Çagalar hakynda


Çagalaryñ terbiýeli bolmagy, olaryñ ene-atasynyñ terbiýesine bagly.
(Arap pähimi)

Atanyñ parasatlylygy çagalar üçin has hakyky öwüt nesihatdyr.
(Demokrit)

Çagalar bilen ýürekde hiç zat gizlemäñ, dogruçyl hem açyk gürleşip bilsek, ýeke-täk terbiýe şoldur.
(L.N. Tolstoý)

Çagasyna kiçi zatlardan lezzet almagy öwreden adam oña uly baýlygy miras galdyrar.
(A. Gilson)

Çagalaryñyzy gowy terbiýeli edip ýetişdiriñ, sebäbi diñe şolar sizi bagtly edip biler.
(Bethowen)

Çagany añ-bilimli etdigiñ, dünýä kemally adam berdigiñ bolar.
(Wiktor Hýugo)

Çagalara ündew däl-de, görelde görkezmeli.

Žozef Žuber

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir