Yslam ägirtlerinden Mälik bin Dinar bir gün gezim edip ýörkä,bir çaganyň gum oýnap oturandygyny gördi. Çaga kä aglap, kä gülüp, oýnap otyrdy. Mälik hezretleri öz ýanyndan «Gel, şuňa salam bereýin-le» diýdi. Oňa çenli içinden bir owaz ýaňlandy:
– Bu çaganyň nämesine salam berjek, öz ýoluň bilen boluber-dä!
Mälik bin Dinar şol pursat nebsiň diňe erbetligiň gapysyny açýan açardygyny ýatlady. Nebsiniň özüne badak atmak isleýändigine düşünip:
– Eý, nebis! Allahyň hormatly Resuly ululara-da salam berýärdi, kiçilere-de. Ýeri, bu çagany kiçi saýar ýaly sen kim bolýaň? – diýip, nebsini kötekledi. Soňam dessine gum oýnap oturan çaga salam berdi:
– Essalamü Aleýküm!
Çaga çygjaryp duran gözlerini Mälige dikdi-de:
– We aleýkesselam we rahmetullahi we berakätüh, eý, Mälik bin Dinar! – diýip, salam aldy.
Mälik bin Dinar haýran galyp:
– Eý, çaga, henize-bu güne çenli görmedigem bolsaň, meni nädip tanadyň? – diýip sorady.
Çaga birenaýy ýylgyryp, jogap berdi:
– Ruhum seniň ruhuň bilen melekut äleminde duşuşanda, Allah sizi meniň bilen tanyşdyrdy.
Mälik hezretleri bu çagada adatdan daşary nämedir bir zadyň bardygyna göz ýetirdi.
– Eý, balam! Akyl bilen nebsiň arasyndaky tapawut näme?
– Seniň maňa salam bermegiňi islemedik nebsiňdir, saňa salam berdirenem – akylyň.
– Rast aýdýaň. Sen näme üçin gum oýnap otyrsyň?
– Biz toprakdan ýaradyldyk, ýene-de şoňa dolanyp bararys we onuň goýnunda ýitip gideris.
– Balam, sen oýnap otyrkaň kä gülýäň, kä aglaýaň. Munuň sebäbi näme?
Bu çaga hakykatdanam, gaty täsin çagady. Beýik Allah oňa derýa ýaly giň ýürek beripdir. Ol bu sowala şeýle jogap berdi:
– Rabbymyň gazaby göz öňüme gelse – aglaýaryn, rahmetini ýada salybam – gülýärin!
Mälik bin Dinar hezretleri sandyrap:
– Eý, oglum! – diýdi. – Heniz seniň ýaşyň näçe, näme günäň bar, beýle aglar ýaly? Asyl aglamaly adam – bu goja. Haýp, ol-a aglamagam başaranok!
Täsin çaga ýalpyldap duran gözlerini Mälige dikip:
– Ýok, sen beý diýme, eý, Mälik! Men hemişe ejem ot ýakan mahaly, uly odunlary uşajyk odunlar bilen tutaşdyrýandygyny görýärin. Kiçijik bolanyň bilen otdan aman galmaýaň – diýdi.
Mälik bin Dinaryň gepläre mejaly galmady. Ol hiç zat diýmän, ýola rowana boldy. Çagajygyň sözleri onuň kalbyna ot bolup düşüpdi.
Bu kiçijik çaganyň kalby ylahy söýgüden püre-pürdi. Elbetde, Allah islänine ylmy-da, hikmeti-de, yşgy-da berer.
Ynsan Hakyň zikrinden neneň daş durup biler? Eýsem, Allah oňa bar zat ýakyn dälmi?
Hawa, kiçilerden hem sapak alsa bolar.Eger adamyň görüm-görelde alara niýeti bar bolup, ol daş-töweregine synçy nazary bilen seretse, onda çagadan hem köp zat öwrense bolar. Onsoňam, çagalarummasyz giň gözýetime eýedir.

Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir