Ayy,möjek, at ücüsi bir cukura gacypdyrlar,bir näce wagtdan son ayy bilen möjek ajygyp ata gyýa seredip baslayalar,muny aňan at bolya siz meni iyäyin yöne men bir haýysdym bar,atam kicikäm toynugymyn aşagyna bir zatlar yazyp in sonky demimde okamagymy wesyet edipdi şony okap beräyiň,ayy bilen möjek ylgasyp atyn yzyna baryarlar,at şeyle bir depyä welin möjek şol wagt jan beryä,ayy cala janly möjegä samsyk,maňa atyn yzynda näme gerek diysene men hatam okap bilemoga.


Bir gun haywanlaryn arasynda otursyk bolyar.gowy otyryarlar iyyarler-icyarler sonra tort iymek ucin 40 ayaga tordy alyp gaytmakly hayys edyarler.40 ayak gidyar yone wagty bilen gelenok.1 sagat gecyar 2 sagat gecyar gelenok.baryp gapydan seredip gorseler 40 ayak dur.40 ayak haywanlara yuzlenip .oglanlar 39 -njy kowsumi gormedinizmay diyip sorayar.

önem biriniň yaman bet aýaly bolupdyr ärine yone hunirdäp-inirdäp yoren eken ärem ona hiç zat diyman dine gahary gelen-de seni ajdarhan yanyna akiderin diyyan eken ay olam shol hunirdap yorenmish arem bir yuwash gorgili bolupdyr ahyry bir gun gaty bek gahary gelende alagada ayalyny goterip daga ajdarhan yanyna gowaga akityar shotak tashlap oyne gelyar gelse oynde asudalyk hich hili sesde yok ay bir gun gechyar iki gun gechyar hezillik oyi uchinji gun yanky adam oyne dostlaryny chagyryp ay bylaram oynde uship guliship otyrlar, byrdan gapy kakylyar yanky adam baryp gapyny achsa gapyda ajdarha dur ajdarha ona barow aýalyny alyp gayt meni sen ayalyn men gowagyma salanok diyar. ini bular ajdarhanam gorkyzan.


bir adam gazyetda bildish beripdir ,,kide kim bayasy gelyan bolsa mana ......adres boyuncha hat ugradyn we hatyn ichine 1 $ dollar salyp ugradyn , 1 aydan son size jogabyny aydaryn diyipdir'' Ay name her kim gyzyklanyp 1 $ dollar ummasyz kop pul dal diyip her kim muna ugradya. Garaz 1 ayyn ichinde bu adam millioner bolya. Gazyetda bildirish berya nadip millioner bolanlygy barada. turkmenlen gowy nakylam bar ,,dama dama kol bolar'' diyyaler.

Internet Sahypalaryndan

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir