Salam talyplar

Telegramyň bütündünýäde bloklap bolmaýan häzirki wagtda bu messenjer indi Türkmenistanda hem arkaýyn işleýär.
Munuň üçin
1. Telegramy Google Playdan indirip alyň we açyp registrasiýa etjek bolanyňyzda birigip bilmez. Şonuň üçin:
2. Ýene-de şol Google Playdan Разблокировка Telegram app. indirmeli we Разблокировать düwmesine basmaly we linki Telegramda açmaly.

Eger bolmasa şu aşakdakylary etmeli bolar.
1. Indirmeli (Google Play, AppStore)
2. Ýokarsynda «Соединение...» diýip duran ýazgynyň göni üstüne basmaly (Iphone telefonlarda biraz garaşmaly, soňra Use Proxy çykandan soň basmaly)
3. "Использовать прокси" we "Добавить прокси" düwmelere basmaly.*
a) SOCKS5 proksini girizmeli ýa-da
b) MTProto proksini girizmeli
P.S. Telegram üçin proksileri gözlemek üçin Google-den "telegram proxy" diýip gözletseňiz şu aşakdaky ýaly uzyn linkler çykar. Linkler Telegram indirilenden soňra bir gezek açylandan soňra işläp başlar.
https://t.me/proxy?server=51.144.82.36&port=3265&secret=38bcea761c5cdf07eab280007dcf45fa

Soňra registrasiýa edilenden soňra, Telegram diňe bir messenger däl, ol edil Twittere çalymdaş funksiýalary hem bar, ýagny dürli kanallar bar. Häzirki wagtda blokda durandygy üçin ilki bilen proksileri iberýän kanallary yzarlamaly bolýar. Şu hytaý kanaly günde birnäçe proksileri iberýär: gözlegden "SOCKS5list" diýip gözletmeli ýa-da şu linkden girip yzarla: t.me/socks5list

#Разблокировка #Телеграм #Туркменистан #Unblock #Telegram #Turkmenistan

Tehnologiýa, Telegram tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir