Şu günler baýramçylyga diýip telewideniýelerimizden gowy-gowy gepleşikler beryäler. Esasanam ýaş aýdymçylarymyzyň aýdymlaryny köp berýäler.

Men şu temada şu wagtky telewideniýämizde çykyş edýän ýaş aýdymçylarymyzdan iň gowy 5-ligi saýlamagyňyzy haýyş etjek.
Ýöne ýaltanman gaýrat edip sizem ýazyň!
Men öz bäşligimi şeýleräk edip saýlaýan:
1.Hajy Ýazmämmedow
2.Nurýagdy Rejepow
3.Kuwwat Çarygulyýew
4.Rahman Hudaýgulyýew
5.Sahydursun Garajaýewa

Täzelikler, messibet tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir