Smartfonyň esasy enjamlary diňe öndürijiniň öz sebäplerine we mahabat borçnamalaryna görä saýlan öňünden gurlan programmalary öz içine alýar.Smartfonyňyzy zerur programmalar we gurallar bilen enjamlaşdyryp bilersiňiz, hemmesi mugt bolar. Şeýle programmalary Google Play programma dükanyndan ýa-da işläp düzüjiniň web sahypasyndan APK faýl görnüşinde göçürip alyp bilersiňiz.

"Hökman bolmaly" programmalarymyz, esasan, Android operasiýa ulgamy üçin niýetlenendir. Smartfon programmasynyň ähli ugurlary, şol sanda faýl dolandyryşy, täzelikleri okamak, YouTube-dan wideo göçürip almak we hatda telewizora tomaşa etmek ýaly programmalary saýladym. Reýtingimizdäki iň soňky ýerden tertip bilen başlaýan

30-njy ýer: Arassa Master Lite

Bu programma, smartfonyňyzdan ulanylmadyk faýllary pozýar - şeýlelik bilen tertibi saklaýarsyňyz we Android enjamyňyzyň ýadyny iýýän zibillerden dynarsyňyz. Arassa Master Lite programmasy programma keşini pozar we ulanylmaýan işleýän programmalardan ýady boşadar. Şeýle hem, enjamyň we SD kartadaky faýllaryň işleýşini seljermek we göçürilen faýllary barlamak üçin antiwirus bar. “AppLock” funksiýasy “Facebook”, SMS, aragatnaşyklar, surat galereýasy we beýleki programmalara girmegi petiklemäge mümkinçilik berýär.

29-njy ýer: AirDroid

“ AirDroid” bilen, Android enjamyňyzy ýekeje simsiz şahsy kompýuter bilen sinhronlap bilersiňiz. Munuň üçin ýeke-täk zat, kompýuterdäki programmanyň degişli wersiýasy. Programmanyň resmi web sahypasyndan göçürip alyp bilersiňiz . Şeýle-de bolsa, köp peýdaly wariantlaryň, mysal üçin diňe bir faýllary däl, eýsem ähli bukjalary hem göçürip almak diňe “Preemium” hasaplary üçin elýeterlidigini bellemelidiris, bu öndürijiniň mugt wersiýanyň funksiýalaryny bilkastlaýyn kesýändigini aňladýar.

28-nji ýer: RIA Nowosti

Elmydama dünýädäki wakalaryň keşbi barada düşünje almaga mynasyp. Mugt RIA News programmasy bilen elmydama iň täze habarlardan habarly bolarsyňyz. Hereöne bu ýerde şrift düzmek gaty amatly däl mugt habar iýmitiniň käbir aýratynlyklary bar.

27-nji ýer: Adobe Acrobat Reader
AdobeReader“ Adobe Acrobat Reader ” -iň “Android” wersiýasy bilen , indi islendik Android telefonda we planşetde PDF resminamalaryny açyp we görüp bilersiňiz.

26-njy ýer: “Yandex.Maps”

Meşhur “ Yandex.Maps” ykjam programmasy , ýeriň ýerleşişiniň ýokary takyklygyna, ugry goýmak we goldamak üçin özboluşly ulgam, şeýle hem kartadaky zatlary gözlemek üçin amatlydyr. Programma ugry ugrukdyrmak we ugrukdyrmak üçin internete mätäç, ýöne awtonom görnüşde ulanmak üçin islenýän ýeriň kartasyny öňünden göçürip alyp bilersiňiz. Kartada ýangyç stansiýalary, ussahanalar, banklar, dükanlar, kafeler, teatrlar we ş.m. ýaly ähli infrastruktura desgalary bar. Mundan başga-da, ulag dyknyşyklaryny görkezmek funksiýasy gaty peýdaly. Kartanyň 3D re modeiminde, bir ugry yzarlanyňyzda, ugurlar boýunça ugur görkezijileri barada maglumat bar.

25-nji ýer: WPS Office Lite

Mugt ofis toplumy WPS Office Lite size e-poçta arkaly iberilen resminamalary, şeýle hem täze tekst we tablisa faýllaryny görmäge kömek eder. Bu, Microsoft-yň ofisi üçin iň oňat çalyşma bolmagy mümkin.

24-nji ýer: Ewernote
Evernote

Gowy guramaçylyga uly ähmiýet berýänler mugt Evernote programmasyndan lezzet alyp bilerler . Oflayn ulanmak üçin bellikleri döretmäge, redaktirlemäge we almaga, şeýle hem ses ýatlamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, emele gelen suratlary programma import edip, soňra Skitch ulanyp işläp bilersiňiz.

23-nji ýer: Snapseed
Gaplaň

“Snapseed” köp öwrenýänler we tejribeli suratçylar üçin amatly köpugurly optimizasiýa üçin programma.

22 ýer: SoundCloud

“ SoundCloud” akym hyzmaty bilen kanuny we birnäçe million aýdym diňläp bilersiňiz, üstesine-de, hyzmat awtomatiki usulda smartfonyňyza göçürip alýar we internet elýeterli däl bolsa, awtonom sazlary oýnamaga mümkinçilik berýär.

21 ýer: “TripAdvisor”
Tripadv

Sizi gynandyrjak myhmanhana girmezlik üçin, “TripAdvisor” ulanyjylarynyň köp sanly bahalaryny öňünden barlaň . Şol bir wagtyň özünde diňe myhmanhanalary däl, saýlap bilersiňiz. Bu ýerde restoranlaryň we beýleki dynç alyş çäreleriniň bahalaryny tapyp bilersiňiz.

20-nji ýer: Instagram
Instagram

“Instagram ”, diňe bir dar dostlar toparynda däl, eýsem tutuş jemgyýetleri döredýän suratlara esaslanýan sosial hyzmatdyr. Neşir edilen suratlaryň görnüşi “inedördül” paýy bilen göwnüçökgün bolsa-da (görmek üçin ikinji göz gerek däl), adamlar muňa çydamaga mejbur bolýarlar, sebäbi bu sosial ulgamda de-fakto standartyna öwrüldi. Bu ýerde suratlaryňyzy täzeläp bilersiňiz: 20 effekt bar, olar bilen suratlaryňyzy stil berip bilersiňiz, mysal üçin Gotam. Synag wagtynda bökdençsiz we çalt çykdy. Soňra surata gysga at berilýär, häzirki ýeri GPS tarapyndan bellenilýär, indi dostlar surat täzeliklerini Instagram programmaňyzda görýärler.

19-njy ýer: Google Terjime

Mugt Google Terjimeçiniň ballary, ilkinji nobatda, suratlara we wideolara tekst terjime etmäge, şeýle hem sesi hakyky wagtda tanamaga mümkinçilik berýän gaty güýçli onlaýn hereketlendirijidir. Programmanyň awtonom görnüşde işläp biljekdigi bellärliklidir. Universalhliumumy terjimeçiniň tapylmazlygy ähtimal.

18-nji ýer: Gismeteo lite
Gismeteo

Mugt Gismeteo lite Android programmasy bilen, sebitiňizdäki howa şertleri we 10 günlük çaklama bilen habarly bolarsyňyz. GPS ýerleşiş funksiýasyny ulanyp, nirededigiňize derrew habar berilýär.

17-nji ýer: FBReader

“FBReader” elektron kitap okaýjysy sanly fantastika segmentinde iň oňat programmalaryň biridir. Bu ýerde awtorlaryň kitaplarynyň amatly katalogyny, ady we mowzuklary, kabul edilen formatlaryň giň görnüşini tapyp bilersiňiz, hatda internetde kitap gözläp bilersiňiz. Bu programmada, okamagy bes eden ýeriňizden ähli enjamlaryňyza - smartfonlara we planşetlere kitap okamak üçin saýlanan bulut ammary bilen sinhronlap bilersiňiz.

16-njy ýer: AliExpress

AliExpress -iň ykjam wersiýasynda her gün diňe bir Hytaýdan däl, eýsem Russiýadan hem girdeji satyn alyp bilersiňiz.

15-nji ýer: Netflix
Netflix

Golaýda ullakan Smart TV bolmasa-da, Netflix hem smartfonda, hem planşetde işleýär.

Makala mahabatdan soň dowam eder.
14-nji ýer: ştrih-kod skaneri QR we ştrih-skaner

Surata alyň we deňeşdiriň: kompaniýanyň QR skaneriniň ştrih kodlarynyň skaneriniň we ştrih kodlarynyň kömegi bilen, garaşsyz önüm maglumatyny göni Android smartfonyňyza alarsyňyz. Integrirlenen skaneri ulanyp, her önümde diýen ýaly ýerleşýän kody surata düşürip bilersiňiz. Bu Europeanewropanyň ştrih-kody (EAN), iki ölçegli ştrih-kod (QR) ýa-da halkara standart kitap belgisi (ISBN) bolup biler. Önüm we bahalar we müşderileriň synlary ýaly ähli maglumatlar smartfonyňyzda çalt peýda bolar.

13-nji ýer: OneFootball
“ OneFootball” programmasy hemmeler üçin peýdaly däl, ýöne futbol janköýeriniň jübi telefonynda gaty peýdaly bolar: onuň bilen aýratyn oýunlar we başga-da köp zatlar barada maglumat alarsyňyz.

Aýakgap

Bu ýerde, şeýle hem, Europeanewropanyň ähli esasy çempionatlary, Çempionlar ligasy, Europaewropa ligasy we kubok ýaryşlary barada jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz. Bu programma bilen hiç wagt oýny sypdyrmarsyňyz.

12-nji ýer: Google Chrome
Chrome

Google Chrome-yň iş stoly wersiýasyny hemmeler bilýär. “Google” -iň özi, diňe “Android 4.0” (“Ice cream Sandwich”) we soňraky enjamlarda işleýän “Android” smartfonlary üçin meşhur brauzeriň ykjam wersiýasyny çykardy.

11-nji ýer: Android üçin VLC
VLC

“Android” üçin “VLC” - asyl nusgasy ýaly, köp ses we wideo formatlaryny goldaýar.

10-njy ýer: Snapchat
Snapchat

Snapchat arkaly dostlaryňyza suratlar iberýärsiňiz. Hile, iberýän suratlaryňyzyň hemmesi birnäçe sekundyň dowamynda peýda bolar we şondan soň awtomatiki usulda ýok ediler. Şeýlelik bilen, “Snapchat” -yň üsti bilen iň batyrgaý selefi yzygiderli iberip bilersiňiz, soň bolsa netijeleri barada alada etme.

9-njy ýer: WhatsApp habarçysy
Whatsapp

Programma Whatsapp , geň, asla dost ýarlaryňyzy köp boldy. Gurnama wagtynda ähli telefon kitabyňyzy gözden geçirýär we uzak Amerikanyň käbir CIA serwerinde ýerleşýän maglumatlar bazasyna awtomatiki usulda ýerleşdirýär. diňe ähli dostlaryň barlygy sebäpli. Telefon kitabynda kimdir biri bar bolsa, belgiňiz bu giň faýl kabinetinde. Thisagny, bu programmany gurnamak bilen, dostlaryňyzy hökman tapyp bilersiňiz we olar bilen, mysal üçin maşgala ýa-da dostlukly söhbetdeşlik gurup bilersiňiz.

8-nji ýer: Dropbox
Dropbox

Dropbox onlaýn hyzmaty , islendik ýerden ulanyp boljak internetde 2 GB boş disk ýerini siziň ygtyýaryňyza berýär. Şol sanda, elbetde, jübi telefonyňyzdan. Şeýle teklipden ýüz öwürmäge esas barmy?

7-nji ýer: faýl dolandyryjysy

Faýl dolandyryjysy , Android üçin iň oňat faýl dolandyryjylaryndan biridir. Mundan başga-da, aşakdaky funksiýalar bar: göçürmek, kesmek, göçürmek, surat eskizleri, köp saýlaw, tekst redaktirlemek, programma dolandyryşy, gözleg, ZIP arhiwleri bilen işlemek we FTP serwerine girmek.

6-njy ýer: Awast wirusy we mugt gorag
Wiruslar size diňe tramwaýdaky gapy tutawaçlarynda we tutawaçlarynda däl-de, eýsem internetde-de köp. Şonuň üçin jübi telefonyňyzy goramak artykmaç bolmaz.


“Avast Free Antivirus & Free Protection ” zyýanly programma üpjünçiligi üçin programmalaryňyzy skanerleýän skaner hödürleýär. Mundan başga-da, bu ýol bilen howply internet sahypalary barada duýduryş berýän web ekrany alarsyňyz. Beýleki zatlaryň arasynda jaň we SMS süzgüçleri, şeýle hem amaly meseleler dolandyryjysy bar. Programmada içerki marka, şeýle hem amaly ogurlyga garşy aýratynlyk bar.

5-nji ýer: Skype
Skype diňe bir internet arkaly mugt ses we wideo jaňlary bolman, eýsem tete-à-tête we toparlaýyn söhbetdeşlik üçin hem örän amatly söhbetdeşlikdir. Onuň üsti bilen täzelikleri, suratlary we wideo faýllary aňsatlyk bilen paýlaşyp bilersiňiz. Habar taryhy serwerde saklanýar, şonuň üçin söhbet gözleg funksiýasy arkaly zerur maglumatlary aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.

Skype

"Skype karzlaryny" satyn almak mümkinçiligi sebäpli, telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz.

4-nji ýer: Facebook / Messenger
“Facebook” -dan resmi programma bolmasa, belki, smartfon şatlygyň diňe ýarysyny getirer. Habarçy öz profiliňize we aragatnaşyklaryňyza göni girmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, size kimiň habar iberendigini we dostlaryňyzyň status täzelenmelerini görkezýär.

Messfacbook

“Android” üçin habarçy bilen “Facebook” programmasyny işe girizmezden çalt habar iberip bilersiňiz.

3-nji ýer: Plus Messenger
Üstesine

Plus Messanger , Telegram habarçysynyň kämilleşdirilen görnüşi.

2-nji ýer: SPB TV Russiýa
SPB

Mugt programma SPB TV Russiýa size köp sanly içerki teleýaýlymlara girmäge mümkinçilik berýär.

1-nji ýer: Geotracker - GPS yzarlaýjy

Köplenç pyýada, welosiped ýa-da elektrik skuter bilen syýahat edýän bolsaňyz, Geotracker programmasy size marşrutyň ýazgysyny ýazga almaga, wagt, beýiklik we tizlik aýratynlyklaryny görkezýän kartada wizual görkezmäge mümkinçilik berýär. Bu sebitdäki hereketiňiziň takyk ýoluny we sarp edilen wagty kesgitlemek üçin peýdalydyr. Nätanyş sebitde dogry ýoly paýlaşmak üçin dostlaryňyza track faýly iberip bilersiňiz.

Tehnologiýa, bank tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir