Türkmenleň asly oguzhan diyäris.biz oguzhandan öň kim bolupdyrys? türkmenleň asly mongollardan diyäler.şunyň bilen ylalaşyaňyzmy? meňä mangol bolasym gelenok.taryhdan gowy bilyäniňiz yazyňsana

Köneler, Batyr1986 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir