KALBYMA GUSSA EÇILDIŇ...

Maňa bagt aýdymyny aýtdyryp,
Sözlerime sözleriňi goşupdyň.
Sazymyň mukamy güýjesin diýip,
Owazly ses bilen senem joşupdyň.

Eser ýazsam, waka oýlap bererdiň,
Goşgy ýazsam pikirlerimiň düýbüdiň.
Syrdaşymdyň içim gysan mahaly
Meniň üçin doglan zenan öýderdim.

Emma başa düşen söýgi bolanda,
Ähli derdi kalba taşlap görensiň.
Neçüýn şol pursat-da aýdymlarymdan ,
Setirlemden
Üzlüp ýöränsiň.

Goşgyň setirinde saklanman asla,
Aýdymlarym ýat owaz deý eşdildi.
Ýazylanlar ýaşady bilmedi ölüp,
...Bir senden kalbyma gussa geçipdi.

✍Ahally

Edebiýat, AHALLY tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir