Adamlar,siz mana gaty ters dusunipsiniz.Name ucin siz menin aydanlarymdan ters netije cykaryanyz???Name men sizi kemsitjek boldummy?Siz su yerde-de gorkezyanizda menin aydan zatlarmy,name men turkmendigme utanyan diydimmi???Gowja edip okan,onson aydyn!!!Yene bir gezek diyyan,leylisa sana degisli ayratyn!!!Men hic hacan kemsinemok turkmendigme,menin aslym bar,ganymda turkmen gany akyar hakyky.Men hic hacan turkmendigme kemsinemok!!!! Yone bir zada uns berayinda,menin janymy yakyanyz siz.Eflatun,mysal ucin seni alaly,sen bir gezek bir dunye taryhyny okadynmy,ayt mana!!!!Dine Turkmenistandaky kitaplarda bu imperialary turkmen doretdi diyip yazyk,emma butin dunya subut etdi uje,olary osmanly turkler,parslar,gyzylbashlar doretdi.A turkmenler bolsa ol wagt colde goyun bakyp yordi!!!Sizin buysanyp yoren Nusay,Merw shaherlerniz Eyranly gyzylbashlaryn saherleridi. Men sizden hayish edyan,birje gezek hakykatyn yuzune mert bolup seredayinda???Boynumyza alalyn bizin taryhymyzyn garypdygny!!! Bu yerde hic hili erbetlik yok,Alla yaradanda seyle yaradandyr. Bir zady bilmeli,men turkmenligme kemsinmerin hic hacan!!!Emma,men boynuma alyan,bizin taryhymyz kanbir bay dal ahyryn. Yene bir aytjak zadym,jogap bereninizde dine kellaniz bilen pikir edin,eger yuregnizden aytsanyz men yaly erbet kritika esidersininz. Sag bolun,indi bir dogry netije cykaryn,hayish edyan!!!!

Köneler, idealman tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir