Bir adam, bir gije düýş görüpdir, düýşünde uzyn deňiz kenaryndaky çägede dosty bilen ýöreýän eken. Olar ýöreýän wagty hem asmanda şol adamyň durmuşy bir film sahnasy ýaly görünýärdi. Deňiz kenary adamyň durmuş ýoly ýalydy. Adam gumda 2 jübüt aýak yzyň bardygyny görýärdi. Bir jübüt özüniňki, bir jübüt dostunyňky. Durmuş filminiň soňky sahnasy hem geçenden sonra adam gumdaky aýak yzlary ýene bir gezek seredip çykypdyr we bir zada haýran galypdyr: Durmuş ýolunyň köp böleginde aýak yzlary bir jübüt bolyar eken we bu wagtlarda hem durmuşynyň iň agyr, iň kyn günleri eken. Bu gören zady adamy gaty birahat edipdir we dostuna soramagy ýüregine düwüpdir. Dostdum! Eger bir terslik etmedik bolsam, hemme wagt ýanymda boljagyňy, hemme wagt meniň bilen ýörejegiňi aýdypdyň... durmuş ýoluma seretýän welin iň agyr, iň erbet, iň ajyly günlerimde diňe bir jübüt aýak yzy görýän gumda... Durmuşynyň aňsat günlerinde ýanymda ýöreýäň ekeniň, saňa iň mätaç wagtym meni terk edýäň. Dosty ýylgyryp jogap berýär: Söýgüli, mähriban, gadyrly dostum! Men seni gaty gowy görýädim we hiç haçan seni terk etmedim. Gumdaky durmuş ýoluňda iň agyr günleriňde, iň kyn günleriňde, erbet wagtlaryňda diňe bir jübüt aýak yz gördüň. Dykgatlyja seret! Aýak yzlaryň çuňlaşýar. Çünki o wagtlar men seni gujagyma alyp ýöreýardim...

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir