Adyny bilemok bu keseliň şonuň üçin eşdişimçe aýdaýyn. Bir adamyň yzyna gara düşýä hem-de “özüňi öldür” diýip bizar edýä tä özüni öldürüp dynýança. Käbirleri oňa “Eýe” diýýäler “Eýesi bar ol adamyň”. Kabiriniň gulagyna eşdilýä “gulak galýusinasiyasy” gözüne görünse “göz galýusinasiýasy” diýýäler. Özem şeýdip ölýän adamlara sahelçejik zat bolsa-da derrew ölýäler. Tanyş daýzalaryň biri şeýle ýogaldy otyran ýerinden ölip galypdyr boýnynda ýüp daňyp. Ýüpi hiç ýerden daňmandyr diňe boýnuna ötüripdir özem gysman, ýüpden özüni sallamaga ýeremýok eken otyran ýerinde ölip galypdyr. Ondan öň gyzlaryna aýdypdyr “meni özüňi öldür diýip bir zat günüme goýanok” diýip. 1-2 gün mundan öň erbet habar eştdim 89 ýyl kijijik dotym özüni 9 etaždan oklapdyr. Onuňam şol keseli bar ekeni. Ýaman gynandym bir şadyýan oglanjykdy. Kim şu kesel hakda bilýän bolsa giňişleýin düşündiräýiň! Ýa-da psihiçeskiý tarapdan bir keselmikä?!

Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir