Salam hormatly agzalar! Saglykmy? Yany tok gitdi welin meninem kalkulyatorymyn batereyi az bolanson tazeden tok gelyança yetişmedi.. Yaman awap dur.. Ay borla..Yany gowy yazypdym welin.. Gepin gysgasy... Yany gözledip gördüm welin, okuwçylyk döwrümizin belkem in hezil geçen wagtlary yagny lagerler hakynda hiç kim kelam agyz zat yazmandyr.. (mana gabat gelmedi diysegem bolar) Wagtyn geçmegi bilen syn edip otursam bu firman ahli pudaklarynda lagerler rowaçda.. Mundan ep-esli yyl önki günlerimizi yatladyp yylgyrdayjak yatlamalarynyz, garayyşlarynyz, prikollarynyz, başdan geçirenleriniz ... bar bolsa pylçap(çyrşap ) gobürayseniz ... Men yadyma düşyanlerden... Birinji gezek gidenimizde suwa düşüp gelyardik welin şkaflaryn arkasy BMG-nin gapysyna menzap gidyardi.. Gülli baydak, dollarly baydak, yaplap goylan baydak.. uzyn, gysga.. Agaja dyrmaşyardyk.. Kella nahili betçilik gelse edip bolar yaly bolsa edyardiik... A sizden... PS: BEG-e (Birleşen erkekler guramasy) agza bolmadyk agzalaryn okamagyna maslahat berilmeyar..

Köneler, andrey_yoloten tarapyndan 11 years ago
  Maxat 11 years ago
 • yapmaly
  Maxat 11 years ago
 • hoş geldin, arman harmandali yok bolmasa goşgujık bn garşylardy welin
  Maxat 11 years ago
 • bulam açyk ekena:(
  Maxat 11 years ago
 • wepa onda başlaber bir gyradan yazylanlary jogaplap , ya-da tema zat açyp basyşdyryp göriber :), ya-da önkileri okap tanyşjak bolyanmy ya ilki?
  vePAŞkA 11 years ago
 • o how men önden baram bar.. andrey yolöten men ... yagny şu sahypany açan diysenem bolar.. açarsözümi yazyanam welin girenok.. ay menem taze agza pylçap goyberdim.. menin obamyn gadym zamanky ady andrey kuybuşev adyndaky d/b yaman abraydan gaçdyk.. dine meni tanayanlar şol obadandygymy bilyaler we emni tanayalar diysenem bolar.. İndi bolsa wepalar biri birine bulaşmasyn garyşmasyn diyip tmolympiaddaky lakamymy alayayayyyn diydim.. saglygynyz...
  vePAŞkA 11 years ago
 • o how niki zady üytgedip bolanokmay...
  Maxat 11 years ago
 • şey diysene tanamadyk sylamaz diyyaler, men nabileyin, yene-de tanap galdyk, açarsözünü yazsan girmeyan bolsa gowja tanyşyn yokdur-da, öna biri tanyşy gowja bolanson alypdyr diyip bilyan :)
Teswir ýazmak üçin Içeri gir