8-nji mart - Halkara aýallar güni - Halkara aýallar güni, şeýle hem aýallaryň syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik ugurlarynda gazanan üstünliklerini belleýän, dünýädäki aýal-gyzlaryň geçmişini, şu gününi we geljegini belleýär.

Zenanlar gününiň häzirki zaman baýramçylygy indi deňligi tassyklamak maksady bilen däl-de, eýsem ýagdaýyna we ýaşyna garamazdan baharyň, zenan gözelliginiň, näzikliginiň, ruhy paýhasynyň we aýalyň üns güni hasaplanýar.


Baýram Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan bellenilýär we käbir ýurtlarda - mysal üçin Russiýa, Azerbaýjan, Ermenistan, Belarus, Türkmenistan, Ukraina - bu gün milli baýramçylyk.

Gyzykly tarapy, Halkara Aýal-gyzlar gününi geçirmek pikiri ilkinji gezek 20-nji asyryň başynda, ösen dünýäde giňeliş we tolgunyşyk, demografiki ösüş we radikal ideologiýalaryň döremegi bilen ýüze çykdy.

1910-njy ýylda Kopengagende işleýän aýal-gyzlaryň ikinji halkara konferensiýasy geçirildi. Germaniýanyň Sosial-demokratik partiýasynyň aýallar toparynyň lideri Klara Zetkin (Klara Zetkin) Halkara aýallar gününi bellemek pikirini öňe sürdi. Aýal-gyzlar gününi her ýurtda her gün bir günde bellemegi teklip etdi. Bu baýramçylygyň maksady Zetkin aýallaryň hukuklary ugrundaky göreşini atlandyrdy.

1857-nji ýylyň 8-nji martynda Nýu-Yorkorkda dokma işgärleriniň ilkinji “boş küýzeleriň ýörişi” Halkara aýallar gününi bellemek üçin zerur şertleriň birine öwrüldi diýen pikir bar.

Bu dynç alyş, 1975-nji ýylda BMG-nyň karary bilen "Halkara aýallar güni" resmi statusyna eýe boldy we şondan bäri her ýyl BMG tarapyndan Halkara aýal-gyzlar hukuklary we halkara parahatçylyk güni hökmünde bellenilip geçilýär we her ýyl belli bir mowzuga bagyşlanýar.

Bu gün ähli çäklerden ýa-da etnik, dil, medeni, ykdysady we syýasy tapawutlar bilen bölünen ähli yklymlardan gelen aýallar bir ýere jemlenip, deňlik, adalat, parahatçylyk we iň azyndan birnäçe onýyllyk göreşini görkezýän däbi ýada salmaga mümkinçilik alýarlar. ösüş.

Gadymy Gresiýada Lysistrata urşy bes etmek üçin erkeklere garşy jyns taýdan hüjüm gurady; Fransuz ynkylaby döwründe “azatlygy, deňligi we doganlygy” goldaýan Pari Parisli aýallar Wersalda aýallaryň saýlaw hukugyny talap etmek üçin ýöriş guradylar.
Halkara Aýal-gyzlar güni, taryhy döreden ähli aýallaryň baýramçylygydyr. Aýallaryň köp ugurda pioner bolandyklary geň däldir - bular diňe "ilkinji" aýal tarapyndan birleşdirilen käbir faktlar. 1906-njy ýylyň ýanwar aýynda Sankt-Peterburgda aýallar üçin ilkinji rus ýokary okuw mekdebi açyldy; 1909-njy ýylyň ýanwar aýynda dünýäde ilkinji zenan awtoulag ýaryşy Nýu-Yorkorkda başlandy; 1989-njy ýylyň aprelinde zenan Wiwaldi orkestriniň ilkinji çykyşy boldy.

Häzirki zaman jemgyýetinde, ilkinji nobatda, Halkara Aýal-gyzlar güni, bahar we aýal-gyzlaryň ünsüni özüne çekýän baýramçylykdyr, şonda adamzadyň güýçli ýarysynyň wekilleri söýgüli we ýerli aýal-gyzlara sowgat we alada bilen ýene bir gezek göwnünden turup bilerler.

Edebiýat, bank tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir