ŞÖHWET BELASY


Dörtguly hassahanada ýatan ýerinden puşman edip sögünip gün geçirip ýörenine indi iki aýdan bäri wagt boldy. Onuñ agzy burny uçukly ýara bilen düwürtiklerden doludy. Üst-üstesine-de agzynyñ içi hem ýaralardan doludy. Ne suw içip bilýärdi, ne iýip-içip bilýärdi.
Gulýa bilen bolan günlerine nälet okap, geçen günlerine gargyş ýagdyrdy. Şeýle ejir çekip ýatan Dörtgulynyñ palatasyna lukman gelip indiki ýyla çenli alynan ýogyn liçeniýalardan soñ agyz ýaralarynyñ aýryljakdygyny aýdyp Dörtgulyny rahatlandyrdy.

* * *

Heý şeýle-de bir ahlaksyzlyk bolar eken. Beýle utançsyzlygy, beýle haýasyzlygy geçmişde haýsy adam başyndan geçirdikä? Megerem beýle ýagdaýa düşen adam intek-intekler göze görünmez.
Ýöne şol bihaýaçylygy başyndan geçiren Dörtguly utanç-haýa diýilýän zady düýp-teýkary bilen unudanlardandy.
Ol şäheriñ içinde ýerleşen ''Polimeks-inşat'' diýilýän firmada garawullaryñ üstünden aýlanýan bekjibaşy bolup işleýädi.
Türk firmalary Türkmenistana ornaşansoñ her hili adamlar akyn-akyn bolup gelýärdiler. Bäş manat çörek üçin işlemäge gelýänler bar bolsa, bu ýeriniñ gyzyna öýlenmek üçin, hat-da keýpi-sapalyk etmek üçinem gelýän gaýry ýurtly türklerem bardy.
Olaryñ firmalaryna işlemäge ýurduñ çar-künjeginden gelýän gyz-gelinler derrew işe kabul edilip alynýardylar.
''Polimeks'' firmasyny garawullaýan Dörtguly başlygy Erkan bilen elmydama gijeki nobatçylykda gürrüñdeş bolup wagtyny geçirýärdiler. Ertesi bolsa garawul nobatçylyklaryny tabşyryp şäheriñ owadan ýerlerine aýlanmaga gidýärdiler. Erkan Dörtgulynyñ maşynynda aýlanyp myhmanhanalarda wagtlaryny hoş geçirýärdiler.
Bir günem Erkan Dörtguly bilen seýilgähe aýlanmaga gitdiler. Olar seýilgähde aýlanyp ýörkäler bir gyza gabat geldiler. Ol gyzyñ ady Gülçemendi. Ýöne ol öz adyny soranlara ''Gulýa'' diýip jogap berýärdi. Özi hem keýpi-sapa bilen meşgullanyp ýören owadan gyzdy. Onuñ şeýle bir boý-syraty ýerbe-ýerdi welin oña, ''Şu hala nädip düşüp bilipdir'' diýeniñi duýman galýarsyñ. Onuñ uzyn keýerjekläp duran aýaklarynda kontes kolgotga, bilinden buduna çenli aralygyny ýapyp duran agymtyl mini ýubkasy bardy. Egninde bolsa eýlesi beýlesi görünip duran ýukajyk gara perdeli köýnekçesi bardy. Agymtyl sary saçlary bolsa görküne görk goşýardy. Ol bu ikisiniñ gabadyna gelende Erkan:
ㅡ Salam tanyşyp bolmazmy?'' diýdi.
Gulýa bolsa ýylgyryp badyny gowşatdy-da onuñ türkdigini tanady. Soñra ol ardynjyrap:
ㅡ Salam meñ adym Gulýa diýdi. Erkan pursaty elden bermän:
ㅡ Meniñem adym Erkan, ine bu bolsa meñ dostum Dörtguly ㅡ diýeninden soñ Erkan:
ㅡ Tanyşanyma şat Gulýa - diýdi.
Gürrüñiñ arasyna sokulan Dörtguly bolsa şeýle diýdi:
ㅡ Beýdişip durmalyñ, geliñ oturyp gürleşeliñ diýdi-de gyrada duran oturylýan uly stula tarap elini uzadyp mürähet etdi.
Gulýa bolsa ýylgyrjaklap görkezilen ýere baryp oturdy. Onuñ owadanlygyna meýli giden bu iki işdeş dostlar Gulýa bilen gürleşip, gülüşip oturdylar...
Gürrüñiñ arasynda Dörtguly ondan sorady:
ㅡ Durmuşa çykdyñmy Gulýa?
ㅡ Ýok durmuşa çykamok, ýöne keýp etmegi gowy görýärin - diýip Gulýa gönüläp aýtmaga çekinjegem bolmady. Bu onuñ arkaýyn ykjamlaşyp oturandygyndanam bildirip durdy.
ㅡ Onda jynsy gatnaşyk edip, dynç almakdanam lezzet alýansyñ - diýdi.
ㅡ Hawa, sebäbi dünýäniñ iñ gowy keýpi-sapasy jynsy-gatnaşyk ahyry diýip Gulýa ýylgyryp jogap berdi...
Bularyñ gürrüñini diñläp oturan Erkan bolsa biziñ bilenem dynç alarmyñ diýende Gulýa:
ㅡ Men sulhum almaýanlar bilen dynç alyp, gatnaşykda bolamok, a siz taýyn bolsañyz men islendik wagt siz bilen gatnaşyk etmäge taýýar... ㅡ
Nagt jogaby alan iki sany işdeşler bolsa gökdäki dilänine ýerde duşan ýaly bolup gitdiler...
Gulýa köp wagt geçmänkä, olar bilen birlikde wagtlaýynça kireýine bolunýan otagda häzir boldylar. Ilki otaga Erkan girende öñünde çuw-ýalañaç endam-jany ap-ak owadan zenana gözi düşende hyrçyny, dodagyny dişläp Gulýany syrtyndan gujaklap diwana arkan ýatyryp göbeginiñ aşaklaryndan ogşaşdyryp, gasygyny oýnap jynsy agzasyna giräýjek boldy. Gulýa bolsa iki aýagyny iki gyra serpip portnýoryna bolan islegini duýdurýan ýaly hopugyp, keýpi-keýpine sygman iñläp başlady. Iki eli bilen Erkanyñ saçyndan çekeläp, soñam aýaklaryny Erkanyñ kellesinden aýlap ony goýberesi gelmedi. Daş ýaly gatap gönelen Erkan ujudyny oýnap onanizm bilen meşgullandy. Şeýdibem ol garşysynda ýatan näzlisiniñ keýpini doýurup bilmän boldum etdi. Ol eşiklerini geýip daş çykdy. Onuñ yz ýany bolsa Dörtguly girdi-de eşiklerini çykaryp diwanda ýatan Gulýanyñ üstüne geçip dodaklaryndan ogşap-sordy. Mazaly öpüşip bolanlaryndan soñ iki sany partnýorlar jynsy gatnaşyga geçmäge howlukdylar. Öñem jynsy ganalgadan doýup bilmedik Gulýa oña şeýle soragy berdi:
ㅡ Nädip etjek?
Öñünde jynsy agzasyny oýnap ýatan bu owadan gyzyñ soragyna äwmedik ýigit:
ㅡ Erkan nädip eden bolsa menem şeýtjek diýdi.
ㅡ Erkek ýaly söz berýäñmi şoñ edenini edip biljekmi - diýende Dörtguly ardynjyrap:
ㅡ Hawa, näme etmän - diýdi.
Nagt düşen jogaby eşiden Gulýa bolsa iki aýagyny iki ýana açyp:
ㅡ Bol onda agzyñ bilen... diýdi. Bu gönümel buýruga bir hili bolan Dörtgulynyñ ýüzi gyzaryp, bir ölüp bilmedi-de şeýle jogap berdi.
ㅡ Göreniñ jynsy agzasy girip çykyp ýören ýeriñi ýalarynmy, akylyñ nirede señ - diýip gaharlandy.
Gulýa bolsa:
ㅡ Çaga hem şo taýdan çykýar, şolam ogşap-ýalanýar, näme men onsañam gören bilen jynsy gatnaşykda bolamok, siz ýaly arassa oglanlar bilen bolýaryn - diýdi.
Diwanyñ bir gyrasynda aladaly geçip oturan Dörtguly Gulýanyñ aýdanlaryna oýlandy. Onuñ oýa batanyndan peýdalanan Gulýa bolsa:
ㅡ Men jynsy agzamy arassa saklaýaryn, görene berip ýöremok, onsoñam sen meñ bilen öpüşdiñä meñ näme oral gatnaşykda bolýanymy bileñokmy? Indi sen meñ agzyma aldygym jynsy agzalaryñ giren ýeriniñ tagamyny datmadym diýjek bolýañmy - diýdi.
Gulýanyñ aýdýanlaryna lapy keç bolan Dörtguly, esli wagt pikirlenip oturdy-da Gulýa seretdi. Soñ ýene ýere bakdy. Içinden: ''Bäh ömür edip gören zadym däl welin, şunam etmeli bolaýarmykam? Etmesemem bu haramjyk meñ jynsy islegimi hiç kanagatlandyrmaz'' diýip içini gepletdi.
Dörtguly kunnilingus jynsy gatnaşygy edip görmedikdi. Muny etmekligiñem telek işdigini, gaty binamys bolaýmasañ dagy şol görnüşdäki jynsy gatnaşygyñ ýigrenilýändigini, ýazgarylýandygyny Dörtguly menden-senden gowy bilýärdi. Dünýäde iñ erbet utançsyz, hapysa belkäm şo hilli gatnaşyk edýän adam bolsa gerek. Bu hem-ä barypýatan masgaralyk, hemem namyssyzlykdy.
Dörtguly muña düşünýärdi we beýle jynsy gatnaşykdan ýüz öwürýärdi.
Ýöne näme bir wagtlar Adamzady Jennetden kowan şeýtana sapak beren diýilýän örüsi giñän başybozuklar adamzady basym öz toruna salmaýarmy?
Gulýa aýagyny oýlanyp oturan Dörtgulynyñ arkasyna diräp:
ㅡ Dörtguly ýañky aýdanlarym dogra şeýle dälmi! Onsoñam basym türkmenlerem ýewropalylar ýaly bolup, totamsyramakdan el çekerler. Öñler gorky-ürki bilen jynsy gatnaşyk etmegem gaty aýyp görülerdi. Indi bolsa iki-ýeke göze dürtülip ýören gyzlara şo keýpi-sapany ýetirmeseñ oñubam bilenoklar.
Indi dünýe keýpi-sapany gowy görýänleriñ zamanasy. Öñki döwüriñ köne düşünjelileriñ aýdanlaryna gulak gabardybam oturmaly däl!
Indi täzeçe ýaşamaly, geçeni geçdi bilmeli! ㅡ diýip Gulýa onuñ gulaklaryna hem pyşyrdap, hem dişläp eýlesine-beýlesine geçip, ahyry onuñ sämän kellesini iki satanynyñ arasyna çekdi.
Zowky sapanyñ jan alyp gelýän keýpinden ýaña onanizm edip boşadan Gulýa Dörtgulynyñ ujudyny jynsy agzasyna saldy. Ep-esli wagtlap jynsy-gatnaşyga gyzyşan bu iki partnýorlar hezil edip otagdan çykdylar-da birlikde hammama girdiler.
Erkan bolsa oturan ýerinde telefona güýmenip bulara kän bir ünsem bermedi.
Soñra hammamda hem bir-iki ýola zowky-sapa bilen meşgullanyp, soñra bilelikde ýuwundylar.
Hammamdan çykanlaryndan soñra bu üçüsi bilelikde garbak-gurbak edindiler-de, nahardan soñ daş çykdylar.
Dörtguly maşynyna münüp maşynyny otlady. Erkan bolsa Gulýa bilen maşynyñ daşynda bir-az gürleşip durdylar-da maşyna münüp ýola düşdüler.
Gulýany ýaşaýan ýerine taşlap Erkan bilen Dörtguly ikisi işe bardylar.
Gündizki çalşykdan nobatçylygy kabul edip alansoñlar Erkan bilen Dörtguly garawulçylygyny dowam etdirdiler.
Bular garawulhanada söhbet etseler, daşarda iki sany garawullar girelge gapyda aýak üstünde durup gürrüñ edýärdiler.
Dörtguly Erkana jynsy gatnaşykdan alan lezzeti hakynda gürrüñ berýär. Daşardaky garawullar bolsa eden ogurlyklary hakynda gürleşýärdiler. Erkan bilen Dörtguly ýary gijeden agansoñ ikisi stulda oturan ýerlerinde ýatyp galdylar. Daşardaky garawullar bolsa olara sak durup gijäni geçirdiler.
Şeýdip bular dañyny atyrdylar. Dörtguly ertesi ýekelikde Gulýa jañ edip kwartira bardylar. Jynsy gatnaşyga başlap biri-birlerine lezzet berdiler. Tä boldum edýänçäler biri-birleriniñ aýaklarynyñ aralygyndan kelleleri çykmady.
Kireýine tutulan öýden bu ikisiniñ iññildileri, her-hili sesleri kän bir daşyna eşidilenokdy.
Şeýdip şu hili jynsy gatnaşyklaryny günde diýen ýaly dowam etdirdiler. Ahyry Dörtgulynyñ agzynyñ daşy uçukly düwürtikler, dili we agzynyñ içine çiş ýaralar örmäge başlady.
Nahar iýende hiç-hili tagam duýmaýan Dörtguly özüne kesel ýokandygyny bildi. Hassahana gatnap liçeniýa almaly boldy. Gymmat bahaly dermanlardan satyn alyp gündelik hassa öwrüldi.
AIDS/SPID hassahanasynda ejir çekýän Dörtguly indi gaýdyp agyz ýoly bilen, galyberse-de jynsy gatnaşyga asla baş goşmajakdygyna öz ýanyndan söz berdi. Şöhwet belasynyñ duzagyna indi düşmejekdigine, öñüne seretjekdigine ynam bilen lebiz etmekden başga alajy galmady.

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir