Hany ýigit dur diýip, men ýakamdan tutsalar,
Söýüpsin ol gyzy diýip, oka tutyp atsalar,
Janym tenden çykanson, oda tutyp ýaksalar,
Ýa bolmasa jesedim, dar agacdan assalar,
Jansyz jeset sallanyp, söýýan diyip seslener.

Soygulime gol berip, soyyan sozum aydamda,
Gujak acyp golumy, yar boynuna salamda,
Gelip dayy-yegenlen, golum towlap tutanda,
Gynnan sowrup pycagyn, gursagymdan uranda,
Parcalanan yuregim, soyyan diyip seslener.

Enen-atan doganlan, men kastyma cyksalar,
Goraysek bor bir yerde, diyip haybat atsalar,
Gapynlykda bildirman, gelip meni tutsalar,
Hanjar urup yurekden, ganym yere dokseler,
Gyrmyzy gan zarynlap, soyyan diyip seslener.

Bu jezany az gorup, kellam kesip assalar,
Bashsyz galan gowrami, soka salyp gyssalar,
Dogralan etlerimi, oz ganyma yuwsalar,
Gana yuwlan etlerem, gushlar-gurtlar iyseler,
Gushlar gurtlar ulasyp, soyyan diyip seslener.

Soygi bilen yansyn diyip, ustume ot sepselir,
Soz beryan soygulim, otdan sonra depseler,
Kepen orap dashyma, ak matany tutsalar,
Gozlerime seredip, gore dykyp gitseler,
Tumlik tutan gabyrym, soyyan diyip seslener...

Awtor - Belli dàl

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir