Perhat Sabirov, Sen tüweleme gelip her hili zatlardan köpräk ýazyp başlanyň bäri talyplar.com adresi janlanyp başlady. Agza bolman okaýanlar janygyp agza bolup başladylar, iň bolmanda her kim özüniň gyzykly hasaplaýan zatlaryny blog hökmünde orta atyp başlady, öňler hepdeläp ýekeje zat ýazylman gezilýän wagtlary bardy, indi bolsa her sagatda girseňem täze goýlan zatlary okap bolýar. Öň okalan zatlar bolsa-da–bolmasa-da ýene gyzykly zatlary gözläp-agtaryp azap edýäň! Azabyň üçin diňe men däl-de başga-da köp agzalar minnetdarmyka diýän men-ä saňa;)) Işe dowam! Üstünlik!!

Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir