Gyrgyzystanyň wagtlaýyn hökümeti 7-nji aprelde hökümete garşy protestçilere ot açylyp, 80-den gowrak adamyň heläklenmegi we ýüzlerçe adamyň ýaralanmagy bilen baglanyşykly garaşsyz derňew geçirmegi wada berdi Täze kabinetiň başlygy Roza Otunbaýewa: “Özüne wepaly esgerler tarapyndan protestçileriň garşysyna ot açylandygy üçin Kurmanbek Bakyýew sud öňünde jogap bermeli. Ol sud prosesinden gaçyp, hiç bir ýurtda gizlenip bilmez” diýdi. Gyrgyzystanyň öňki prezidenti Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Orsýet we Birleşen Ştatlaryň araçylyk etmegi bilen 15-nji aprelde özüni Gyrgyzystandan Gazagystana gaçyp atdy. Wagtlaýyn hökümet soňra onuň wezipe başyndan çekilendigini habar berdi.

Köneler, Laplandiya tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir