Birden ýene şol joram jaň etdi
- agyz, sen nirde, meniň ýene işim çykdyda,agşam maňa derek gijeki nobatçylygyma duryp beraýda
— nameeeeee: - diýenim duýman galdym,ýöne ýene ýüzinden geçip bilman, onyň gijeki nobatçylygyny kabul etmage işe gaýtdym
Gijeki iş,gije işleýänler bilýandir, gije 11-12 - ä çenli asuda ýagdaýda dowam edip durandyr welin iş ýerim hassahana bolansoň bar Ruhlar şu ýerde öýtýan, gije on ikiden soň gulagyma her hili sesler gelip başlaýar
Gije getirlen 20-21 ýaşly gyzyň üstu başy garagandy.Ony getiren adam
- lukmanjan öžiň bir zatlar edaýmeseň uly yolda agyr ýol heläkçiligi boldy, şofera şo bada jan berdi bu gyz bolsa demi bar, belki ýetişerinle diýip göni alyp gaýdandyryn mena, nirdenligin hem bilemok menem bulaň yz ýany bilen gelýan maşynyň surjusidim.
Öziňiz hossarlaryn tapyp habar edersiňiz-dä ynha ýanyndaky ýan goşlary diýip, meniň elime bir kiçirak moda sumkany tutdurdy
Men sumkany elimde tutyp durdym, gyzy derrew hassahana ýerleşdirdik we etmeli derman darilerin etdik.
Ol gyzdan bolsa çalaja dem gelýärdi. Nobatçy lukmanyň bar sumkasyn barla we bir salgy palgy ýokmyka nasag agyr hossarlaryna habar etmeli diýdi
Elimdäki sumkany çepbe çöwürdim, sumkaň içinde wyza kart,daşary ýurt okuw çakylygy ,gyzyň daşary ýurt pasporty ,turkmen pasporty we gyzlaryň ulanýan kosmetikalaryň bir naçesi bar eken
Emma men telefon tapmadym. Gyz ýa daşary ýurtda okaýan bolmaly ýada şu ýyl taze giren talyp bolmaly, çakylyk haty gelensoň ony tassyklatmak üçin Aşgabata gidip, öýe gelýan bolmaly.
Ýandaky zatlaryn okap çykdym, hiç hili bellik ýokdy. Nobatçy lukmana aýdyň polisýa habar edip tapaýmasak nomer ýok,
Ol
- sen gowja barla, polisýada habar edildi, maňa hossarlary gerek gyzyň ýagdaýy agyr,
- bolýa: - diýip ýene elime pasportyn zadyn tazeden doruşdirdim welin gapy jygyldap açylan ýaly boldy, ziňkillap gitdim
- kimaý sen, kim bar
- - agyz, o taýda nomer ýokdyr, daşary ýurt pasportymyň ýeňse gapdalyndaky kiçijek jübsün gor, bir nomer bolmaly, ýaňy taksa munmamkam telefonym oňartmak üçun kursdaş ýigdim gabat geldi şoňa beripdim we ol öz nomerin kiçijek kagyza bellap berdi şoňa jaň et we meniň telefon kontaktymda ejem doganym kakam, jiglem, joram badyr,şondan nomerlerin sorap al
- a sen ýene ölen gyzyň Ruhymy
- hawa
- nameeeeee
- hawa eýýam ruhum tenimi terk etdi
- a sen meni haçan terk edýaň
- sen komek etmeli
- namäääää kömek etmeli
- aýdaryn:- diýdide ol ses zymzyýat boldy
Uffff men şu bölümde işlap ýörsem özim ruha öwrülýän indi .
Salgyny berdim .Lukman gyzyň öýlerine habar etdi.Onyň ýakyn hossarlary ara salyp bermän gyzy alyp gitdiler
Men nobatçylygy tabşyryp öýe gaýtdym. Gaty ýadowdym .Öýe gelşime çaý çörek iýdim ,dem dynç alyp doglan gun bardy oňa gidip, ondan giçrak gelip, eşiklerim hem çalşyrman göni ýatdym. Şeýle bir ýatypdyryn welin meni süýräp gitseler hem duýjak gümanym ýokdy,bilemok naçe wagt ýatýanym suwsap gijäň bir wagty turdym,gözim açanym hem şoldy welin üstume bir garatgy awanyp dur, saçy paçy dagy hüžžük- müžžük,ömur darak görmandir, ýuregim çat açdy öýtýan, böküp turdym
- kim sen, name işleýaň meniň otagymda, saçyň dagy dararsyňa, bolyp durşyň nähili arwah ýala sen
- sen name arwahyň hem gördüňmi
- hawa gördim, iş ýeriň öli, diri, morg bolsa, men şolaň içiňde ýaşaýan ýaly, öýe gaýtsam hem öýe geliberýaler olar
- Sen gorkaňokmy
- yok, bu dunýede öliden däl, diriden gorkmaly, beýleki adamlardan dal öz dostuňdan joraňdan gorkmaly
- o name diýdigiň dost joraňdan nameüçin gorkmaly
- bu dowurde ilki bilen dostyň ýa joraňdan çykýar bar bolgysyzlyk,köneler aýdypdyra Ýa Alla meni dostdan goraweri, beýlekilerden özim goranaryn diýip
- onyň hem dogry
- saçyň darasana
- bolýa, soň maňa kömek edermiň
- bolman maňa kömek bermek üçin gelmedigňa bilýän
- elimden gelse etjek welin, elimden gelmez, men eýýam Ruh
- ýeri bolýa, hany başdan gurruň ber, name boldy, nadip ýol heläkçiligi boldy we men name komek etmeli
- bolýa, men başdan aýdaýyn, bolmasa sen düşünmersiň..

Dowamy bar

Awtory Nowça
Dowamy
http://yurekdeshler.ru saýtynda

Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir