Ýatdan çykarma!

Bilýan bu durmuşyň aladalary
Ýatdan çykarmagyn Ýaradanyňy
Hemde ejeñ janyň aýdanlaryny
Bilip goýgyn hijem ýatdan çykarma

Mekdepde okadan mugallymyňy
Türgeniňi, göreşmäni öwreden
Hemde ýüregiňde söýgi döreden
Ol gyzy hiç haçan ýatdan çykarma

Gerek wagt hemişe ýanyňda bolan

Dowamy »

124 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Bulam 2-nji goşgy

Salam dostlar! Bulam şol gyza düzen 2nji goşgym.

Men sensiz bolamok gulak sal maňa
Haýyşt etýän menden ýüzüň öwürme
Gözümde uky yok gijeden daňa
Gaýrat edip menden ýüzüň öwürme!

Dilim gulply hiç zat gürläp bilemok
Men ýalançy sana diýsem söýemok
Men ýaly hiç kimem söýer öýdemok
...

Dowamy »

97 0
Edebiýat, 3 weeks ago


Bar edenim biderek!

Salam dostlar! Bir gyza aşyk bolup 4-5 sany goşgy düzdüm şoňa bagyşlap. Ýone gynansakda bu goşgylar oňa täsir etmedi, näçe ýalbardym garaz bolmady..
Belkide bu goşgy siziň söýgiňize ýetmäge kömek eder.

Diňle Altyn aýtsam yurek derdimi
Senden özge gyzy beýle söýmedim
Seň öňüňde baý hem elin serdimi
Senden...

Dowamy »

223 8
Edebiýat, 3 weeks ago


Şu edişim dogrymy?

Salam dostlar! Goşgy düzmegem birhili endik ýaly bolup barýar)). Goşgylamyň sany 10-a dagy ýetdi, nesip bolsa bir birden goýaryn, esasy bölegi söýgi hakda. Şu gezek dädem (kakam) hakda düzen goşgymy size ýetirmekçi. Okap düşünersiňiz. Pikirleriňizi ýazyň.

Hemmäňe ýüzlenip içimi dökýän,
Bir nurana dädemizem bolmady.
Oja...

Dowamy »

210 6
Edebiýat, 4 weeks ago


Dilime gelen sozler goşgy boldy.

Salam mähriban ildeşler. Ýadyňyza düşýän bolsa arada goşgy düzüp çykardym, ýöne goşgy düzmekde has ussat agzalarymyz kemçilik tapdylar we öwretdiler. Örän minnetdar! Indi ýene bir goşgyny paýlaşasym geldi. Bu goşgyny bir gyz "maňa ýazma"diýenden soň düzdüm. Baha beriň.

Senä maňa ýazma diýdiň,
Menem saňa ýazjak diýdim.
...

Dowamy »

225 6
Edebiýat, 1 month ago