«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakyndaky» Konstitusion Kanunyň taslamasynda Halk Maslahatyna şu ygtyýarlyklar degişli edildi:

— Mejlis tarapyndan kabul edilen Konstitusiýany, konstitusion kanunlary we beýleki kanunlary makullamak ýa-da ret etmek;

— Mejlis tarapyndan kabul edilen Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň meseleleri boýunça Türkmenistanyň kanunyna garamak;

— ählihalk sala salşyklaryny geçirmek hakyndaky meseleleri çözmek;

— Türkmenistanyň Prezidentiniň teklibi boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygyny, Baş prokuroryny, içeri işler ministrini, adalat ministrini wezipä bellemek we wezipeden boşatmak baradaky meselelere garamak;

— Türkmenistanyň Prezidentini döwlet sylaglary bilen sylaglamak, oňa harby atlary we beýleki döwlet atlaryny dakmak;

— Türkmenistanyň Döwlet serhedini üýtgetmek meselesini çözmek;

— parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerine garamak;

— Konstitusiýa we kanunlar bilen Halk Maslahatynyň ygtyýarlygyna degişli edilen gaýry meseleleri çözmek ygtyýarlyklaryny beýan etmek teklip edilýär.

Mejlisiň ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylary girizmek zerur diýlip bellenildi:

— Konstitusiýanyň, konstitusion kanunlaryň we beýleki kanunlaryň taslamalaryna garamak we kabul etmek, kabul edilen kanunlaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi we olara resmi düşündiriş bermegi amala aşyrmak;

— Ministrler Kabinetiniň işiniň maksatnamasyny makullamak baradaky meselä garamak;

— Türkmenistanyň Döwlet býujetini we onuň ýerine ýetirilişi hakyndaky hasabaty tassyklamak baradaky meselelere garamak;

— döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlaryna hem-de ýurdy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna garamak;

— Türkmenistanyň Prezidentiniň, Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny bellemek;

— Türkmenistanyň Prezidentiniň teklibi boýunça Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili saýlamak;

— döwlet sylaglaryny döretmek;

— halkara şertnamalaryny tassyklamak we ýatyrmak;

— Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişigini üýtgetmek meselesini çözmek;

— döwlet häkimiýet edaralarynyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň Konstitusiýa laýyklygyny kesgitlemek;

— Konstitusiýa we kanunlar bilen Mejlisiň ygtyýarlygyna degişli edilen gaýry meseleleri çözmek ygtyýarlyklaryny degişli etmek zerur hasap edilýär.

Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir