Bir garyp adam bir baýa düýşüni gürrüň berýär:

Garyp: Gije düýşümde ikimiz samolýotdan bökdük. Sen suwly çukura, men bolsa tezekli çukura gaçdym. Baý hondan bärisi bolup: Oň ýalam bolaýmalamda - diýipdir Garyp gülüp: Wah yzyny diňle, çukurdan cykyp birbirimizi ýalap tämizledik- diýipdir

******

3 sany siñek dost bolupdyr. Bir gün bular hersi öz gününi özi görme$ek edipdir we bir aýdan du$u$arys diyip wadala$ypdyrlar. 3 dostuñ hersi bir yana uçupdyr. 1 aýdan 3si bellenen ýere gelipdir. Biri semräpdir, biri horlanypdyr...Durkuny üýtgetmedik siñek "name beýle üýtgäpsiniz, kim nirde ýa$ady?" diyipdir.Semrän siñek \"mena baaaý ma$galada boldum, men gonan naharymy $o dur$uny zyñýarlar, menem hezil edip iýýadim-diyipdir. Horlanan siñek zordan gürläpdir: menä ob$aga dü$dim. Nahar zyñmak nire, talyplar nahardan cykaryp meni sorup zyñýarlara.

******

Bir gün bir türkmen merkezi bazara lýaşga almaga barýar, görse satyjy ors eken. Ýaňky türkmen orsça gürläp bilmän, eline ýumurtga alyp,: "gde ýego mama?"- diýipdir.)))

******

Bir motosikletli adam serçe kakypdyr. Özünden giden serçäni öýe getirip kapasa salyp suw, çörek goýupdyr. Serçe özüne gelip, daş-töweregine garap şeýle diýipdir:-"wah men motosikletli adamy kakyp öldürip, türmä düşüpdirinow"

******

Hana, seret, ýyldyz süýnýär.Arzuwyň bolsa et şu wagt! Oho, men seniň maňa öýlenmegiňi isleýän.Bäh, seret, yzyna süýnýär.

******

Näme üçin okaňok, ýene-de ikilik aldyň.Okamakdan ölen ýok-how, diýip mugallym okuwça käýinýär. Okuwçy: - bilýän, ýoldaş mugallym, onda-da riskowat etmäýin diýýänlay

******

Bir çopan Aşgabada gitmek üçin samolýoda münjek bolýamyş. Elinde-de bir semiz goýun diýýä. Aeroportda: -Ýaşuly, bu goýny nirä alyp barýaň? Samolýota goýun salmak bolanok. Aý, inim! Bu goýun däl, bu para- peşgeş. „Goýun“ bolsa Aşgabatda institutda okaýar.

******

Bir garyprak adam gamgyn halda çayyny süzüp otyranmyş. Dosty gelip name üçin beýle gamgyndygyny soraýar, yaňky gamgyn adam gelniniň gowrelidigini aydyar. Dosty: muňa name gynanyaň gowy zada diýýär. Hälki gamgyn adam: - sen düşüneňok meniň gelnim ilkinji sapar göwreli bolanda "2 dost " diýen kitaby okaýardy we ekiz oglumyz boldy, ikinji sapar göwreli bolanda-da "3 müşkatýor" diyen kitaby okaýardy we üçem oglumyz boldy, a häzir bolsa "40 garakçylar" diyen kitaby okaýara diýip jogap beripdir.

******

Ýigit bilen gyz aýlanyp yören eken. Gyz birden ýaňky yigidi gujaklap ezizim sen mana bir zat aýt, bütin bedenim titresin diýipdir. Ýanky ýigidem- Arkana seret, ana dädeň dur

******

Gyzyň ýanyna ýigidi gelip, ýör kino bilet aldym gitdik. Gyz:- Yzky hatarlardanmy. Ýigit:- Ýogow birinji hatardan. Gyz:- Uff, ýene kino göryäsmi

******

Bir oglan köçä çykyp gygyryp ba$lapdyr. Indi men hemme zadymdan aýryldym. Ma$galamdan, dostlarymdan, söýgüli gyzymdan. Bir adam gelip how näme boldy inim. Oglan:- Agent i$lemän galdy diýýämiş.

******

5-nji synp oglandan 3-nji synp gyza hat gelyar. Bu gün stadiona gel opü$eris. Gyz jogap yazypdyr.- Diňe opi$mek niyetiň bolsa 1 synpdakylara ýaz, meniň kellämi agyrtma.

******

Ata-enesi ogluny geýindirip eline gül berip 1-nji synpa mekdebe goýberipdir. Oglunuň gaýdyp geli$i bilen ikisem ogluny soraga tutupdyr. Hany aýt, mekdep saňa makul boldymy. Oglam papkany bir gapdala zyňyp. Näme üçin meni günortana çenli okaýaň diýip aldadyňyz, okuw 10 ýyl ekenä.)

******

Bir gün tokaýda obýawleniýe asyp goýupdyrlar: " Tokaýyň patyşasy Şirin gyzy ýetişipdir, kimde kim tokaýyň ortasyndaky iň uly agajyň üstünden böküp ölman galsa şol haýwana gyzyny berjekmiş". Hemme haýwan habary eşdip şol agaja dyrmaşyp barýa diýýär. Aşakda şir bilen gyzy garaşyp dur diyya. Bir sagat garashya hic kim bokenok.2 sagat garashya yene-de sho yagday shonda shir: gyzym yor gaydaly hi4 kim bokjek dal oytyan- diyip gaytjak wagty yokardan bir gara zat gorunyar. Yere gatydan dushyar gorseler ayy eken. Yerinden turup agaja yene dyrmashyp baryar diyya. Shir aya: ayy gyzym seninki nira baryan yene bokjekmi diyse, Ayy: hazir garash iteklani urup gaydayyn- diyyamish.

******

Icgili suruji awariya dushup, kop sanly dowukler bilen keselhanada agyr yatyr. Suruji ozune gelenden sonra GAI-shnik ondan sorag edyar:G:-Men hayran! Mashyn yok, acyklyk yer, bosh yol, nadip awariya etdiniz?S:- Ozumem dushunemok shona... Arkayyn gidip baryan. Hic kime azarym yok. Birden stolbalar onumi kesip yoldan gecip ugradylar. Olaryn birisi gecip yetishmedi

******

Uzak wagtly kowalashykdan soň GAI-shnik saklan surujisine sheyle diyyar: -ba, kowalashyk gyzykly boldy. Eger sen sebabini dushundirsen, prawany alman dine shtraf bilen oňaýyn. Suruji: -3 hepde mundan öň aýalym bilen ayrylyshdym we ol bir GAI- shnik bilen gitdi. Siziň patrul mashynynyzy gorenimde, ayalymy yzyna berjekmikaniz diyip pikir etdim.

******

Uruş döwründe 3 narkoş okopda gizlenip yatyar. Olardan biri jübüsinden gerri tapyarda 3 bolup çekyarler, birden dymyşlyk bolan yaly bolyada narkoşlan biri: - Gaty yuwaşlyk bilen, çykyp seredeyin diyyade okopdan kellesini çykaran badyna ok maňlaýdan degip göni ýatýar! Ikinjisi görmekçi bolyar ýöne, öňünden barlaýyn diyip, barmagyny çykaran badyna barmakdan ok degyar. Agyra çydaman ýaňky narkoş bar sesi bilen gygyryp başlayar. 3-nji narkoş ona :- Nama gygyryan barmakdyrda! Maňlaýyndan ok degen yuwaş yatyr diyyar! =))))

******

GAI-shnik gijäň yarynda zaparojes maşyny saklayar. Gorse ici adamdan doly. Icindakileri dushirip ugrayar we oz gozlerine ynanmayar. Mashyndan jemi 17 adam dusyar. Bary icgili we hic haysysy ayagynyn ustunde durup bilmeyarler. GAI-shnik olara hic zat etmeyar, yone olaryn hemmesine ertir gelmeli diyip goyberyar. Ertir hemmesi gelen soň olara edil duynki gijeki yaly mashyna munup yerleshseler, olara hic zat etman, dine shtraf yazyp berjekdigini aydyar. Adamlar mashyna munup bashlayarlar. Her durli synanyshyarlar,bolanak. 16adam sygyar, 1adam hic syganok. Ahyry mashynyn surujisi sygmadyga sheyle diyyar:-belki sen duyn bizin mashynda dal bolayma? Onda ol:-how, aydyanyn nam-ow? Onda duyn sizin mashynda eli gitaraly aydym aydan kim?

******

Urush dowrunde ependi bn bir ors diri galya diyya oz rotasyndan. Bularyn yzyndan nemesler kowalap gelyamish. Ependi bn ors gaçyp bir kölüň bashyna gelyarler. Bular davay gizleneli diyyarler shonda ors gamyshlyga gizlenýär ependi bolsa ýer tapman suwa chumup dine yuzi gornup durya. Shonda anyrdan nemesler gelyar. Muny goren ors " Епенди сюда, епенди сюда" diyip gygyryar. Ependem "ependi suwda" diyip dushunip -hay blyat satdy bu- diyip suwdan chykyp - ors gamyshlykda, ors gamyshlykda- diyip gygyryar

******

Fransiya gezelenje giden ar ayal serga baryarlar. Aylanyp yorkaler ari uyat yeri yaprak bilen yapylan ak mermerden onarylan ayal heykelinin onunde eglenyar. Ahyrsony ayaly cydaman:"yeri ar jan sheydip guyz dusherine garashyp durjakmy"

******

Bozuklukda tanalyan ayal jorasyna zeyrenyar:"sereda bu ayalyn yazyan hatyna menden arini gaytaryp bermegini sorayar yeri men nireden beyin diysene haysys onun ariligini

******

Bolnisada. Dogtor:"Owezow, gynansakda sizin çep elinizi beyleki synalarynyza zyyan yetirmez yaly kesmeli boljak" diyip komekcisine kesmegini aydyar. Komekcisi paltany alyp tarp dogtor:men elini kes diydim" yene tarp dogtor:"men cep elini kes diydim" yene tarp dogtor:"men Owezovynkyny kes diydim"

******

Gijäniñ bir wagty internet oynap oturan ogly birden batly gygyryar.Kakasy eshidip hasyrdap oglunyñ yanyna baryar:Oglum,name boldy?name gygyrdyñ? Ogly:Kaka Mayagözel meni dobawit etdi-diyipdir.

******

Bir aýal ogluna krasowka almak üchin jygyldyga gidipdir. Bir satyjynyñ ýanyna baryp. " Krasowkañyz nächeden" diýipdir. Satyjy: " 20 manat". Alyjy: " 10 manada berjekmi" Satyjy: " Bash üstüne gelneje, haýsy taýyny bereýin".

Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir