Köp kişiň derdine hiç kim düşünenok düşünilmedigiçe has bek jany yanar. Jany yandygyça yaşamaga bolan höwesi gaçar, manysy gaçar, pozitif düşünjeleri gaçar.

Dynasy geler yaşaýyşdan men kime gerek men näme üçin yaşayan diyip öz özüni soraglara bogar. Aslynda özem düşünyän däldir dertlerine, näme yetmeyänligine...
Adamyň başyna käbir dertler düşer we ol derdiň dermany yokdyr diyip pikir etyäs derdiňi bilmän dermanyny gözlemek hem manysyz. Dertdeş gözlärler özlerine derdine düşünip biljek kişini azajyk hem derdine düşünse yeterlik yalydyr
Meň pikir edişim şeyle : daşary yurt aydymlara meňzeş meň derdim, diňleyjim köp düşünyän az...
O.B

Bilim, Hercai tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir