Seni indi söýmeli dälmi.
Küsemeli dälmi sensiz men däli söýgiň men dälmi.
söýmeli dälmi.
Küsemeli dälmi sensiz men däli söýgiň men dälmi.

Bilemok düşnüp men saňa 
Bilemok goşlup men saňa 
Seň sözleriňe gaharyňa oýnuňa.

Gelenok düşnesiň maňa
Nämeler bolýa saňa
Seni tapamok den seniňkiden maňa hmmmm
Aýt maňa ellerim elleriňdekää
Aýt maňa her demim seň demiňdekän
Aýt maňa seň ýeriň ýüregimdekä
Aýtmaňa baryny ýalbartmada sen kän

Seni indi söýmeli dälmi.
Süsemeli dälmi sensiz men däli söýgiň men dälmi.
Söýmeli dälmi.
Süsemeli dälmi sensiz men däli söýgiň men dälmi.

Ýene ýadaýan sensizlikden
Ýene ýadaýan demsizlikden
Hany gürleşsene ýarym ýene meniň bilen
Meni halas et ýekelikden
Goýberme elimi meň
Söýeňokmy meni aýtsana indi sen
Aýt maňa ellerim elleriňdekän
Aýt maňa her demim seň demiňdekän
Aýt maňa seň ýeriň ýüregimdekä
Aýtmaňa baryny ýalbartmada sen kän

Seni indi söýmeli dälmi.
Küsemeli dälmi sensiz men däli söýgiň men dälmi.
Söýmeli dälmi.
Küsemeli dälmi sensiz men däli söýgiň men dälmi.

Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir