Her bir gezekki göz gyrpma ,gözýaşy gözüň her tarapyna ýaýradyp,gözi ýuwýar.
Gözüň gabagy ,awtoulaglardaky süpürijiler ýaly,üstki gatlaga gaçan hapajyklary aşaklygyna tarap dogry syrykdyrýar.Şeýlelikde,gözýaşyň syrykdyrýan bu hapajyklaryny bir gyra çykarýar.Dünýä inenimizden bäri dowam edýän bu hereket gözüň görşüne kömek edýär.
Eger-de göz gyrpylmasa nähili bolardy?
Eger ynsan(adamlar) gözlerini gyrpmasa we gözüniň gabagy hemişe açyk galsa,gözlerdäki korneýa guraýar.Şeýlelikde, ynsanyň gözi kör bolup bilýär.

Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir