ASTRAL ÄLEME SYÝAHAT EDEN RUHANYLAR

Häzirki döwrümizde Parapsihologik ylymynyñ üstünde ýygy-ýygydan durulyp geçilýändigi hakynda bu ýerde aýdylyp geçiler. Muña Parapsihologik Astral Äleme Syýahat diýilýär. Başlangyjy fiziki bedeni terk edip, belli bir wagta çenli ruh bedenden daşyna çykmakdan ybarat.
Beden daşyna çykanda fiziki mekanda gaýyp boluşy ýaly astral mekana hem geçip bilýär. Şeýlelikde öleniñden soñ gidiljek wagty şol mekan barada ölmezden öñ maglumatlar edinmeli.
Osiris ruhanylarynyñ pikiriçe öwredilen okuw şeýle bir tejribe başarjañlygynda bolsa rahatlykdaky ýaşaýyşa eýe bolup bolýar.
Häzirki döwrümizde-de ýurt daşynda ylmy Uniwersitetlerde bu ýöntem ulanylyp başarnyklyga eýe bolýarlar.

Ergün Candan

''GİZLİ SIRLAR ÖĞRETİSİ''
''SINIR ÖTESİ '' neşirýaty.
Terjime eden: Jeksparro

Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir