@messibet: Aşgabatda Griboýedow koçesi bilen Günbatara barýakaň Gogol köcä ýetmäkäň çep tarabyňdaky gabrystanlyga Azym işan öwülýäsi diýýäler. Ýöne işan agaň jesedi aslynda ol ýerde dälmikä, soň öz ata-babasynyň mekanyna alyp gidipdirler diýdiňiz welin?

Menem öz bilenlermi ýazaýyn diýdim. Edil şu wagtam şol öwlüýä gözüme dürtülip dur. Şol obadan menem. Ýylanly
etrabynyň Agzybirlik geňeşliginde (Garadaşlyda) Alaueddin Baba öwlüýäsinde jaýlanan. Garaşsyzlyk alynan badyna Azym işanyň mazary göçürilip alyp gaýdyldy . Aşgabatlylaram habarsyz galypdyr. (Häzirem içinde bilmeýänleri bolmagy mümkin). Şondan şoň kepeni çüýremändir diýýälerä sebäbini aýdaýyn. "Meni jaýlanda Amanat dp jaýlaň" diýip wesýet edipdir. Amanat dp jaýlamak bolanda şu ýerde wagtlaýyn jaýlanýan, soň başga öz ilimdäki öwlüýäde jaýlarlar, osoň çüýrärin, şu ýerde çüýremäýin diýleni şol. Diýmek Azym Işan bilipdirdä, diine rugsat beriljegni, Garaşsyzlygyň alynjakdygyny (ýogsam sssr dargamanda ýatardy şol ýerde gabyr). Osoňam @Gurban93iň paýlaşan blogynda biri (@turkmen-talyp) fantastika diýip teswir ýazypdyr. Şony saklan milisiýalar aýdýa diýýä, gerek wagty mis kündik peýd bolýa diýýä, kameranyň gulpy özinde özi açylýa diýýä.

@Garadaşly

Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir