Garriniñ ele salynmagy +18

Mafiýabaşynyñ eline naruçnik geýdirip ol özüne gelmänkä, stulda oturdyp ol özüne gelýänçä garaşdylar. Bir salymdan soñ mafiýanyñ başlygy özüne gelensoñ ol öz öñünde ýañja-da bir bulgur suw taýynlap beren tanyş zenana gözi düşdi. Ýöne onuñ ýüzi tanyş bolsa-da eşikleri polisiýa işgäriniñ eşigidi. Ol şonda eliniñ naruçniklydygyny bilip galdy. Hemme zat ýadyna düşen soñ ol gaharyna sögünüp igenmäge başlady:
ㅡ Haram zada şeýtan, şeýtana sapak beren haram pişijek... - diýeninde garşysynda duran Lorie ýylgyryp fraşkasyny mañlaýyna basyp gözlerine gara oçkisini dakyp otagdan çykyp gitdi. Mafiýabaşyny bolsa idenekledip yz ýanyndan çykaryp polisiýanyñ maşynyna mündürip alyp gitdiler.

* * *

Maýor Lorie Bruk eýýäm ençeme ýyldyr Amerikanyñ Birleşen ştatlarynyñ Nýu Ýork şäherinde birnäçe gezek jenaýatçylara garşy operasiýalarda üstünlik gazanan zenandy. Hatda ol mafiýonerleriñ garşysyna-da onlarça operasiýalary gurnap halal zähmet çekýärdi. Özi owadan, syratly bolany üçin ençeme manýaklardyr, garakçylary bendi edip tussag astyna alardy. Onuñ gara gözleri, gara gaşlary, syrdam boýy, sary saçlary, uzyn hem daýaw boýy FBR işgärleriniñem ençemesini maýyl edýärdi. Ol şol wagtlar ýigrimi sekiz ýaşlaryndady. Bir günem täze işe giren FBR işgärlerinden Maks Jonatan ony yrmaklygyñ küýüne düşdi. Oña şunça aýtsalaram, şunça duýdursalaram ol özüniñkini tutup olara gulak gabartmazdy. Bir günem ol Lorieni naharhanada gördi we onuñ ýany hem boşdy. Bu pursat Maksyñ tüýs islän pursatydy. Ol howlukmaçlyk bilen eline nahar guýulýan padnosy alyp oña serede-serede okarasynyñ bir bölegine nahar guýdurdy. Naharçy onuñ ikinji okarasyna nahar guýjak bolanda ol padnosyny çekip howlukmaçlyk bilen Lorieniñ oturan stoluna tarap eñdi. Naharynyñ dökülenine jany ýanan naharhanaçy Ella hanym: ''Jenap bolşuñyz nähili!?'' diýibem ýetişip bilmedi.
Maks barşyna Lorieniñ gabadynda oturup:
ㅡ Heý salam men Maks! diýip yzgytsyz ýigit padnosyny stoluñ üstünde goýup, soñam sag elini gyza uzatdy.
Dişlän çöregini agzynyñ çep tarapynda çeýnäp oturan Lorie ýerindenem bytnaman, elinem uzatman:
ㅡ Salam Maks, men Loria! diýip çemçesini okarada süzüp çorbadan owurtlady. Maksyñ bolup durşuna ''wakyrdaşyp gülüşen'' FBR işgärleri aýak aldygyna çöregi agyzlary bilen çekeläp ýyrtyp alyp çorba symyşlaýardylar.
Soñ alarlyp garşysynda ellerini sömeldip duran ýigide Lorie:
ㅡ Oturuñ, elleşip görüşerdim welin men şu wagt günortanlyk edinýärin diýdi.
Şeýle-de bolsa ol utanyp durmady-da ýuwaşlyk bilen öz üstlerinden gülýän garşydaşlaryna soky gözleri bilen gapdallykgan seretdi-de:
ㅡ Hä hawala, tanyşanyma şat : diýip ol gözüniñ garasyny Loriene dikip pessaý gürledi.
Tanyşlykdan soñra uzakdan seredeniñde bular uzak-uzak gürrüñler edýän ýalydylar. Beýleki oturan FBR-iñkiler biri-birlerine tirsek kakyp ''Seretde-seret'' boluşyp seredýärdiler.
Maks çyny bilen Loria daga ellerini hereketlendirip, bir zatlar gürrüñ berýärdi. Lorie bolsa ynanyjynyñ gözleri bilen kä kellesini ýaýkap, kä-te hezil edip gülýärdi. Beýleki oturanlaryñ bolsa bulara gözi gidýärdi.
Seredilip otursa Maks Lorie daga detektiw kitaplardaky wakalary gürrüñ berýär eken.
Soñra aýgytlaýjy pursaty gelip ýetende Maks:
ㅡ Hawa, soñra Greýden öz halaşýany Silwiýany halas edip ine şeýdip onuñ ellerinden tutup sypalamaga başlady - diýip ol Lorieniñ bileklerini sypalap ellerinden tutanam şol welin padnosuñ udary dulugyna güýç bilen aýlanyp degeninem bilmedi.
Wakyrdyny ikinji gezek naharhananyñ o başynda oturan tomaşaçylar ýene ýetirdi. Garşysyndan turup giden Loria keýik ýörüýşini edip tasanjyrap çykyp gitdi. Wakyrdylary üzülmeýän deñ-duşlaryñ gülküleri birsalymdan dulugyny tutup oturan Maksyñ golaýyndan ýañlanmaga başlady. Bir seretse ähli işdeşleri onuñ daşyna üýşüpdirler.
Şol gün Maks işden çykyp ýola düşdi.
Lorien bolsa onuñ gabadynda ýöräp barýardy. Ol Lorienden öñe düşüp, haýdap geçip gitdi. Maks onuñ bu hereketinden gaty ynjapdy. Şeýle ýagdaýlarda ol özüni gyz ýaly alyp barýardy. Ol edil Loriene hem başda beýle çemeleşmeli däl-di, hamala ol söýgülsiniñ elini tutýan ýaly bolup görünýärdi. Aýratynam ol oglanlara görünjek bolup şeýdýän ýalydy...
Ertesi Şerif Kleýton Lorieni çagyryp ony Kazinolaryñ birine operasiýa geçirmek we mafiýanyñ başlygyny ele salmak boýunça iş geçirmelidigi hakda buýruk berdi. Mafiýanyñ başlygy meşhur Garridi. Ol ertir Kazino gelen myhmanlary garşylamalydygy hakdaky habary Kleýton bilýärdi. Kleýton esasy operasiýany Garri gaflatdaka onuñ üstüni basyp adamlary bilen özüni tussag etmekden ybaratdy.
Lorien onuñ bu buýrugyny göwnemese-de işi üçin ol muña razy bolupdy.
Lorie şol gün öýüne baryp ähli gerek-ýaraglaryny guşanyp taýynlyk gördi. Ol hammamdan çykyp süpürindi-de içki eşiklerini geýip aýaklaryna ýüpek jalbaryny geýdi. Üstündenem ak forma eşigini geýdi-de bykyn guşagyna pistoletlerini asyp şerif Kleýtonuñ aýdan Kazinosyna bardy. Kazinonyñ çilim tüssesi, gyzylymtyl ýürekgysgynç yşyklary daşyndan göräýmäge Lorieniñ howuny basýan ýalydy. Ýöne ol arkaýyndy. Barmeniñ ýanyna baryp beýik stullaryñ birine ornaşyp barmenden bir uly bulgur piwo sorady. Barmen hezil edip eline bir bulgur piwo guýup öñünde oturan görmegeý zenana uzatdy. Lorie piwäniñ gulpundan mäkäm gysyp pomada çalynan dodaklaryna ýetirip, eñegini galdyranynda bulgurdaky piwonuñ barsyny içip gutardy. Şeýdip ol jübsünden çilim çykaryp şol pomada çalynan dodaklaryna gysdyrdy. Barmen oña kükürt çyzyp çiliminiñ ujyna golaýlatdy. Çilimiñ ujy şytyrdap otlananda Lorie gaýçy ýaly iki barmaklaryny açyp çilimi dodaklaryndan aýyryp tüssäni üfläp goýberdi.
Kazinonyñ içi häzir gül-ala güllükdi. Pessaýja duýgulandyryjy çalynýan sazlara, turbada ýylan ýaly pyrlanaklaýan ahlagy bozuk zenanlar tomaşaçylarynyñ billerine gysdyrýan dollarlaryny alyp ak perdä tarap ylgaşlap ýitirim bolýardylar. Bir tarapda bolsa kart oýnaýan baýlar bilen top oklanýan latareýda ýaş ýeleñler bijelerini atyp oturýardylar.
Bir gyrada alty aýakly stol ýaly zadyñ üstünde bolsa bir iki sany adam bilýard oýnaýardylar.
Lorie piwäniñ hakyny töläp içgi gapylaryñ birine girip gitdi. Ol ýerlerde duşuşyp ikiçäk gürrüñ edip duran erkek bilen aýallar durýardy. Lorie Içki otaglaryñ birinden okalga tarap elleri dollarly ylgap barýan ýarym ýalañaç bir zenany gördi. Onuñ çykyp giden otagyna baryp girdi. Görse başy boş birtopar bozuk zenanlar salonda ýüz görülýän aýnanyñ öñlerinde dodaklaryna pomada çalyp, leblerini jopbulladyşyp oturdylar. Käsi aýna giräýjek ýaly gözlerine reñk çalyşyp, kä birlerem ýañaklaryny pudr bilen tozgalaýardylar. Bir gyrada bolsa hammam, hajathana we eşik çalşylýan ýer bardy. Lorie bezenip-beslenip oturan heleýleriñ ýanlaryna baryp gürrüñdeş boldy.
Maks bolsa ogrynça iş ýerinden Lorieni gözleýärdi. Ahyry işdäsi bolmasa-da Naharhana baryp görmegi pursat bildi. Ol naharhana barybam Lorieni tapmady. Soñra nahar guýýançy hanymyñ gabat garşysynda durup taýyn duran Makdonaldy kagyza dolap aldy-da çykyp gitdi. Işden soñ ol pyýadalaryñ gatnaýan ýerinden gidip barýardy. Kän bir keýpi bolmansoñ ol öýüne gijiräk baranynam kem görmedi. Ol kastýumyny eline alyp baharyñ howasyna keýpini çaglap barýardy. Soñ ol ep-esli ýöräp başy asmana direýän beýik otaglaryñ gabadyna ýetip barýarka köçäniñ gyrasynda özüne müşderi gözleýän bozuk zenana gözi düşdi. Ol gysga mini ýubkaly-dy. Özem örän owadandy. Maks baryp oñ bilen bir az gürleşip durdy. Soñra ýoluñ gyrasynda maşyn saklady. Ýol nyrhyny gürleşen sürüji ahyry eltip olary Kazinonyñ öñünde düşürdi. Maks zenanyñ bilinden tutup Kazino tarap girip gitdi.
Mafiýanyñ kezzap başlygy Garri hem ahyry arkadaky gapydan adamlary bilen öz otagyna tarap adamlary bilen geçip gitdi. Lorie bolsa oña öñüräkden bäri garaşýardy.
Maks barmeniñ gabadynda sömelip durdy-da iki bulgur wiski sorady.
Lorie ýañky salona bardy-da daşky eşiklerini çykaryp içki eşikde Garriniñ meýlishanasyna tarap ýöneldi. Ony içki eşikde geçip barýarka gören Maks içip oturan wiskisini pürküp düwünip'' Wah owratjyk diýsänim, sen bärde-de işleýäñmi'' diýip onuñ yzyndan ylgady. Garriniñ gapysynyñ agzynda iki sany pistoletli gara kostýum balakly gara köwüşli, saçlary tersine daralan garawullar durdy. Ýanlarynda bolsa barlag enjamlary bardy. Loria olaryñ öñüne baryp durdy. Garawullar biri-birlerine seredip gülüşdiler-de barlag enjamy bilen boýdan aýak tutup barladylar. Olaryñ biri gapyny açyp Lorie geçiberiñ diýen ýaly mürähet etdi. Lorie özüne açylan otaga baryp ädimini ätdi. Gapy ýapylanda yglap gelen Maks durdy-da yzyna ýöneldi. Ol daşary çykdy-da Kleýtona jañ etdi:
ㅡ Başlyk, alo başlyk
ㅡ Aýdyberiñ diñleýän!
ㅡ Bu bizde işleýän Lorie bozuk, ahlaksyz gyz eken...
ㅡ Jenap Maks sem bol al-kakmyş diýsänim, men ony özüm operasiýa gurnamak üçin ugratdym... diýip telefony öçürende Maks hemme zada düşünip galdy.
Garri Lorieni gören badyna elindäki gabanna çilimini öçürip, oñ aşa owadanlygyna maýyl bolup demigýän ýaly boýnundaky galstugyny ýazdyrdy. Ol ellerindäki karty goýdy-da myhmanlara: ''Men häzir geldim'' diýdi-de ol Lorieniñ gabadyna baranynda Lorie onuñ Garridigini tanady. Lorie onuñ galstugyndan tutdy-da içki otaglaryñ birine alyp bardy. Garri bolsa zynjyra baglanan köpek it ýaly sessiz-üýnsiz oñ yzyna düşdi. Garri otaga girip gapyny gurdy-da derrew eşiklerini çykarmak bilen boldy:
ㅡ Keýijegim men saña şu günlik gijämi berýän... - diýip galstugyny çykaryp durşyna ㅡ Hol derman çekmeje-de ''wiagra'' bardyr ezizim şondan bir bulgurjyk taýynlasana diýip ol başagaý bolup köýneginiñ iliklerini ýazdyrmaga durdy. Lorie bolsa agzyndan bir bölek uky derman aldy-da gabyndan çykaryp bulgura iki bölejigini oklady. Garri:
ㅡ Señ adyñ näme..? Adyñ kim bolanda näme? Parhy näme esasy sen adam! - diýip ol aljyrap ölüp barýardy. Lorie derman çekmejäni açdy-da agzynda gurşun kagyza dolanan uky dermany alyp bir bulgur suwa iki-üç bulgur derman gerdejiklerini garyp taýynlady. Garri bolsa onuñ haýsy dermany garýandygynam äñetmeýärdi. Garri balagyny çykarjak bolanynda onuñ gözleriniñ öñünde bir bulgur derman garylan suw peýda boldy. Ol şol duran ýerinden suwy içdi-de:
ㅡ Bilýäñmi owadanjam, men şuny içmesem işimi tamamlap bilemok - diýip bulgury goýup-goýmaka ol enterekläp ugrady. Ol diwana geçdi-de :''Dynç alasym gelýär'' diýdi-de agyr uka gitdi. Lorie pursaty elden bermän Garriniñ jüblerini barlaşdyryp telefon tapdy. Ol Kleýtonyñ eline jañ edende FBR gullukçylar topary işe girişdiler. Olar gowy ýaraglanan şekilde dik uçarda hem maşynda assyrynlyk bilen gelip Kazinony basdylar. Garriniñ giren otagyna penjiräni döwüp giren FBR işgärleri Garriniñ elini arkasyna aýlap elinden naruçnik dakdylar. Emma ol ukuda-dy. Myhman bandalaryñ oturan ýerinde uly goh galmagal we atyşyk başlandy. Olar Garriniñ otagyna kürsäp giren FBR işgärleriniñ ala-takyrdysyny eşidenlerinde myhman gelen mafiýalaryñ biri Garriniñ adamlaryny, Garriniñ adamlary bolsa olary atyp başladylar. Stollar agdarylyp ine başlanandyr kowboýlaryñ atyşygy. Gapy döwülip açylyp içere iki sany gaz granady atylanda olar gazyñ ysyna tagapyl edip bilmän demigip ýatyberdiler. Myhman gelen mafiýanyñ başlygy şol başagaýlykda ýitirim bolup gaçypdyr. Esasy Garri ele düşdi. Kleýtonuñ buýrugy şoldy.
Lorieniñ bu bitiren işi üçin Kleýton ony ýene uly ýyldyz bilen sylaglady.@Jeksparro

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir