Men on on baş minutdan olara bardym
Aýjeren
-ol maňa söýýanligin naçe gezek aýtdy,men ilki başda ynanmadym,ýone ol iki gozime seret diýdi, menem seretdim, onuň gözlerinde söýgi ody bardy,men ony duýdym,
men saňa ullakan sagbolsun aýtjak bolyp çagyrdym,men ony şeýle bir göresim gelýardi, ýone öz kemçiligim sebapli ,her gezek dymýardym,sen meniň gowmini ýykman, onyň bilen duşuşyga çykmaga razy boldyň,ençe surat berdiň we seniň oňa duşundirip aýtmagyň hem seniň ukubyňa bagly, ony her kişi gelişdirip sözleri jemlap aýdyp bilmezdi, sen oňa bar zady aýdaňda, ol öziniň ilki birhili bolyp soň, onyň şu ýagdaýynda azajyk ýylgyrmagyn isledim we ýalana goşyldym diýipsiň, gurlan ýalandan başlan söýgum hakykata geçaýdi, men erte agşam uçmaly biziň indiýada ýazylan oçurmyz ýetdi, kakam oňa haçandan bari garaşyp ýor,ony öň bilen bolsak ,öň äkiderdim diýdi, dostunyň gelni gowy bolyp gelipdir,soň meni hem oňa äkitjek diýip ýordi,indi biz gidýas,o taýda bir hepde bolyp merkezi döwük ýenjik hassahanada gelip hem ýatymlaýyn bejergi almaly diýdi,men hat ýazyp duraryn
- gowlygyn sagaman gidip gel, Allajan kolýaskaly gidip geleňde ýorap gel
- agzyňdan Allajan eştsinda
- Ämin
Aýjerenlerden çykyp, yol boýy pikire batdym,Allajan şularyň bir bagtyna badak bolaýjak sebäpleri, olaň ýolyndan aýyrmagyn diledim

3 aýdan soň

Bu gun işden gelsem, öýde Aýjeren maýyplyk arabada otyr
- waý haçan geldiňiz,gowymy gyz ýagdaýyň
- şu gun geldik, seni bu gun baş saglyk sadaka edýas şoňa almaga geldim,
- bor, hazir bile gidäýeris, garaş diýip sumkamy öýde goýyp çykdym.Daş çyksam size ýalan maňa çyn Aýjeren ol maýyplyk arabasynyň ýanynda dik dur
- Waw, jana sen dik duryp bilýaňmi gor na tazelik, dik duryp başlan bolsaň ýorap hem başlarsyň diýdim
Ol ýylgyrdy-da
- sagbol
Men
- ýor onda mün arabaňa, sadaka gideli diýsem
- indi maňa araba gerekdal, ony saňa getirdim,hassahanada gerekli hassa bolsa beraý diýip,
- Nameeeeeeeee
- howa jorajan men indi ýöreýan, baş alty aýdan ylgarsyňam diýdi,lukmanym
- waý gowlygyn
Aýjeren maňa iki ýana çalaja ýorap gorkezdi, ýone azajyk agsaýany bildirýärdi ýone göze ilip duranokdy
- agyz gaty gowy, Allajan komek etdi
- howa dileglermiz kabul boldy
Men Aýjeren bilen olara bardyk çaý çorek iýdik
Şol wakadan gaty uzaklaşdyrman oňa guda geldi.Şol oglan üçin. Olar tiz wagtdan toý tutyp, ile gune garylyp gitdi. Goý olaryň bagty daş ýarsyn Allajan olara jan saglyk bersin
Hekaýajygy ýazmagym sebabi, ilki tanşan gunleri Aýjereniň çekýan hasratyn gorup, oňa ýuregim dözmän öz eden Işlerim iň soňynda Allajan oňlap olara bagt ýolyny açdy .Indi olar bagtly durmyşda, öýe maşgala agzasynyň sanyn köpeltmek üçin garaşyp ýorler
Bagtly bolyň!

~~~Soňy~~~~

Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir