Men hiçzat edemog-a.. Näme üçin günäkär bolýan? -Allah Tagalla meni ýaradypdyr. Oña şükür edýärin. Ýöne meni näme üçin jähenneme taşlaýar.. Meniñ Allah Tagalla näme ýamanlygym bar, men hiçzat edemoga..
- Hiçzat etmeýänligiñ üçin seni jezalandyrýar
- Nädip?
- Sen sürüjimi? Ulag sürüp bilýärmiñ?
- Hawa, sürüjilik şahadatnamam bar..
- Sürüjiniñ işi näme? ýoly yzarlamak.. ýol çepe aýlansa ulagy çepe gönükdirmeli, ýol saga aýlansa, ulagy saga gönükdirmeli.. howply ýagdaý ýüze çykanda-da tormoza münmeli.. münmeseñ heläkçilige sezewar bolarsyñ. şeyle dälmi?
- Howa. Edil şonuñ ýaly-da, dinimiziñem kadalary bar. Azan aýdylanda, Namaz okamaly, Remezan gelende, Oraza tutmaly. Zyna, arak ýaly ýagdaýlar ýüze çykanda-da, tormoza basmaly, ýagny, saklanmaly. Saklanmasañam jähennem heläkçiligine sezewar bolarsyñ-da..

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir