Bir adam ömrunde 1nji gezek paraşutdan bokup görýän eken. mun bökuşine aýaly bilen ogly seredip duran. Aý gaýdypdyr kelemenläp, ýere patylap duşipdir, gymyldaman ýatyr diýýä.
Aýaly ogluna: - bar oglum ylga seret, kakaň dem alýamy? ogly kakasynyň ýanyndan gygyrýa: - eje kakama dem alýa welin kakamyň ýanynda dem alar ýaly dälä....

Bir oglan gyz bilen tanyşmak isläp ýanyna barsa gyz: -seň BMW maşynyň bilen 2 etaž jaýyň barmy? - ýok - gürrüň gutardy! oglan ýagdaýy gelip kakasyna aýdypdyr, kakasy: - oglum sen öz Bentliňi BMW ä çalyşyp bilersiň welin, 4 etaž jaýyň 2 etžyny gyz üçin ýumurmak serýozny işdir, pikirlen.....

Ezizim men hazir suwa böksem soň sen meni halas edermiň? - a men hazir howwa diýsem bokermiň?

Bir Marylyň gulagyna Krasnowotda cekize (suzme) gymmatmysh diyip degipdirdä. bu görgulem obadan 1 kamaz edip çekize üýşürip Krasnowoda satmaga gidipdir. Bazara baryp bir azajyk çekizani öňune alyp oturypdyr görkezme esbap. Hiç nyrhyny soraýanam ýok diýýa. Aý onsoň bazar sowulyp barýaka gapdalyndaky oglan ýaşula nebsi agyryp, barja çekizesi şu bolsa alaýynla diýip: - ýaşuly baha näden? bar çekizäň şumy? diýse içi ýanan ýaşuly: - Inim çekize gerek bolsa Kaspini çal etseňem bar.

Söýüşýanlere resept: Posaň gyzgyn we süýji bolmagy üçin, söýguli gyzyňyzyň agzyna 2 kusok gant atyň, soň gaýnag suw guýuň we çaý çemçesi bilen bulaň.

Eje maňa pişijek alyp beraýda? - ýok gyzym soň ulalansoň jaýyň burçlaryny hapalar* - a onda gaplaňjyk alaýaly? - ýok gyzym ol ulalansoň jaýyň burçuny biz hapalarys.

Arnold Şwasnegger söýgulisiniňkide wagty ýaňkyň äri gelipdir. Arnold şkafa girip ýetişipdir. Äri gygyryp "öýde biri bolaýmaly" diýip gozlap başlapdyr, birdenem şkafy açsa, Arnold: - nätdiň tapdyňmow? - äri gozuni tegeläp: - häzir aşhananam bir goreýin.

Biri toýda kelem salat iýip, içip pýan bolup ýatyp galypdyr. soň ozune geler gelmez mellege geçip ögejek bolsa bolanok diýä, birdenem bar iýeni gaýdyp gözi açylsa mellekde 2 joýa kelem ekilgi dur diýä. Ýaňky keleme gargynýa diýýä: - sen iwaly ösumlik bolýan bolsaň, beýdip sergi bolup ýatmazdyň, bag bolup öserdiň, çagalar ustuňe munip miwäňden iýerdi, ýaşulylar kölegäňde çaý içerdi.

Her bir gelin bilmelidir: - äriniň iň gowy keýpi nahardan alýandygyny.

Oglum şo pleýer diňlemani bes etmeseň ker bolarsyň!!!! - sagbol eje men eýýäm agşamlyk edindimä.

- Lukman haýal etmän kömege geliň!!! Meň aýalym kör içege boldy!!!1 - Tolgunmaň! men siziň aýalyňyzyň kör içegesini geçen ýyl operasiýa etdim! Kör içege adamda 2nji gezek gaýtalanmaýar! - elbetde lukman! ýöne adamda 2nji aýal bolup bilýärä......

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir