Türkmeniň milli mirasynda toplanan gymmatlyklar Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe özleriniň täze öwüşginini tapdy.Öňki döwürlerde dürli sebäplere görä öwrenilmedik we görer gözden gyrada galan ýa-da göz ýumlan ýazuw çeşmelerimiz gaýtadan öwrenilip başlandy.Milletiň ganyna we ruhuna siňen däp-dessurlarymyzy,atalaryň paýhasyny,hikmetini,eneleriň hüwdüsini özünde saklaýan golýazmalarymyz täze ömür tapdy.Dünýäde medeniýetleriň ojagy hökmünde tanalýan türkmen topragy hakynda,türkmen alymlary barada aýdara-goýara,ýazara-ýaýara zat juda kän.Şeýle alymlaryň biri,ylym gory aň gurşardan beýik bolan ulama,zamanasynyň " Allama" diýen iñ ýokary ylmy derejesini göteren şahsyýet Muhammet Gaýmaz Türkmendir.Onuň doly ady eserlerde Şemseddin Abu Abdylla Muhammet ibn Ahmet ibn Osman ibn Gaýmaz Zehebi Türkmen ýaly ýazylýar.
Dowamy teswirlerde...

Bilim, Waharman tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir