Aýdaky aýak yzlar näme üçin pozulman saklanýar?


Aýyñ üstüne Neil Armstrong we onuñ ýanyndaky astronawtlar gondumy ýa gonmady? Bu hakda gaty gyzgalañly giden jedeller ýuwaş-ýuwaş yş berip başlandyr diýen ýaly...
Kosmosdaky hemralaryñ kömegi bilen alynan suratda kimdir biriniñ Aýdaky aýak yzynyñ sudury şekillendirilipdir. Özem ol şekil çülküli skafandra geýinen biriniñ şekili.
Niýetimiz Aýa aýak basanlaryñ tarapyny goldamak däl-de şol aýak yzlaryñ ýitmän saklanyp galandygyny ünsüñizi çekmekden ybarat.
Nasanyñ Aýa adam uçuran proýekti bolan Apollo programmalarynyñ arasynda 10 astronawt Aýyñ üstüne aýak basypdyrlar.
Astronawtlaryñ aýak yzlary integem aýyñ üstünde galypdyr. Eger şeýle bolsa nädip aýak yzlar ýok bolup pozulmaýar?
Onuñ şeýle bolup galmagy ünsleri özüne çekdi.
Aýdaky aýak yzlar Aýda atmosfera ýok bolandygy üçin howa, şemal, ýagyş aýak yzlaryny pozup bilerdi. Ýöne ol aýak yzlar iñ soñy bir meteoride urup pozulup gitmelä bolar.
Ýöne meteorit ýagaýanda hem ýuka görnüşdäki atmosfera düşüp ýanyp kül bolýandyr. Millimetrlik bazdaky meteorit ýaglary aýyñ üstüni milýonlarça ýyl içinde üýtgetmegi ahmal diýip belleýärler.

Bilim, Jeksparro tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir