birgeñsi ynançlary bardy. Hoşniýetli kalbynda haýwanlara bolan söýgüsine giñden orun beren Kasym ependiniñ öýünde süri-süri pişikdir, itler mekan tutupdy. Onuñ iñ halaýan zady kepderilere çörek owradyp bermekdi. Ömründe bir gezegem et iýmändi, howlusynda her...

Dowamy »

895 0
Edebiýat, 1 year ago


Seýit Nejepi

▶ SEÝIT NEJEPI
Güneşli diýarymyzyñ her künjegi geçmişde ýaşap geçen beýik şahsyýetleriñ kümmetlerinden doly. Beýik ussat Mehmet Akif Ersoýyñ:
"Basan ýerleriñi toprak diýip geçme, tana,
Pikir ber, astynda müñlerçe kepensiz ýatana!" ~ diýşi ýaly, Watanymyzyñ her garyş topragyna merdana ata-babalarymyzyñ gan-damary we ruhy siñendi...

Dowamy »

1897 0
Köneler, 1 year ago


Sensiz setirler...

✔ "Sensiz setirler..."

Ýene tenha gijeleñ tagamsyz çaýy bilen,
Tümlügiñ täk buýsanjy--ýaşmaksyz aýy bilen,
Wepadar ýalñyzlygyñ ylham serpaýy bilen,
Dümtünip keşde çekýän hakyda sapagyndan;
Ýene tenha gijeleñ tagamsyz çaýy bilen...

Göýä gapymy kakýa şemalyñ aýak sesi,
Ýa haýp tolgunýam...

Dowamy »

882 1
Köneler, 1 year ago


Wah, şu siñekler bolmadyk bolsa?!.

WAH, ŞU SIÑEKLER BOLMADYK BOLSA...(ýumoristik hekaýa)

Ol on ýaşyndaka şeýle diýdi:
- Wah, meniñem bir portfelim bolsady! Wah, meniñem bir beýleki çagalaryñky ýaly kitabym, oýunjagum bolsady! Ana şonda meniñ nähili okaýşymy görerdiñiz. Meniñ bolsa hiç zadymam ýok. Şu ýagdaýda nädip okaýyn-a men?.. 
◆ ◆ ◆
On üç ýaş...

Dowamy »

896 2
Edebiýat, 1 year ago


Stawropol we Astrahan türkmenleri

STAWROPOL TÜRKMENLERI
Olar Russiýanyñ Ýewropa bölegine 1653-nji ýylda Hywa hanlygyndan göçüp barypdyrlar. Mañgyşlagyñ, Astrahan sähralarynyñ üsti bilen Stawropol guberniýasynyñ demirgazygyna, Kum we Manyç derýalaryna baka geçip gidipdirler. 1653-nji ýylda Kawkaza 1665 öýli türkmen göçüpdir, 1790-njy ýylda bolsa ýene 64 öýlu türkmen we 80 öýl...

Dowamy »

919 0
Köneler, 1 year ago


Ýaş galamdaşyma!

♦ ÝAŞ GALAMDAŞYMA!
Ine, sen goşgy ýazýaň. Ýazan goşgyň onda-munda çap edilýär, internet arkaly köpçülige ýetirilýär. Şygyr muşdaklary olary okaýar. Halamadyk okyjy köplenç pikirini özünde saklaýar. Çünki, goşgynyň ýaramazdygyny awtora aýtmak bilen galapyn özüni ýigrendirýändigine onuň akly ýetip dur. Okyjylaryň içinde goşgyny okap, awtoryň g...

Dowamy »

676 2
Köneler, 1 year ago


Hakym bar ýaly...

HAKYM BAR ÝALY

"Men ýaraly gurt sen gurbanlyk guzy   "
Baryş Manço

Men ýaraly gurt - sen gurbanlyk jeren
Yşk bize gadagan bolsa-da i:rden;
Ikimiz şu sähraň bagryndan inen,
Ikimizem ganýas şol bir güzerden...

Bu hekaýa bize gadagan ýaly
Ýöne sähram sensiz bitagam ýaly......

Dowamy »

631 0
Köneler, 1 year ago


Asman bilen ýürekdeş...

ASMAN BILEN ÝÜREKDEŞ....

Asman aglaýar...
Sebäp näme, oña monjuk dökdüren....
Asman aglaýar,
Onuñ gözýaşlary ýere bat bilen urulýar...
Göz ýaşlar...
Olaryñ her dänesinde müñ owaz bardyr belki...
Belki olar bize bir zatlar duýdurmak isleýändir...
Ol gözýaşlar belki Asman Atanyñ Zemin en...

Dowamy »

726 4
Köneler, 1 year ago


Ýagyş

ÝAGYŞ
Ýagyş damja-damja dol ýüregime
Kükesin ruhumda uçmahyň ysy.
Ýag sen, zerre-zerre syl yüregimi,
Açylsyn gubarlan göwnümiň posy.

Asmandan reňk alan pikirlem, belki,
Seniň güwäligiň bilen aklanar...
Çyrmaşyklar basan tozanly ýollar
Her damjaňda kir-kimirden saplanar...

...

Dowamy »

679 2
Köneler, 1 year ago


Ejeme hat

EJEME HAT
Didäme siňdirip didäň nuruny,
"Sag aman bar" diýip salaňsoň ýola,
Ak pataňda ýitirmedim ugrumy,
Dilegleriň ýetirendir wysala.

Meň üçin tiz geçer talyp ýyllarym,
Bilýärin, seň üçin ömre barabar.
Diýersiň elmydam: "Neneň günleriň,
Ýat ýerlerde habardarrak bolawer".

Dowamy »

582 1
Köneler, 1 year ago


Amerikan imperializmi türkmen edebiýatynda

AMERIKAN IMPERIALIZMI TÜRKMEN
EDEBIÝATYNDA

Annaberdi Agabaýew

Prezident Reýgana açyk hat
(Ak tama gowuşmaly ak nama)

Ser!
Köp gürrüñ edýäñiz ýakyn-yrakda
Adamyñ hukugyn goramak hakda...
Meniñ hukugymy meniñ ilimde
Işde,
...

Dowamy »

638 0
Edebiýat, 1 year ago


Öter...

"ÖTER..."
Eý, dili-nadan, tekepbir bolma bul döwran öter!
Bakydyr ba:ry daragtyñ panydan bagban öter.

Gör, bu gün ebri-syýa elde şimşi:ri - desti-hat,
Erte mundan ak-gara her ne ebru-ba:ra:n öter.

Jem kylyp, mugtatlaryn diwan gurupdyr Şa-Senem,
Taýreder düýdi-hak Gökde, zeminden diwan öter.<...

Dowamy »

537 0
Köneler, 1 year ago


On üç

ON ÜÇ

Ýalançy sen - Azazylyñ ganjygy.
Görip sen - gäwüriñ haram doñuzy.
Gybatçy sen - jähennemiñ maýmyny.
Töhmetçi sen - Bafomediñ geçisi.
Ikiýüzli, arabozar eşek sen.
Ilki halymsyrap öten-geçene
Senuber ýalyny aldawa salyp
Arkasyna hopba bolandan soñra
Düşmän ýören mahluk rudap...

Dowamy »

680 4
Edebiýat, 1 year ago


Gazagystan türkmenleri

▶ GAZAGYSTAN TÜRKMENLERI

Gazagystanda ýaşaýan türkmenleriñ taryhy entek doly öwrenilenok. Biz Syrderýa ýakasyndaky raýonlaryñ türkmen halkynyñ ir döwürde ýaşan ýerleridiginden habarly. Şol ýerlerde Täze we Köne Guzystanyñ taryhy çeşmeleri, olatyñ paýtagty Ýañykent ýerleşipdir.
Oguzlaryñ döwletinde köp wagtlap salyrlar taýpasyn...

Dowamy »

863 1
Köneler, 1 year ago


Nury Halmämmedow: "-ÖZÜM HAKDA SAZYMDAN OŇAT AÝTJAK ÝOK" (hakyda)

Hormatly Prezidentimizin öz halkyna sowgat eden "Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy" atly kitabynda halkymyzyň dünýä halklaryna goýan belent sarpasynda milli aýdym-saz sungatymyzyň uly ähmiýetiniň bolandygyny beýan eden belli ýazyjymyz Nurmyrat Saryhanowyň "Şükür bagşy" atly powesti esasynda kinorežissýor Bulat Mansurowyň...

Dowamy »

670 0
Köneler, 1 year ago


Türkmen poetikasynda detektiw we taryhy obrazlar dogrusynda...

Garaşsyzlyk ýyllaryna ýaňy aýak basan ýurdumyzda ýagny, 1991-njy ýyllarda ýazyjy şahyrlaryň arasynda hem dürli wakalar sebäp boldy. Näme üçindir özbaşdaklygy islemeýänlerem boldyka?.. Meniň size ýetirjek meseläm bu ýagdaýlar dogrusynda däl-de, ýazylan eserleriň çapdan çykyşy we gozgalýan idealar dogrusyndadyr. Esasanam türkmen poetikasynda detektiw...

Dowamy »

686 0
Köneler, 2 years ago


B. Gerey we onuñ terjimahaly (oz yazgysy boyunca)

Men 1943-nji ýylda Türkmensähranyñ merkezi bolan Kümmetgwuzda bir garyb maşgalada dünýä indim. Atam Begmyrat Stalynyñ gyrgynçylyk salan ýyllarynda ýanalyp başlanýar. Ol 1932-nji ýylda üç sany ýoldaşy bilen bilelikde bir ýaragly çaknaşykda zalym hökümetiñ ýaragly güýçleriniñ tarapyndan ñehid edilýärler. Şondan soñ, täze durmuş guran ejem-kakam birnä...

Dowamy »

618 0
Köneler, 2 years ago


Parzydepe barada 2

PARZDEPE (dowamy)

♣"PARZDEPE"
gadymyýetin yany.
XX asyryn ortalarynda baslap g.o d.g Turkmenistana toplumlaýyn arheologik ekspediyasy (GTATE)tarpyndan enceme galalar solaryn hatarynda ilatyn arasynda Parzdepe ady bn belli bolan gala hem hasaba alynyar. Nusay galasy bn dowurdes hasaplanyan bu galanyn alymlaryn caklamakla...

Dowamy »

708 0
Köneler, 2 years ago


Parzydepe barada

♣GADYMY ŞÄHER PARZDEPE

2016-njy yylyn 13-nji yanwarynda Ahal welayatynyñ kopetdagyn eteginde acylan "Parzdepanin"usti acyldy. Gadymy dowurlerde osen ekerancylygyn kamil suwarys ulgamynyñ bolandygyna sayatlyk edyan sudurlar bar. Bu yerde kariz gazmagyn ince tilsimleri ussatlyk bn ele alan meshur ussalaryn birnacesi nesilleri yasapdyr...

Dowamy »

1116 0
Köneler, 2 years ago


Dehistan meniň Watanym!Dehistan meniň watanym!Gözel ýurdumyzyň gadymylygyny ap-aýdyň subut edýän birnäçe döwletler we şäherler ýar. Olaryň naýbaşysy bolsa, Dehistan başgaça Maşat - Misseriýan säheridir. Dehistan ýurdymyzyň günorta-günbatar sebitleri (Gyzyletrek) öz içine alýar. Bu at biziň eramyzdan öň şu ýerlerde ýaşan Dah...

Dowamy »

651 0
Köneler, 2 years ago


"Gelnime" ShO

GELNIME

Neneňsi söýýänmi soraýaň ýene,
Başyna täç edende dünýämiz Güni.
Hatarlap goýulsa söýgi gatlagy
Sen bolarsyň, basganjagyň çuň - düýbi.


Aýdaýyn nämäni söýgülim saňa
Ene-atamy täç edeňde başyňa.
Şol sebäpli olar senden beýikdir,
Şol sebäpli saklap ýörün başymda

Dowamy »

515 0
Köneler, 2 years ago


Sh. Orazmuhammedow "***"

Zol ýoluna janly aýdyp bu daýy,
Para bilen yrjak bolýar Hudaýy.

A. Annaberdiýew


Ýene şol kesele duçar boldy baý...
Gazanýar,
Salynýar, beýikden-beýik.
Maşynlary wazlaşyp dur, howluda
Baýlygy bolmaýar egniňe geýip.

Hudaý ýoly - berýär eken baý aga,<...

Dowamy »

641 0
Köneler, 2 years ago


Täze pikirler

ÇEPER EDEBIÝAT* Biziň döwrümizde adamlar ähli zada baha kesip bilýärler, ýöne hiç zadyň gadryna ýetenoklar.

* Oñat bolmaklyk ~ bu öz-özüň bilen ylalaşykda ýaşamaklygy aňladýar. Adam öz göwnüni hem ýok etmäni başarýar. Kä wagt biziň ölen diýip hasaplaýan zadymyz, entek köp wagt ölmegi islemeýär. Her kim...

Dowamy »

656 0
Köneler, 2 years ago


Öwrülýär (goşgy)Öwrülýär.

Gözlerin ýumanda bir ajap gözel,
Görülmedik hijem bolmandyr dözen,
Şeýleräk waspy bar ýüzünde ozal
Ýerden Aýa ugrap şöhlä öwrülýär.

Yadym ýok aňymda, dury kellämde,
Ýada düşer ýöne keşbiň bellämde,
Saňa meňzär bahar-ýazy ellämde,
Bir ajap saz ýaly owa...

Dowamy »

612 0
Köneler, 2 years ago


Atatūrkūñ terjimesi

Hakikat Nerede ?

Gafil, hangi üç asır, hangi on asır ?
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylememiş bunu
Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
Dinleyin sesini doğan tarihin,
Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak
Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin.
Asya'nın ortasında Oğuz oğu...

Dowamy »

739 1
Köneler, 2 years ago