Saturn, Ýupupiter, Mars we Wenera ýaly planetalaryň 2021-nji ýylyň ortalaryndan gijeki asmanda aňsat görüner we biri-birine has ýakyn bolar. Elbetde, bu geçen ýylky ýaly biri-birine ýakyn bolmaz, ýöne şonda-da bu iki planetany höwesjeňler hiç hili optiki gural ulanman asmanda aňsatlyk bilen syn edip bilerler.

Şu ýylda boljak esasy gün we aý tutulmalary:

2021-nji ýylyň 26-njy maýynda doly Aý tutulmasy (Aziýa, Awstraliýa, Ýuwaş umman sebitleri);

2021-nji ýylyň 10-njy iýunynda Halkaly gün tutulmasy (Aziýa, Ýewropa, Demirgazyk Amerika sebitleri);

2021-nji ýylyň 19-njy noýabry bölekleýin Aý tutulmasy (Amerika, Awstraliýa sebitleri);

2021-nji ýylyň 4-nji dekabrynda doly Gün tutulmasy (Antarktida, Günorta Afrika, Atlantik ummany sebitleri).

Metroid ýagmyrynyň seneleri:

2021-nji ýylda metroid ýagmyrynyň seneleri we sagatda görüp boljak sanlary:

Kwadrantid, 2-3-nji ýanwar, 40 bölek;

Lirid, 22-23-nji aprel, 20 bölek;

Eta Aquarid, 5-6-njy maý, 60 bölek;

Delta Aquarid, 27-28-nji iýul, 20 sany;

Perseid, 12-13-nji awgust, 60 bölek;

Orionid, 20-21-nji oktýabr, 20 sany;

Leonid, 17-18-nji noýabr, 15 bölek;

Geminid 13-14-nji dekabr, 120 sany.

Halan bolsanyz + goymagy unytman minetdar! :-)

Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir