Dunyanin 2nji 7 yedi gudraty(dowamy)

3. MACU-PIKCU (Peru, XV asyr)
Inklerin beyik imperiyasynyn merkezi bolan Peru birnace gadymy medeni ojaklaryn, sol sanda naska, cimu we cawin siwilizasiyalarynyn watanydyr. Oz dowrunin belli shahsyyeti Packucek (1438-1478y.y) 1438-nji yylda inklerin taze doran imperiyasyna hokumdar bolyar. Onun dowrunde imperiyasy ginelyar, kuwwatlanyar.

Dowamy »

347 0
Köneler, 1 year ago


Oka, oylan!!!

Oglana bir gyz ýarapdy, olam onuň ýanyna baryp tanyşasy gelýä, gyzam ol oglana jogap berýär: - Sende BMW maşyn hem-de 2-gatly jaý barmy?! - Ýok - Onda bagyşla, hoş gal diýip, gyz öz jorasy bilen ýoluny dowam edipdir. Oglan kakasynyň ýanyna baryp, hemme zady aýdyp berýär. Kakasy oňa: - Saňa näme diýeýin oglum, sen öz Bentliňi iki sany BMW çalşyp bil...

Dowamy »

716 0
Köneler, 1 year ago


Oka, oylan!!!

Ýaş ýigit elinde gyrmyzy, ter almany saklap durdy. - Ony iý! - diýip, Ruh aýtdy. - Ol durmuşyň almasydyr. -Durmuşyň almasyny iýmäge wagt taparyn. Maňa şöhrat, baýlyk gazanmak gerek. - Onda ýör, gideli, yzyma düş. Men saňa şöhratyň almasyny görkezeýin - diýip, Ruh aýtdy Olar dag ýodalaryndan ýöräp başladylar. Çarkandakly dag ýodalarynda ýokaryk gal...

Dowamy »

356 0
Köneler, 1 year ago


Kim owredyar bulary

Kim owredyar bulary.

Goz ucin soyyasmi birek-biregi,
Bir-birege mynasypmy ikimiz.
Senin islegin bar, ozune yetik,
Layyk gelmeyarmish bizin pikrimiz.

Ozbasdak yasajak. Entak ir dalmi,
Isleyarmin ahli zatdan gecenmi.
Menin dusunmeyan, zadym bar hazir
Su yoly owredyan senin e...

Dowamy »

493 0
Köneler, 1 year ago


2-nji yedi gudrat (dowamy)

2. ISA PYGAMBERIN (HALASGARIN) HEYKELI (Rio-de Janeyro, 1931y).
Isa pygamberin bu yadygarligi Braziliyanyn Rio-de Janeyro (1960-njy yyla cenli yurdun paytagty) shaherin simwoly yagny nysany hasaplanypdyr.
Brazil milletinin esasy gylyk-hasiyetini, milletin simwolyny anladyan yadygarligi gurmak teklibi 1922-nji yylda, Braziliyanyn garas...

Dowamy »

287 0
Köneler, 1 year ago


Dunyanin 2nji 7 yedi gudraty

Dunyade 7 gudrat sozune durmusda diysen kop gabat gelyaris. Men size gurrun berjek zadym dunyanin 2nji 7 gudraty barada. Olar:
1. Beyik Hytay diwary ( Hytay, b.e. III munyyllyk);
Beyik hytay diwarynyn umumy uzynlygy doly anyklanmadyk. Durli cesmelerde durli durli maglumatlar berilyar. Beyik Hytay diwary Hytayyn dg-da go-dan gb-a uzlyp...

Dowamy »

617 0
Köneler, 1 year ago