türklerin sayty bar, itiraf.com diyip, ka wagt girip yazylan \\\"boyun almalary\\\"(itirafları) okayan, prikollary kan, sizde bolup geçen wakalar barmy, boyun alyp biljeginiz men 1. klasdadym, we bir gyz klasdaşymyn gyzyl ruçkasy bardy, klasda dine şonda gyzyl ruçka bar birem mollymda, son bir gün maşagalamyz bolup dayymyn oglunyn sünnet toyuna gitmeli bolduk, okuwdan rugsat alyndy, klasda men jempirimi galdyranym üçin yolda mekdebin yanynda durmaly bolduk, klasdaşlaryma daşarda oynap yörler, menem klasa girip jempirimi birem şol gyzyn ruçkasyny alyp gaytdym :), son gapydan çykamda-da gapyda duran mollyma-da salam berip çykyp gaytdym, maşyna münemde ejem guwanyar gapydaky mollyma salam berenime, akyllyja diyip, habary yok, ogurlyk edenimden, son onam şol toyda gaçyrdym :(

Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir