REPTILIAN BAŞGA PLANETALYLAR...

''Geñ dünýe, giñ dünýe'' diýilýän döwrümizde Reptilian atly başga planetalylaryñ bardygy hakynda ýene kitapcy.com internet sabypasynda giñişleýin maglumat berilýär.
''Reptilian''atly ýylan hem zemzem keşpli başga planetaly gelmişekleriñ bardygyny, özem aramyzda ýaşap ýörendigini, oña duş gelen adamlaryñ bardygyny çeşmeler habar berýär.
Ýurt baştutanlarynyñ köpüsiniñ meselem ABŞ, RF, AK, we ş.m. dünýäni agalygynda saklaýan prezidentleriñem şol nesilden kemala gelendiklerini gazet - £urnallar habar berýär.
Reptilian gumanoidleri adamyñ añasty hyýaly adamsyndaky şahs bolup gözlerine görünýärler. Özem olar galyñ diwarlardan, gapylardan hem añsatlyk bilen geçip gelip bilýärler.
Reptiliana gabat gelen bir aýalyñ aýtmagyna görä özüniñ ölen adamsy bir gije onuñ ýanyna gelipdir we birden uzyn zemzem sypat bir mahluga öwrülip giden adamsynyñ öñünde şok bolupdyr. Bu hakda bolsa sorag ideg edip gözlege çykanda şol mahalky gözüne görüneniñ reptilian gumanoidydygyny bilip galypdyr.
Şulara meñzeş geñ-tañsy ýazgylara baý bolan ýokarda ady agzalan internet sahypasy reptilianlaryñ bardygyny, aramyzda gezip ýörendiklerini habar berýär.

Çeşme:
http://kitapcy.com/news/2020-06-30-11866

Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir